ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δήμος Καλαμάτας: 24.490 ευρώ για το πρόγραμμα παρακολούθησης αδέσποτων

Το πρόγραμμα αφορά στην παρακολούθηση, περισυλλογή, μεταφορά και φιλοξενία των αδέσποτων ζώων. Θα προηγηθεί η ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος και θα αναλάβει για ένα χρόνο το πρόγραμμα αδέσποτων ζώων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Καλαμάτας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών με τίτλο “Δαπάνες για την υλοποίηση του προγράμματος παρακολούθησης αδέσποτων ζώων (2018)” με Κ.Α: 35.7425.09 προϋπολογισμού 24.490,00 € με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τη μελέτη υπ’ αριθμ. 5/2018.

Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί στα γραφεία της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών την Παρασκευή 20/04/2018 και ώρα 9:00πμ. στο γραφείο του Δ/ντη Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Αθηνών 99.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

“Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα.

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016).

δ. Καταστατικό της εταιρείας συνοδευόμενο με βεβαίωση ισχύος (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

ε. Υπεύθυνη δήλωση πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της 05/2018 μελέτης της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και πιστής τήρησής τους.

στ. Άδεια λειτουργίας καταφυγίου ή ενδιαιτήματος ή άδεια ιδιωτικού κτηνιατρείου ή συμφωνητικό συνεργασίας με αδειοδοτημένο ιδιωτικό κτηνιατρείο που να διαθέτει την κατάλληλη υποδομή και να μπορεί να φιλοξενήσει προσωρινά και για εύλογο χρονικό διάστημα τα προς περίθαλψη ζώα μέχρι την αποθεραπεία τους, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του Ν. 4039/2012 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 4235/2014.

ζ. Υπεύθυνη δήλωση συγκρότησης συνεργείου από άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς σύμφωνα με το Ν. 4039/2012 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4235/2014, συνοδευόμενη από αποδεικτικά καταλληλόλητας των ατόμων.

η. Υπεύθυνη δήλωση κατοχής κατάλληλου οχήματος μεταφοράς ζώων συνοδευόμενη από τα απαραίτητα έγγραφα, σύμφωνα με το Ν. 4039/2012 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4235/2014.

Δείτε εδώ αναλυτικά τι προβλέπει η μελέτη του Δήμου Καλαμάτας για τα αδέσποτα:
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ

Δήμος Καλαμάτας: 24.490 ευρώ για το πρόγραμμα παρακολούθησης αδέσποτων
To Top