ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Εκδόθηκε η απόφαση για τις βοσκήσιμες γαίες – Ηλεκτρονικά η διαδικασία στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Εκδόθηκε η απόφαση που καθορίζει την διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών που θα γίνεται σε ειδική πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και για την συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.

Όσο αφορά την διαδικασία ελέγχου της χωροταξικής κατανομής των βοσκήσιμων γαιώνη απόφαση καθορίζει ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ, διαθέτει προς χρήση στους εμπλεκόμενους στην διαδικασία μίσθωσης επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών (Περιφέρειες, ΔΑΟΚ και Επιτροπές), ειδική διαδικτυακή εφαρμογή για την επεξεργασία της κατανομής επιλέξιμων βοσκοτόπων.

Μέσω της ως άνω διαδικτυακής εφαρμογής διατίθεται η κατανομή επιλέξιμων βοσκοτόπων όπως αυτή ενημερώθηκε και ισχύει από το προηγούμενο ημερολογιακό έτος αιτήσεων. Για κάθε κτηνοτρόφο διατίθενται τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, email, τηλέφωνο, η επιλέξιμη έκταση βοσκοτόπου η οποία του κατανεμήθηκε, η ακριβής τοποθεσία της εν λόγω έκτασης, ο κωδικός του αγροτεμαχίου αναφοράς, χαρτογραφικό υλικό στο οποίο αποτυπώνονται οι κατανεμηθείσες βοσκήσιμες γαίες και ο στάβλος του κτηνοτρόφου καθώς και οι καταστάσεις κατανομής επιλέξιμων βοσκοτόπων όπως αυτές ενημερώθηκαν και ισχύουν πριν την έναρξη του έργου της επιτροπής. Μέσω της εφαρμογής δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης των εξής στοιχείων κάθε κτηνοτρόφου: ονοματεπώνυμο, η συνολική επιλέξιμη έκταση βοσκοτόπου η οποία του κατανεμήθηκε, η ακριβής τοποθεσία της εν λόγω έκτασης και ο κωδικός από το Αγροτεμάχιο Αναφοράς.

Οι ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας διαβιβάζουν στην Επιτροπή, τυχόν αιτήματα κτηνοτρόφων ή φορέων για χωροταξική ανακατανομή του βοσκότοπου.

Τα εν λόγω αιτήματα εξετάζονται εφόσον έχουν κατατεθεί από τους ενδιαφερόμενους στην ΔΑΟΚ μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Αιτήματα που κατατίθενται μετά την ημερομηνία αυτή εξετάζονται κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, το επόμενο ημερολογιακό έτος αιτήσεων.

Ύστερα από τυχόν διορθώσεις και συμπληρώσεις στις οποίες προβαίνει η Επιτροπή στην ως άνω εφαρμογή, διαβιβάζει στην αρμόδια ΔΑΟΚ τα πορίσματα της, η οποία εκτυπώνει συνολικές καταστάσεις κατανομής των βοσκήσιμων γαιών στις οποίες αναγράφονται τουλάχιστον: α) Το ονοματεπώνυμο και ο ΑΦΜ των δικαιούχων. β) Το εμβαδόν της έκτασης των επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών που κατανεμήθηκαν σε κάθε δικαιούχο, η θέση που βρίσκεται η βοσκήσιμη γαία και ο κωδικός αγροτεμαχίου αναφοράς.Οι καταστάσεις κατανομής των βοσκήσιμων γαιών όπως διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα ανωτέρω υπογράφονται από τα αρμόδια όργανα διοίκησης της παρ. 3 του άρθρου 6 της αριθμ. 873/55993/20.5.2015 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η αρμόδια ΔΑΟΚ ενημερώνει το σύστημα, επισυνάπτοντας τις κυρωμένες καταστάσεις κατανομής των επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών.

Τα δικαιώματα χρήσης της βοσκής παραχωρούνται για ένα έτος.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης εκάστου έτους, τυχόν τροποποιήσεις και μεταβολές στη χωροταξική κατανομή ενσωματώνονται στο επόμενο έτος ενίσχυσης.

Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών

Μετά την κύρωση των καταστάσεων κατανομής, την επισύναψή τους στην εφαρμογή και την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, οι κτηνοτρόφοι ειδοποιούνται με κάθε πρόσφορο μέσο από την αρμόδια ΔΑΟΚ στην Περιφέρεια της οποίας βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσής τους, προκειμένου να λάβουν γνώση σχετικά με τα στοιχεία της κατανεμηθείσας έκτασης.

Ο κτηνοτρόφος υπογράφει ότι έλαβε γνώση για την επιλέξιμη έκταση που του κατανεμήθηκε σε συνολική λίστα κατανομής, που εκτυπώνει η ΔΑΟΚ (με όλους τους δικαιούχους και τις εκτάσεις που τους κατανεμήθηκαν) και εφόσον επιθυμεί, ζητεί και λαμβάνει εκτύπωση ατομικού εντύπου κατανομής. Η ΔΑΟΚ μετά το πέρας των 30 ημερών, επισυνάπτει στη διαδικτυακή εφαρμογή την συνολική λίστα με τις υπογραφές των κτηνοτρόφων που έλαβαν γνώση.

Κτηνοτρόφοι οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στην ειδοποίηση της ΔΑΟΚ εντός τριάντα (30) ημερών θεωρείται ότι αποδέχονται την κατανομή ως έχει και χάνουν το δικαίωμα για αίτηση χωροταξικής ανακατανομής για το επόμενο έτος.

Καταβολή του μισθώματος των επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών

Στη δήλωση της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης κάθε χρόνο, ο κτηνοτρόφος εκτός των άλλων, δηλώνει ότι εξουσιοδοτεί την οικεία Περιφέρεια να εισπράξει για λογαριασμό του, το ποσό της οφειλής με ισόποση χρέωση του τραπεζικού του λογαριασμού που έχει δηλωθεί στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης κατά την πίστωση αυτού με τα δικαιούμενα ποσά των ενισχύσεων που αφορούν στο συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος, ως μίσθωμα για τον επιλέξιμο δημόσιο βοσκότοπο που έτυχε κατανομής. Πρότυπο της δήλωσης εξουσιοδότησης προς την αρμόδια υπηρεσία επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο Παράρτημα της παρούσας απόφασης. Σε περίπτωση, που ο κτηνοτρόφος δεν επισυνάψει την σχετική εξουσιοδότηση στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης, δεν θα λαμβάνεται υπόψη ως προσδιορισθείσα έκταση, η έκταση που αναλογεί στην κατανομή επιλέξιμου δημόσιου βοσκότοπου.

Η Δ/νση Πληροφορικής του ΟΠΕΚΕΠΕ πριν από την χορήγηση των δικαιούμενων ενισχύσεων αποστέλλει στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ, ηλεκτρονικό αρχείο με τα απαραίτητα στοιχεία των δικαιούχων ανά Περιφέρεια, με το ονοματεπώνυμο, τον ΑΦΜ, το ποσό που οφείλεται και το IBAN του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ αποστέλλει το εν λόγω αρχείο προς την Τράπεζα η οποία έχει συμβληθεί με το Ελληνικό Δημόσιο για την διαχείριση του ΕΛΕΓΕΠ. Η Τράπεζα αποστέλλει ηλεκτρονικό αρχείο στις λοιπές Τράπεζες στις οποίες διατηρούν λογαριασμό οι δικαιούχοι. Όλα τα Τραπεζικά ιδρύματα υποχρεούνται να εισπράξουν για λογαριασμό των δικαιούχων το ποσό της οφειλής τους από τα δικαιούμενα ποσά των ενισχύσεων που πιστώνεται ο τραπεζικός λογαριασμός των δικαιούχων. Οι τράπεζες προχωρούν στην είσπραξη των ποσών των μισθωμάτων και τα αποδίδουν στη συνέχεια στο λογαριασμό που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό σε κάθε Περιφέρεια.

Διάθεση μισθώματος 1. Το οφειλόμενο ποσό κατατίθεται υπέρ της Περιφέρειας στα διοικητικά όρια της οποίας ασκείται η βόσκηση, σε ειδικό λογαριασμό της Περιφέρειας με Κωδικό Αριθμό Εσόδων (ΚΑΕ) 5418. 2. Η Περιφέρεια έχει την υποχρέωση διάθεσης του ποσού που συγκεντρώνεται στο λογαριασμό αυτό για την εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, όπως ορίζει η περίπτωση ε της παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 4351/2015, όπως ισχύει.

https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/agrotika/208995/ekdothike-i-apofasi-gia-tis-voskisimes-gaies-ilektronika-i-diadikasia-ston-opekepe

Εκδόθηκε η απόφαση για τις βοσκήσιμες γαίες – Ηλεκτρονικά η διαδικασία στον ΟΠΕΚΕΠΕ
To Top