Απόψεις

Η μετάβαση στην πραγματικότητα

Του Γιώργου Φερετζάκη
Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας
Νομικού, Επ.Συνεργάτη ΕΠΕΕ Νομικής Αθηνών, Συγγραφέα, ΜΝ Επ.Καθηγητή

Με αφορμή τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς ( και όχι μιας τυπικής αργίας ) οφείλω ως Συνήγορος του Δημότη και της Επιχείρησης να σημειώσω πως ο άνθρωπος εισέρχεται στον κόσμο της κοινωνίας όχι κατά την αυστηρώς προσωπική ύπαρξη αυτού του ως ατόμου, αλλά υπό μορφή κοινωνικότητας η οποία αποτελεί την ύπαρξη αυτού ως ατόμου ως μέλους της κοινωνίας.

Υπό την μορφή της κοινωνικότητας, ο άνθρωπος δεν εισέρχεται στον κόσμο της κοινωνίας και δεν συνδέεται μεταξύ των άλλων ανθρώπων ( ιδία θέση) με σχέσεις οι οποίες αποτελούν τυπικές και μόνο σχέσεις .
Με αφορμή την μεγάλη οικονομική, κοινωνική ( και όχι μόνο) δοκιμασία στην οποία εισέρχεται σταδιακά ο κόσμος μας , ως Συνήγορος του Δημότη και της Επιχείρησης όφειλα μέσα σε διάστημα 5,5 μηνών από την ορκωμοσία μου, να αποστείλω ερωτήματα – γνωμοδοτήσεις σε διάφορα Υπουργεία ( και αυτό γιατί το αποκλειστικό βάρος στους Δήμους , τους Δημότες από την κεντρική Διοίκηση δεν θα επιλύσει άμεσα κάτι από τα παρακάτω) : όπως η εξωδικαστική διάπλαση
του περιεχομένου εκκρεμών ( η μη ) συμβάσεων που οφείλεται στο έκτακτο και απρόβλεπτο γεγονός της εμφάνισης του COVID 19 – διαφορές επαγγελματικών και ιδιωτικών μισθώσεων – και προτεινόμενα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων, με ενδέχομενο την αύξηση της ανεργίας, η επανεξέταση του κριτηρίου της μεγαλύτερης ηλικίας ως προυπόθεση πρόσληψης ( εναρμόνιση της πολιτικής των εταιριών με το εθνικό και ενωσιακό πλαίσιο προστασίας κατά των διακρίσεων και την εμπέδωση της αξίας της ίσης μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών σε όλους – απαντήσεις επί αναφορών πολιτών εις βάρος των οποίων επιβλήθηκε κατάσχεση σε λογιασμούς μισθοδοσίας και συντάξεων, επιδομάτων.
Ειδικότερα διαπιστώνεται ότι παρά τις νοµοθετικές προβλέψεις που υφίστανται ήδη, τα προνοιακά επιδόµατα αποτελούν ακόµη αντικείµενο κατάσχεσης για πάσης φύσεως οφειλές, πράγµα που έρχεται σε αντίθεση και ανατρέπει τόσο τον σκοπό τους όσο και την βούληση του θεσπίσαντος αυτά νοµοθέτη, και εξακολουθούν να χρήζουν άµεσης, πλήρους και αποτελεσµατικής κατά πάντων ρητής νοµοθετικής προστασίας, προτείνοντας µια γενικού χαρακτήρα ρύθµιση, ώστε να διατυπωθεί µε διάταξη νόµου ότι τα πάσης φύσεως προνοιακά βοηθήµατα και επιδόµατα τα οποία χορηγούνται από τους ∆ήµους προς πολίτες ευπαθείς και οικονοµικά ευάλωτους από διαφορετικούς λόγους, υγείας ή ανεργίας ή κοινωνικής περιθωριοποίησης, είτε είναι περιοδικώς καταβαλλόµενα, είτε έκτακτα, είτε αφορούν σε ΑµεΑ είτε όχι, είτε εισπράττονται απευθείας από τον δικαιούχο είτε από γονέα/κηδεµόνα ανηλίκου ή συµπαραστάτη συµπαραστατούµενου, είτε
κατατίθενται σε ατοµικούς είτε σε κοινούς λογαριασµούς, «..είναι αφορολόγητα, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχονται ούτε συµψηφίζονται µε ήδη βεβαιωµένα χρέη προς ∆ηµόσιο, ασφαλιστικά ταµεία, ΟΤΑ και νοµικά πρόσωπα αυτών ή πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα», αναλυτική γνωμοδότηση – αναφορά σχετικά με την αύξηση κρουσμάτων ενδοοικογενειακής βίας ( καθώς μια τηλεφωνική απλά γραμμή στήριξης δεν αρκεί – ως μεταγενέστερο διαφημιστικό σπότ- ), αναδροµικώς καταβαλλόµενες αποδοχές- μηνιαία αναγωγή για την προστατευτική ρήτρα περί ακατασχέτου- κατάσχεση λόγω οφειλών προς το δηµόσιο, σε τραπεζικούς λογαριασµούς στους οποίους κατατίθενται προνομιακά επιδόµατα – ακατάσχετο τραπεζικών λογαριασμών (κατάσχεση σύνταξης με μη οφειλές από το Δημόσιο), ποια είναι τα μέτρα της οικονομικής στήριξης των ιατρών και η επανεξέταση όσων απελύθησαν την στιγμή που ολόκληρο το υγειονομικό προσωπικό μάχεται κυριολεκτικά με κάθε κόστος οικονομικό αλλά και προσωπικό εναντίον της πανδημίας, εάν το Υπουργείο Υγείας προχωρήσει στην αποκατάσταση των
υπηρετούντων επικουρικών ιατρών με μόνιμες θέσεις εργασίας θωρακίζοντας το Δημόσιο Σύστημα Υγείας (εν μέσω Πανδημίας);

(Καθώς το Ελεγκτικό Συνέδριο, βασιζόμενο στο Σύνταγμα, σε προεδρικά διατάγματα και ενωσιακές οδηγίες έκρινε ότι οι συμβάσεις των ιατρών είναι παράνομες με αποτέλεσμα όχι μόνο να είναι απλήρωτοι αλλά να βρίσκονται στα πρόθυρα της απόλυσης εφόσον η σχετική απόφαση του ΕλΣυν αναφέρει ρητά ότι οι συμβάσεις των οποίων η διάρκεια υπερβαίνει τους 24 μήνες είναι παράνομες ), τι επρόκεται να συμβεί στην περίπτωση που κλείσουν βασικές κλίνες Νοσοκομείων με την λήξη των συμβάσεων των επικουρικών ιατρών ( καθώς  υπάρχει και το θέμα του ηλικιακού ορίου των ιατρών με τη νόμιμη συνταξιοδότηση αυτών στο τέλος του χρόνου όπως και η επιτακτική ανάγκη για άμεση προκύρυξη όλων των κενών λειτουργικών θέσεων στα νοσοκομεία και ΚΥ και κάλυψη με μόνιμο ιατρικό προσωπικό πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, το βάρος απόδειξης σε περίπτωση αύξησης κρουσμάτων στο άνοιγμα των σχολείων -προστασία δασκάλων – καθηγητών – διευθυντών .

(Ξεπερνώντας τις 550 σελίδες με επαρκής βιβλιογραφία και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένα ερωτήματα .
Διότι ως αναφέρει ο αείμνηστος Νομοδιδάσκαλος – Καθηγητής του Πανεπιστήμιου Αθηνών – Τμήμα Νομικής. Εμμανουήλ.Μ.Μιχελάκης , Φιλοσοφία του Δικαίου, Αθήναι 1968, σ.23 ΄ ” Υπάρχουν πολλά τα αληθή αλλ΄αυτό το αληθώς είναι εις αυτά τα πολλά είναι έν και το αυτό΄΄.

 

Ο Νομικός Γιώργος Φερετζάκης

Η μετάβαση στην πραγματικότητα
To Top