ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού στα ΚΔΑΠ Καλαμάτας

ΜΕΧΡΙ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας Φ.Α.Ρ.Ι.Σ. ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ωρομίσθιου Καλλιτεχνικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.).

Οι αιτήσεις θα απευθύνονται και θα υποβάλλονται στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.) στα γραφεία της ΦΑΡΙΣ στην Καλαμάτα επί της οδού Αθηνών με αριθμ. 99, κτήριο Β, 2ος όροφος ΤΚ 24134, και Τηλέφωνο : 27213-60611 μαζί με τα αντίγραφα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τίτλων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες του νομού Μεσσηνίας ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων των γραφείων της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καλαμάτας ή της Ανάρτησης τους στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Καλαμάτας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Συγκεκριμένα η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων λήγει 4/1/2019.

Προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού στα ΚΔΑΠ Καλαμάτας
To Top