ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 25-29 ετών

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΟΑΕΔ ΜΕ 14,40 € ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ  

Επιχορήγηση η οποία ανέρχεται στο ποσό των 14,40 ευρώ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών ανά μήνα θα καταβάλει ο ΟΑΕΔ στις επιχειρήσεις οι οποίες θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα για την πρόσληψη 1.295 ανέργων νέων ηλικίας 25-29 ετών.

Το πρόγραμμα αφορά τους ανέργους εκείνους οι οποίοι συμμετείχαν και ολοκλήρωσαν τα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για ανέργους ηλικίας 25-29 ετών (Δημόσια Πρόσκληση Νο9/2016) ή για ανέργους 18-24 ετών (Δημόσια Πρόσκληση Νο8/2016).

Η δυνατότητα που προσφέρει ο ΟΑΕΔ αφορά σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, επιτηδευματίες, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά εργοδότες που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.
Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων για κάθε προσλαμβανόμενο άνεργο θα ξεκινά από την ημερομηνία πρόσληψής του και θα καταβάλλεται για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών.
Οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα πρέπει κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια Υπηρεσία να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ και να έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους.

Επισημαίνεται ότι οι ωφελούμενοι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα μόνον από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα του εργοδότη στον οποίο θα απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως αυτές θα έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή αιτήσεων από τις επιχειρήσεις.

Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 25-29 ετών
To Top