Green life

Δήμος Μεσσήνης: Ενεργειακή αναβάθμιση και εφαρμογές “έξυπνης πόλης” εντός του 2018

«Ο Δήμος Μεσσήνης με συνέπεια ολοκληρώνει το στρατηγικό του σχεδιασμό στον Ενεργειακό Τομέα»

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2018 ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Την 01/11/2017 το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης αποφάσισε ομόφωνα και ενέκρινε τη µελέτη µε τίτλο: «Πρόταση χρηματοδότησης για Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων (Οδοφωτισμός) με εξοικονόμηση Ενέργειας και εφαρμογές SmartCities στο Δήμο Μεσσήνης», για την τεκμηρίωση της βιωσιμότητας, της δυνατότητας σύναψης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών πολυετούς διάρκειας με ιδιώτη, στην οποία το σύνολο της επένδυσης θα είναι 100% αυτοχρηματοδοτούμενο από ιδιωτικά κεφάλαια και θα αποπληρωθεί από τα ανταποδοτικά τέλη του Δήμου, μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας και εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι που προβλέπονται στα Συμβατικά Τεύχη που έχουν καταρτιστεί.

Με βάση την ανωτέρω απόφαση, ο Δήμος ξεκίνησε την ωρίμανση του έργου με στόχο να αναζητήσει υπηρεσίες και χρηματοδότηση της συνολικής επένδυσης στον τομέα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), παράλληλα με την συντήρηση του συστήματος για 12 χρόνια, μέσω ανοιχτής διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας.

Ο ιδιωτικός τομέας θα αναλάβει το σύνολο της ευθύνης και του ρίσκου και ο Δήμος θα ελέγχει την ποιότητα των υπηρεσιών και θα καταβάλλει το τίμημα από την επίτευξη της εξοικονόμησης, μέσω Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) και τήρησης συγκεκριμένων KPIs.

Η αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) σε συνδυασμό με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και κόστους λειτουργίας θα επιτευχθεί με:

Την εγκατάσταση νέων λαμπτήρων σύγχρονης τεχνολογίας, όπου αυτό απαιτηθεί,στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης του Δήμου, και όποιων φωτιστικών σωμάτων απαιτούνται.

Τη λειτουργία “Συστήματος Τηλελέγχου – Τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας”, τουλάχιστον σε επίπεδο κόμβου (pillar), στο Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός).

Σύστημα προληπτικής συντήρησης μέσω Η/Υ (μεθοδολογία καταγραφής βλαβών, ιεράρχηση, προγραμματισμός αποκατάστασης, έλεγχος αποκατάστασης, reporting και στατιστική παρακολούθησης).

Αξιοποίηση του Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας, για την εγκατάσταση και λειτουργία εφαρμογών SmartCities (πολλαπλές υπηρεσίες μέσω της πλατφόρμας διαχείρισης).

Ειδικότερα, σε ότι αφορά την δυνατότητα παροχής πολλαπλών υπηρεσιών “έξυπνης πόλης – smartcities”, αυτή θα υπάρξει μέσω φωτιστικών σωμάτων, σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου, με ενιαία υποδομή και διαχείριση, με σκοπό την επέκταση της μελλοντικά, ανάλογα με τη ζήτηση των χρηστών και τις ανάγκες του Δήμου,πιο συγκεκριμένα για :

-Σημεία ελεύθερης πρόσβασης Wi-Fi.
Προώθηση ψηφιακού περιεχομένου, διαφημιστικού και ενημερωτικού υλικού στο κινητό του χρήστη, σε οποιαδήποτε μορφή (βίντεο, ήχο κτλ), με βάση την τοποθεσία του.

-Προώθηση ερωτηματολογίων και λήψη σε πραγματικό χρόνο των αποτελεσμάτων.
-Παρακολούθηση και Διαχείριση κυκλοφορίας
-Ασφάλεια και Επίβλεψη απομακρυσμένων χώρων.
Μέτρηση περιβαλλοντολογικών δεικτών όπως CO2, θερμοκρασία, θόρυβο, υγρασία, κλπ.

Ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Τσώνης

Η συστηματική ωρίμανση του έργου με τη συνεργασία των Υπηρεσιών του Δήμου και του Συμβούλου Υποστήριξης, οδήγησαν στις 01.11.2017 στην απόφαση του ΔΣ που αφορά την επιλογή του τρόπου δημοπράτησης, δηλαδή στην ένταξη του έργου στον Κατάλογο ΣΔΙΤ του Υπουργείου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης, ως εξής :
Εγκρίνει το Master Plan: Πρόταση χρηματοδότησης (feasibility study), για την Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Μεσσήνης, μετά δικαιωμάτων προαίρεσης της Αναθέτουσας Αρχής, για την τεκμηρίωση της βιωσιμότητας, της δυνατότητας σύναψης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών πολυετούς διάρκειας, με ιδιώτη (μέσω διεξαγωγής ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού), στην οποία το σύνολο της απαιτούμενης επένδυσης θα είναι 100% αυτοχρηματοδοτούμενο από ιδιωτικά κεφάλαια.

-Εκχωρεί μέρος των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού (άρθρο 43, του ν. 4257/2014) για την αποπληρωμή του ιδιώτη στη διάρκεια της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (Ενεργειακής Απόδοσης) και εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι που προβλέπονται στα Συμβατικά Τεύχη που θα καταρτιστούν.

-Δημιουργεί νέο κωδικό για την υλοποίηση της ενεργειακής αναβάθμισης.
-Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για τα περαιτέρω, δηλαδή την υποβολή αίτησης για ένταξη του έργου στις διατάξεις του ν. 3389/2005 και στον Κατάλογο Προτεινόμενων Συμπράξεων, όπως ισχύει σήμερα, και στην Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ με χρονοδιάγραμμα δημοπράτησης του έργου στη διάρκεια του 2017 και εφόσον παρέλθει το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα την άμεση διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας με βάση τον ν. 4412/2016 σαν Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), όπως περιγράφεται στην εγκεκριμένη Μελέτη, εντός του πρώτου διμήνου του 2018.

Σε κάθε περίπτωση το έργο “Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων (Οδοφωτισμός) με εξοικονόμηση Ενέργειας και εφαρμογές Smart Cities στο Δήμο Μεσσήνης”, θα έχει υλοποιηθεί εντός του 2018 και αποτελεί την πρώτη δράση της Ενεργειακής Αναβάθμιση του Δήμου Μεσσήνης στη βάση υλοποίησης των Προγραμματικών του Θέσεων.

Επιπρόσθετα και άμεσα ο Δήμος Μεσσήνης προτίθεται να προχωρήσει σε:

-Διερεύνηση δυνατότητας Συμβάσεων Net Metering (αυτοπαραγωγής ενέργειας με εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού) στον τομέα της ύδρευσης μεταξύ της ΔΕΥΑ Μεσσήνης με τον Διαχειριστή του Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, μέσω της Εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό τον συμψηφισμό της παραγόμενης ενέργειας με την καταναλισκόμενη.

-Εκπόνηση διευρυμένου Σχεδίου Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας (έως και το 2030) και της υποστήριξης της υπηρεσίας για τη λειτουργία Ενεργειακού Γραφείου για : α. την απογραφή εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, και β. την Σύνταξη του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ).
Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να αποκτηθεί η κατάλληλη τεχνογνωσία στις υπηρεσίες του Δήμου, για τον κρίσιμο τομέα “Φυσικό Περιβάλλον και Ποιότητας Ζωής”. Σκοπός η αξιοποίηση των πόρων της ΕΕ για το Περιβάλλον για συναφή έργα.

Δήμος Μεσσήνης: Ενεργειακή αναβάθμιση και εφαρμογές “έξυπνης πόλης” εντός του 2018
To Top