Παιδί

Lockdown και στα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας-Ξεκινά το e-ΚΔΑΠ

Ανοιχτό παραμένει το ΚΔΑΠ/ΜΕΑ

TI ANAΦΕΡΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Σύμφωνα με την περ.46 της παρ.2 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6-11-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4899/Β/6-11-2020) “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020”, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Καλαμάτας και της Κ.Ε. ΦΑΡΙΣ, αναστέλλουν προσωρινά τη λειτουργία τους.

Το προσωπικό θα διατεθεί για την κάλυψη αναγκών σε κοινωνικές δομές του Δήμου, ενώ όπως και στην προηγούμενη αναστολή λειτουργίας λόγω Covid-19, θα λειτουργήσει και το e-ΚΔΑΠ (τηλε-εκπαίδευσης).

Από την απόφαση εξαιρείται το ΚΔΑΠ/ΜΕΑ.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΚΥΑ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:

•Αναστολή της δια ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας των Γυμνασίων και των Λυκείων Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς και των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του παρόντος σημείου (συμπεριλαμβανομένων και των φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών) με επιφύλαξη των κάτωθι αναφερομένων.

•Διενέργεια σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας κατ’ εφαρμογή της υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/12.9.2020 (Β’ 3882) κοινής απόφασης της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία 131451/ΓΔ4/30.9.2020 (Β’ 4264) όμοια απόφαση και όπως εκάστοτε ισχύει.

•Συνέχιση της δια ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγείων, δημοτικών, ολοήμερων σχολείων), καθώς και των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης όλων των βαθμιδών, συμπεριλαμβανομένων των απογευματινών δραστηριοτήτων, με την επιφύλαξη του σημείου 20 ως προς τις αθλητικές δραστηριότητες. Η λειτουργία των δομών του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται με υποχρεωτική χρήση μάσκας στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, αλλά όχι κατά τη διάρκεια της φυσικής αγωγής.

•Αναστολή λειτουργίας για τις δομές καλλιτεχνικές εκπαίδευσης και δυνατότητα τηλε-εκπαίδευσης.

Lockdown και στα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας-Ξεκινά το e-ΚΔΑΠ
To Top