ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι ζητά ο Δήμος Καλαμάτας από τον ΟΑΕΔ για το κτήριο του Εργατικού Κέντρου

Η Δημοτική Αρχή Καλαμάτας προέβη χθες στην ακόλουθη ανακοίνωση:

“Αναλυτικό έγγραφο απέστειλε ο Δήμαρχος προς τη Διοίκηση του ΟΑΕΔ σχετικά με το επί της οδού Αριστομένους 95 κτήριο του Οργανισμού, όπου βρίσκεται το αμφιθέατρο «Θεόδωρος Αγγελόπουλος», που έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Καλαμάτας. Στο έγγραφο απεικονίζονται οι μεγάλες δαπάνες του Δήμου ώστε – κατ’ ανάγκην – να καταστεί λειτουργικό το κτήριο και, επομένως, το αμφιθέατρο, καθώς και η δυνατότητα επιμερισμού των λειτουργικών δαπανών.

Μέχρι σήμερα, ο Δήμος Καλαμάτας έχει προχωρήσει σε εργασίες συντήρησης και επισκευής: α) των συστημάτων πυρασφάλειας και β) του συστήματος ψύξης – θέρμανσης.

• Για να μπορέσει να λειτουργήσει το αμφιθέατρο ο Δήμος Καλαμάτας, φρόντισε για την έκδοση του απαραίτητου πιστοποιητικού πυρασφάλειας. Για τον σκοπό αυτό εκπονήθηκε η υπ’ αρ. 79/2014 μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία με τίτλο «Έλεγχος και αποκατάσταση λειτουργίας συστήματος πυρασφάλειας κτιρίου Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας» και οι προβλεπόμενες εργασίες εκτελέστηκαν από την «Κελλαράκος Ευστράτιος & Σία Ε.Ε. – ΚΕΜΠΕ». Το συνολικό κόστος ανήλθε στο ποσό των 9.225 €. Το ποσό είχε εγγραφεί στον κωδικό 30.7331.20 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015. Να σημειωθεί ότι, επειδή η Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν μπορεί να χορηγήσει πιστοποιητικό μόνο για μέρος κτηρίου, με την παραπάνω παροχή υπηρεσίας εκδόθηκαν δύο πιστοποιητικά πυρασφάλειας: ένα για ολόκληρο το κτήριο και ένα για το αμφιθέατρο. Οι εργασίες αφορούσαν σε συντήρηση των πινάκων κατάσβεσης, των πυρανιχνευτών, του μόνιμου υδροδοτικού συστήματος, των πυροσβεστήρων, την αντικατάσταση πυρανιχνευτών κ.ά. στο σύνολο του κτηρίου.

• Για την ψύξη και τη θέρμανση του αμφιθεάτρου χρησιμοποιούνται ψύκτης και λέβητας, που εξυπηρετούν μόνο το χώρο αυτό. Όμως, στο κτήριο λειτουργούν άλλοι δύο λέβητες και δύο ψύκτες, που εξυπηρετούν τους υπολοίπους χώρους του. Όλο το σύστημα ελέγχεται από ένα κεντρικό σύστημα (BEMS), το οποίο ήταν εκτός λειτουργίας. Για τη λειτουργία του κεντρικού συστήματος, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας προχώρησε στην υπ’ αρ. 83/2015 μελέτη παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Εργασίες επισκευής και συντήρησης εγκατάστασης θέρμανσης και BEMS Αμφιθεάτρου Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας», ύψους 3.000 €, με εγγραφή στον κωδικό 30.7331.09 του προϋπολογισμού του 2015. Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2015 και ολοκληρώθηκαν στις αρχές του 2016. Σήμερα, το σύστημα ψύξης – θέρμανσης του Αμφιθεάτρου λειτουργεί ανεξάρτητα από το υπόλοιπο κτήριο, με πετρέλαιο που προμηθεύεται ο Δήμος Καλαμάτας για τη δεξαμενή καυσίμων που το εξυπηρετεί.

• Η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος καταγράφεται από έναν κοινό μετρητή για όλο το κτήριο. Δεν είναι δυνατόν να τοποθετηθεί ξεχωριστός μετρητής για το αμφιθέατρο ή για άλλους χώρους του κτηρίου από τη ΔΕΗ λόγω δομής της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Υπάρχει τεχνικά δυνατότητα καταγραφής των επιμέρους καταναλώσεων και επιμερισμού των δαπανών ύστερα από κοινή απόφαση των χρηστών του κτηρίου.

• Για την κατανάλωση ύδατος δεν υπάρχει δυνατότητα διαχωρισμού και επιμερισμού των καταναλώσεων.

• Ο Δήμος Καλαμάτας συμμετέχει κατά 35% στις δαπάνες συντήρησης του ανελκυστήρα του κτηρίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Καλαμάτας κατόρθωσε να του παραχωρηθεί από τον ΟΑΕΔ το αμφιθέατρο του κτηρίου, ιδιοκτησίας του Οργανισμού, επί της οδού Αριστομένους 95. Το αμφιθέατρο «Θεόδωρος Αγγελόπουλος» ήταν εγκαταλελειμμένο, αν και καλής κατασκευής και είχε περιπέσει σε αχρησία. Το 2013, το αμφιθέατρο παραχωρήθηκε στο Δήμο Καλαμάτας για 10 χρόνια, με χρησιδάνειο που υπεγράφη μεταξύ του Προέδρου του ΟΑΕΔ και του Δημάρχου.

Επαναλαμβάνεται, τέλος, ότι επειδή το αμφιθέατρο καλύπτει πολιτιστικές ανάγκες του Δήμου και των φορέων της πόλης, ο Δήμος Καλαμάτας δεν έχει καμία αντίρρηση για συνεννόηση με την ιδιοκτησία του κτηρίου (ΟΑΕΔ) για τον επιμερισμό των οποίων λειτουργικών δαπανών, με ενδεχόμενο συμψηφισμό των ποσών που έχουν καταβληθεί από το Δημοτικό Προϋπολογισμό για τη νόμιμη λειτουργία του αμφιθεάτρου.

Ήδη ο Δήμαρχος έχει υπογράψει τη σχετική προγραμματική σύμβαση που προτάθηκε από τον ΟΑΕΔ και αναμένει την ειδοποίηση του Οργανισμού για την άμεση καταβολή του ποσού που του αναλογεί σχετικά με τις λειτουργικές δαπάνες. Επίσης, ο Δήμος Καλαμάτας μπορεί να αναλάβει τη συντήρηση του κτηρίου συνολικά, υπό την προϋπόθεση ότι ο ιδιοκτήτης (ΟΑΕΔ) θα πληρώνει το κόστος των υλικών τουλάχιστον.

Από τα παραπάνω φαίνεται όχι μόνο η διάθεση του Δήμου για συνεργασία, αλλά και η δημιουργική παρουσία του στο συγκεκριμένο κτήριο, μαζί με τους φορείς της πόλης που το χρησιμοποιούν”.

Τι ζητά ο Δήμος Καλαμάτας από τον ΟΑΕΔ για το κτήριο του Εργατικού Κέντρου
To Top