Yποδομές

Σχέδια για Διεθνή Σχολή Τουρισμού και Γαστρονομίας στην Καλαμάτα-Στο Δημοτικό Συμβούλιο η πρόταση της ΤΕΜΕΣ

Πρόταση της ΤΕΜΕΣ προς τον Δήμο Καλαμάτας για ίδρυση Σχολής Τουρισμού στο Ανατολικό Κέντρο Καλαμάτας σε έκταση πάνω από 7.500 τμ για να φιλοξενεί 200 σπουδαστές

Στην προοπτική να λειτουργήσει στην Καλαμάτα Διεθνής Ιδιωτική Σχολή Τουρισμού και Γαστρονομίας προσανατολίζεται η ΤΕΜΕΣ με πρόταση που υπέβαλλε στον Δήμο Καλαμάτας, η οποία πρόκειται να συζητηθεί στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο, την Τετάρτη 24 Απριλίου. Στην πρόταση γίνεται λόγος για ίδρυση σε έκταση 7.500 τ.μ στην Καλαμάτα Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, δυναμικότητας 200 φοιτητών με αντικείμενο Τουρισμό και Γαστρονομία και Διοίκηση Ξενοδοχείων.

Συγκεκριμένα, στην πρόταση από την ΤΕΜΕΣ αναφέρεται μεταξύ άλλων: "Η δημιουργία μιας διεθνούς σχολής τουρισμού και γαστρονομίας υψηλού επιπέδου, πιστεύουμε ότι θα συμβάλει στο κοινό μας όραμα, να αναγνωρίζεται η Μεσσηνία ως ένας πρότυπος προορισμός να ζει κανείς και να επισκέπτεται.
Μια τέτοια σχολή, θα αποτελέσει διεθνή πόλο έλξης με πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία και οικονομία, όπως τεκμηριώνεται αναλυτικά στην συνημμένη μελέτη σκοπιμότητας των επιδράσεων από τη λειτουργία Διεθνούς Τουριστικής Σχολής στη Μεσσηνία, που εκπονήθηκε από το Τμήμα Τουριστικών σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Η Εταιρεία μας θα ενδιαφερόταν να συμμετέχει στην υλοποίηση ενός τέτοιου σημαντικού από κάθε άποψη έργου και δηλώνουμε τη διάθεσή μας για τη διερεύνηση συνεργασίας με το Δήμο Καλαμάτας και Διεθνείς Ακαδημαϊκούς Φορείς, με σκοπό την ίδρυση Σχολής Τουρισμού και Γαστρονομίας στην Καλαμάτα.

Συγκεκριμένα η Εταιρεία μας προτίθεται να ανεγείρει, με δικές της δαπάνες, σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις για τη δημιουργία της σχολής, κατόπιν εξέτασης προτεινόμενου χώρου από τον Δήμο. Από την έρευνα που έχουμε κάνει για την ανέγερση της σχολής θα απαιτηθούν περί τα 7.500 τ.μ δόμησης μη συμπεριλαμβανομένων υπογείων, ενώ η δυναμικότητα σε αριθμό φοιτητών/σπουδαστών θα ανέρχεται σε διακόσιους (200). Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος προτείνεται να διαθέσει τον κατάλληλο χώρο για την ανέγερση της σχολής, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.»

Πρόταση για μακροχρόνια μίσθωση της έκτασης-Συνεργασία με αμερικανικά πανεπιστήμια

Προτείνεται από την ΤΕΜΕΣ να ακολουθηθεί η διαδικασία της μακροχρόνιας μίσθωσης ακινήτου κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, δυνάμει του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 (Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων), καθώς επίσης ότι, λόγω του ύψους της επένδυσης που θα λάβει χώρα εντός του δημοτικού ακινήτου, τίθεται ως αίτημα η χρονική διάρκεια να μπορούσε να
οριστεί σε 40 έτη
με δικαίωμα παράτασης.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Ν. 3463/2006) που διέπει τη διάθεση δημοτικών ακινήτων, "με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου επιτρέπεται η εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικών ακινήτων με μειωμένο μίσθωμα, για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι πέντε (25) έτη, υπό τον όρο ότι ο μισθωτής αναλαμβάνει το σύνολο ή μέρος της δαπάνης ανακαίνισης ή ανακατασκευής του ακινήτου και θα προβεί σε τυχόν πρόσθετες παροχές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ειδικότερα στους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας. Με όμοια απόφαση, ειδικά για την περ. α) της παρ. 4 χωρεί παράταση των υφιστάμενων μισθώσεων για έως είκοσι πέντε (25) έτη υπό τους όρους του προηγούμενου εδαφίου, ύστερα από συνεκτίμηση της προτεινόμενης επένδυσης για την ανακαίνιση ή ανακατασκευή, την αναπροσαρμογή του μισθώματος και την εξυπηρέτηση του δημοτικού συμφέροντος".

Τέλος, γίνεται αναφορά στη δυνατότητα της εταιρείας για εξασφάλιση συνεργασίας με
το AUG (Deree, Pearce, ALBA),
το οποίο, σύμφωνα με την επιστολή «ιδρύθηκε το 1875,
είναι το παλαιότερο και μεγαλύτερο διαπιστευμένο κολλέγιο ή πανεπιστήμιο των ΗΠΑ
στην Ευρώπη.»

Να αποτελέσει πόλο έλξης φοιτητών από Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Νοτιανατολική Αφρική

Σύμφωνα με την πρόταση, στόχος είναι να δημιουργηθεί στην Καλαμάτα μια Διεθνής Σχολή Τουρισμού (Διοίκησης Ξενοδοχείων), που θα αποτελέσει περιφερειακό εκπαιδευτικό κόμβο, προσελκύοντας φοιτητές όχι μόνο από την Ελλάδα και τις γειτονικές χώρες, αλλά και από όλη την Ευρώπη, τη ΝΑ Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Νοτιοανατολική Αφρική. Η Διεθνής Σχολή Τουρισμού θα προσφέρει σε επίπεδο διοίκησης την καλύτερη στην κατηγορία της εκπαίδευση, προκειμένου να επιτρέψει στους νέους φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις διαχείρισης ξενοδοχείων, ώστε να επηρεάσουν τον κλάδο της φιλοξενίας παγκοσμίως. Δύναται να στηρίζει τη χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης του τουρισμού και να συνδέεται οργανικά με την οικονομία και την κοινωνία της δυναμικής της Μεσσηνίας με γνώμονα το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα.

Πολλαπλά τα οφέλη για την περιοχή

Οι Σχολές Φιλοξενίας μπορούν να προσφέρουν πολλά οφέλη για την τοπική περιοχή και την κοινότητα. Μερικά από αυτά περιλαμβάνουν: • Δημιουργία θέσεων εργασίας •
Αναβάθμιση του brand awareness και προβολής του προορισμού Μεσσηνία. •
Οικονομική ανάπτυξη: 37.500.000 συνολική οικονομική επίπτωση στην Μεσσηνία. •
Ανάπτυξη δεξιοτήτων • Προβολή και Προώθηση τόσο του προορισμού όσο και των προϊόντων. • Επενδυτικές ευκαιρίες (προσέλκυση νέων επενδύσεων, real estate, event)
• Αειφόρος Διαχείριση επιχειρήσεων και του προορισμού • Εθελοντισμός και Εμπλοκή των ντόπιων με τον τουρισμό.

Συγκεκριμένα, το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από τη λειτουργία μιας Διεθνούς Σχολής Τουρισμού για την τοπική οικονομία κυμαίνεται από 2,5 έως και 2,95. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε 1 ευρώ, που επενδύεται στη Σχολή, η τοπική οικονομία βλέπει επιπλέον 1,5 έως και 1,95 ευρώ σε
οικονομική δραστηριότητα
. Μια πρώτη συντηρητική εκτίμηση (2,5) του οικονομικού
αντίκτυπου της Διεθνούς Σχολής Τουρισμού 15.000.000 ευρώ για την τοπική οικονομία
της Μεσσηνίας θα ήταν 37.500.000 ευρώ.
Ειδικότερα, μια Διεθνής Σχολή Τουρισμού, η οποία θα προσελκύσει στελέχη τουριστικών οργανισμών και μέλη ξενοδοχειακών ομίλων και οικογενειών θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο σε μια ανερχόμενη επενδυτικά περιοχή, όπως είναι η Καλαμάτα.

Στο Ανατολικό κέντρο της πόλης η προτεινόμενη περιοχή

Το ανατολικό κέντρο (παλαιό στρατόπεδο) σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΓΠΣ προσδιορίζεται ως Πολεοδομικό Κέντρο (δευτερεύον) επιπέδου πόλης, όπου επιτρέπονται οι υποδομές εκπαίδευσης σύμφωνα με τις ισχύουσες χρήσεις γης.
Οι όροι δόμησης που έχουν θεσπισθεί για τον χώρο του Ανατολικού Κέντρου σύμφωνα με
το ΦΕΚ 248/Δ/27-4-89 και ισχύουν σήμερα είναι:
Συντελεστής δόμησης 0,8 κάλυψη 50% - μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 11 μέτρα.

Θετικά βλέπει ο Δήμος τα Σχέδια: "Πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας για την εγκατάσταση Σχολής"

Τι αναφέρει η εισήγηση της Διευθύντριας Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παναγιώτας Κουράκλη και του αρμόδιου αντιδημάρχου Βασίλη Παπαευσταθίου:

"Η πρόταση της ΤΕΜΕΣ Α.Ε για την ίδρυση Διεθνούς Σχολής Τουρισμού και Γαστρονομίας στη Καλαμάτα συνάδει με την συστηματική επιδίωξη του Δήμου για εξωστρέφεια, ενισχύοντας ταυτόχρονα τους τομείς συγκριτικού του πλεονεκτήματος που είναι ο τουρισμός και η αγροδιατροφή.
Η «Μελέτη Επιδράσεων της Λειτουργίας Διεθνούς Σχολής Τουρισμού και Γαστρονομίας στην Καλαμάτα» (2023), του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αναλύει επιστημονικά τα οφέλη και παραθέτει τους οικονομικούς δείκτες που θα επηρεάσουν την πόλη και την ευρύτερη περιοχή σε θετική κατεύθυνση.
Η πόλη από χωροταξική θεώρηση αποτελεί σημαντικό πόλο ανάπτυξης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και ικανοποιεί όλες τις προϋποθέσεις για διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης και μάλιστα σε κατεύθυνση που έχει ανάγκη για την υποστήριξη των αναπτυξιακών επιδιώξεών της.

Ο χώρος του Ανατολικού Κέντρου (πρώην Στρατοπέδου) πληροί όλες τις προϋποθέσεις από άποψη καταλληλότητας για την εγκατάσταση Διεθνούς Σχολής Τουρισμού και Γαστρονομίας με τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί με την από 26-02-2024 επιστολή της ΤΕΜΕΣ Α.Ε για τους παρακάτω λόγους :

Σύμφωνα με το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 2011, το Ανατολικό Κέντρο αποτελεί περιοχή με εγκεκριμένη χρήση γης αυτή του Πολεοδομικού Κέντρου Συνοικίας, για την οποία τόσο οι διατάξεις του Π.Δ ΦΕΚ 166/Δ/1986 όσο και του Π.Δ 59/2018 ΦΕΚ επιτρέπουν την εγκατάσταση υποδομών εκπαίδευσης, απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω υλοποίηση μιάς τέτοιας πρωτοβουλίας.
Στον χώρο του Ανατολικού Κέντρου είναι ήδη εγκατεστημένες Σχολές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ενώ και οι υπόλοιπες κεντρικές λειτουργίες ( Φοιτητική Εστία, «Τέντα», λοιποί αθλητικοί χώροι) είναι απόλυτα συμβατές με την προτεινόμενη και ταυτόχρονα θα ενισχυθεί ο χαρακτήρας της περιοχής ως ένας πόλος εκπαίδευσης και συνάθροισης νεολαίας.

Η πρόταση για την εγκατάσταση Διεθνούς Σχολής Τουρισμού και Γαστρονομίας στην Καλαμάτα συμπίπτει χρονικά με την εκπόνηση της μελέτης για το έργο «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αναβάθμισης Αστικού Περιβάλλοντος Ανατολικής Πολεοδομικής Ενότητας Καλαμάτας» που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα ¨Α. ΤΡΙΤΣΗΣ» (Πρόσκληση ΑΤ 06 ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ), και έχει σαν αντικείμενο όπως αναφέρθηκε : α) την ανάπλαση – αναβάθμιση – αναζωογόνηση των λειτουργιών του Ανατολικού Κέντρου με την αξιοποίηση του χώρου που σήμερα παραμένει
αδιαμόρφωτος β) τη σύνδεσή του με το Ιστορικό Κέντρο και την παραλιακή ζώνη καθώς και τη λειτουργική σύνδεσή του με την περιοχή ανατολικά της οδού Σφακιανάκη
γ) την διαμόρφωση όλων των κοινόχρηστων – κοινωφελών χώρων της περιοχής, και την περιβαλλοντική αναβάθμιση της ανατολικής πόλης.

Αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αρμονική ένταξη της προτεινόμενης νέας εγκατάστασης στο υπάρχον πολεοδομικό περιβάλλον και ταυτόχρονα τη δυνατότητα για ρύθμιση και προσαρμογή με τον καλύτερο τρόπο της σχεδιαζόμενης ανάπλασης της περιοχής του ανατολικού κέντρου σε σχέση με τη νέα αυτή σημαντική λειτουργία στο χώρο.

Ως προς την ακριβή θέση εγκατάστασης της Σχολής Τουρισμού ελήφθησαν επιπλέον
υπόψη τα εξής:
Το γεγονός ότι στην προς ανάπλαση / αναδιαμόρφωση περιοχή του Ανατολικού Κέντρου και συγκεκριμένα στη νότια ζώνη επί της οδού Λακωνικής, στο χώρο μεταξύ των υπαρχουσών ιδιωτικών κατοικιών και της Φοιτητικής Εστίας , από το εγκεκριμένο Πολεοδομικό Σχέδιο (1989) προβλέπονται δύο χώροι προς μελλοντική δόμηση, με χρήση για «αποκατάσταση ρυμοτομούμενων» και «δημοτικά στεγαστικά προγράμματα», ενώ πλέον έχουν εκλείψει οι συνθήκες για την αξιοποίησή τους για τον σκοπό αυτό.

Απαιτείται τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου ώστε να προσδιορίζει ακριβώς τον χώρο

Η έκταση που καταλαμβάνουν οι δύο αυτοί χώροι είναι εφικτό να διευρυνθεί περαιτέρω
δεδομένου ότι υπάρχει ικανός διαθέσιμος χώρος ώστε να προσδιοριστεί επακριβώς, κατά θέση και μέγεθος, το ακίνητο που θα μπορούσε να αποτελέσει τον χώρο για την εγκατάσταση της Διεθνούς Σχολής Τουρισμού και Γαστρονομίας της Καλαμάτας, σύμφωνα με τις τεθείσες απαιτήσεις για εξασφάλιση δυνατότητας για συνολική δόμηση της τάξης των 7.500 τ.μ. Αυτό σημαίνει διάθεση χώρου περί τα 9.000 τ.μ Σε κάθε περίπτωση θα απαιτηθεί τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου που θα προσδιορίζει επακριβώς τον χώρο για τη νέα αυτή χρήση.

Master plan από τους ενδιαφερόμενους

Κατά την άποψή μας , για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, καθώς και για λόγους διαφάνειας, κρίνεται απαραίτητη η υλοποίηση σταδίου Τεχνικής Διαβούλευσης (προστάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας) για υποβολή προτάσεων ανάπτυξης (Master Plan) από τους ενδιαφερόμενους.

Στην κατεύθυνση αυτή κρίνεται απαραίτητη η ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε Σύμβουλο, με αντικείμενο, τη διατύπωση πρότασης αναφορικά με την κατάλληλη διαγωνιστική διαδικασία για την «παραχώρηση» του ακινήτου σε σχέση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, την αξιολόγηση του ακινήτου σε σχέση με την επένδυση, τις ειδικότερες προϋποθέσεις, τη σύνταξη χρηματοοικονομικής έκθεσης, κτιριολογικού προγράμματος, βασικών τεχνικών προδιαγραφών, και κάθε άλλη συνδρομή που κριθεί απαραίτητη για την υλοποίηση του σταδίου Τεχνικής Διαβούλευσης για υποβολή προτάσεων ανάπτυξης (Master Plan), καθώς και την σύνταξη των τευχών διαγωνισμού. Αναλυτικότερα το αντικείμενο της ανάθεσης θα περιγραφεί στη σχετική μελέτη παροχής υπηρεσιών που θα ακολουθήσει".

Καλείται την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει

Στην παρούσα φάση , λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό αίτημα που υποβλήθηκε από την
ΤΕΜΕΣ Α.Ε, και σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, το Δημοτικό Συμβούλιο
καλείται:
1. να εκφράσει την πρόθεσή του περί αξιοποίησης δημοτικού ακινήτου για τη δημιουργία
νέας πρότυπης ιδιωτικής Διεθνούς Σχολής Τουρισμού και Γαστρονομίας στην Καλαμάτα
2. να εγκρίνει τη διάθεση χώρου για το σκοπό αυτό, και συγκεκριμένα τον παραπάνω
περιγραφέντα εντός του Ανατολικού Κέντρου, στην περιοχή της οδού Λακωνικής,
μεταξύ των υφιστάμενων ιδιωτικών κατοικιών και της Φοιτητικής Εστίας
3. να εγκρίνει τη δρομολόγηση των απαιτούμενων διαδικασιών:

- Για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου με την πρόβλεψη ίδρυσης Διεθνούς Σχολής Τουρισμού και Γαστρονομίας καθώς και τον προσδιορισμό της ακριβούς έκτασης της νέας χρήσης εντός του Ανατολικού Κέντρου

- Για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε Σύμβουλο, με αντικείμενο, τη διατύπωση πρότασης αναφορικά με την κατάλληλη διαγωνιστική διαδικασία για την «παραχώρηση» του ακινήτου σε σχέση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, την αξιολόγηση του ακινήτου σε σχέση με την επένδυση, τις ειδικότερες προϋποθέσεις, τη σύνταξη χρηματοοικονομικής έκθεσης, κτιριολογικού προγράμματος, βασικών τεχνικών προδιαγραφών και κάθε άλλη συνδρομή που κριθεί απαραίτητη για την υλοποίηση του σταδίου Τεχνικής Διαβούλευσης, τη σύνταξη των τευχών διαγωνισμού, όπως αναλυτικά θα περιγραφεί στη σχετική μελέτη παροχής υπηρεσιών που θα ακολουθήσει.

Δείτε την εισήγηση του θέματος ΕΔΩ

Δημοφιλέστερα

To Top