Απόψεις

Χρυσομάλλης για Δασικούς χάρτες: “Ο καθρέπτης της ανικανότητας της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ”

Ένα εκκρεμές που κινείται μεταξύ φαιδρότητας και δραματικών επιπτώσεων επί της ιδιωτικής περιουσίας, της αγροτικής παραγωγής, της ασφάλειας συναλλαγών, του κράτους δικαίου εν γένει, του τουρισμού, των κανόνων δόμησης και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί η διαδικασία που η Κυβέρνηση επέλεξε για την ανάρτηση των δασικών χαρτών.

Από την έναρξη της ανάρτησης στη Μεσσηνία, στα τέλη Ιανουαρίου 2017 και εν μέσω διαδοχικών παρατάσεων, η Κυβέρνηση κατάφερε το ακατόρθωτο: να μεταβάλλει και να συμπληρώνει διαρκώς το νομικό πλαίσιο, παρέχοντας και αναγκαίες εφαρμοστικές διευκρινίσεις, ώστε ακόμη και έμπειροι δασολόγοι να μην μπορούν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις.
Ψηφίσθηκαν οι εξής τροποποιήσεις του Νόμου και δόθηκαν οι εξής διευκρινίσεις – και παρακαλώ προσέξτε τις ημερομηνίες:
1.Εγκύκλιος 151590/331/6.2.2017 (ΑΔΑ: ΨΟΩΑ4653Π8-4ΝΛ) Ενημέρωση αναρτημένου δασικού χάρτη με περιοχές άρθρου 23 παρ. 2α΄ και 2β΄ ν. 3889/2010
2.ΚΥΑ 151585/323/3.2.2017 (ΦΕΚ Β´ 347/08.02.2017) Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του N. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α) κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη. [Διαύγεια ΑΔΑ: Ω9ΨΔ4653Π8-6ΟΝ)]
3.Εγκύκλιος 153373/441/22.2.2017 (ΑΔΑ: 61ΤΗ4653Π8-Ω7Θ) Περιοχές κηρυγμένων αναδασωτέων εκτάσεων στους αναρτημένους δασικούς χάρτες
4.Εγκύκλιος 153385/742/23.03.2017 (ΑΔΑ: ΩΡΣ44653Π8-Σ60) Τροποποίηση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων
5.Νόμος 4462/2017 (Α´ 39) Άρθρο δεύτερο «Τροποποιήσεις – προσθήκες στο ν. 3889/2010 (Α ́ 182)»
6.Νόμος 4467/2017 (Α´ 56/13.04.2017) «Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
7.Εγκύκλιος 153393/918/12.04.2017 (ΑΔΑ: 6ΔΜ04653Π8-ΦΧΒ) Οδηγίες για περιοχές τού αναρτημένου δασικού χάρτη με ισχύουσες πράξεις τής διοίκησης
8.Εγκύκλιος 153400/956/20.04.2017 (ΑΔΑ: 78ΑΤ4653Π8-Η9Θ) Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων
9.Υ.Α. 153394/919/12.04.2017 (Β´ 1366) Καθορισμός, προσδιορισμός, τρόπος και διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων στην κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών (ΑΔΑ: ΩΣΡΑ4653Π8-78Ε)
10.ΚΥΑ 155973/999/26.04.2017 (Β´ 1491) Τροποποίηση – συμπλήρωση της 151585/323/03.02.2017 (ΦΕΚ 347 Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α΄) κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη».
11.Υ.Α. 153395/920/12.4.2017 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ´ 206) Καθορισμός αποζημίωσης ιδιώτη δικηγόρου μέλους Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) κατά του περιεχομένου τού δασικού χάρτη. [Στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: ΩΨΡΓ4653Π8-ΡΦ4)
12.Εγκύκλιος οικ.156582/2790/19.5.2017 (ΑΔΑ: ΩΩΙ74653Π8-ΗΜΡ) Διαπιστωτική πράξη εννοιολογικού προσδιορισμού και αντιστοίχου διάκρισης, των εκτάσεων που υπήχθησαν τελεσιδίκως στις παρ. 6β ή 6γ του άρθρου 3 ν. 998/1979 ρυθμιζόμενες με την παρ. 7 της ανωτέρω διάταξης, προ ισχύος του ν. 4280/2014
13.Υ.Α. 156586/2798/19.5.2017 (Β´ 1782) Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας χορήγησης της έγκρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, των υποχρεώσεων του δικαιούχου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων 47 και 47Β του νόμου του ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 36 του ν. 4280/2014 και το άρθρο 12 του νόμου 4315/2014 αντίστοιχα και τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 2 και 4 του νόμου 4467/2017.
14.Υ.Α. 157196/3204/7.6.2017 (Β´ 2082) Καθορισμός τύπου του τίτλου κυριότητας της παρ. 11 του άρθρου 47 και του τύπου διαπιστωτικής πράξης της παρ. 2 του άρθρου 47Β, του ν. 998/1979, ως ισχύει.
15.Ν. 4478/2017 (Α´ 91/23.06.2017) I) Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της Βαρσοβίας…και λοιπές διατάξεις.». [Μεταβατική διάταξη για τους δασικούς χάρτες: άρθρο 78]
16.Εγκύκλιος 158577/1580/04.07.2017 (ΑΔΑ: Ψ1Ρ74653Π8-Ω1Ω) Εφαρμογή διατάξεων νόμων 4462/2017 και 4467/2017 και λοιπές οδηγίες.
17.ΚΥΑ 158298/3670/4.7.2017 (Β´ 2355) Εφαρμογή των άρθρων 47 (παρ. 5-14) και 47Β του ν. 998/1979 σε περιοχές αναρτημένων δασικών χαρτών.
18.Υ.Α 158576/1579/4.7.2017 (Β´ 2373) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίου υπολογισμού προεκτιμώμενων αμοιβών για τις εργασίες κατάρτισης δασικών χαρτών
19.(Στις 20 Ιουλίου 2017!!!) Εγκύκλιος 158585/1758/20.7.2017 (ΑΔΑ: Ψ31Ι4653Π8-ΓΣΨ) Οδηγίες σχετικά με διαδικασία και δικαιολογητικά για την υπαγωγή στα άρθρα 47 και 47Β ν. 998/1979 σε περιοχές αναρτημένων δασικών χαρτών.

Έτσι όπως το πάει η Κυβέρνηση πολύ φοβάμαι πως θα συνεχίσει να εκδίδει εγκυκλίους με οδηγίες ακόμα και μετά τη λήξη της προθεσμίας, προσθέτοντας ακόμα μια παγκόσμια πρωτιά αστείων χειρισμών στο ενεργητικό της.

Δηλαδή, η Κυβέρνηση, εντελώς απροετοίμαστη από νομικής και τεχνικής πλευράς, προχώρησε στην ανάρτηση δασικών χαρτών, που η ίδια εξαρχής ομολόγησε ότι περιέχουν σωρεία λαθών από τεχνικής πλευράς και είπε στους πολίτες: «Πληρώστε και διορθώστε τα δικά μου λάθη»! Και τροποποιεί συνεχώς τη διαδικασία, ενώ η περίοδος για την άσκηση αντιρρήσεων λήγει στις 27 Ιουλίου. Μάλιστα, κατόρθωσε να διασυνδέσει τα συστήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις επιδοτήσεις και τους δασικούς χάρτες μόλις προ 15 ημερών περίπου, τονίζοντας διαρκώς στους δυστυχείς …ιθαγενείς: «Καταθέστε ενστάσεις για να σώσετε τις επιδοτήσεις και τα χωράφια σας».
Ποιος να προλάβει, πού να βρεθούν οι μηχανικοί,οι τοπογράφοι και οι λοιποί επιστήμονες , ώστε μέσα σε ελάχιστες ημέρες να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους οι 20.000 τουλάχιστον αγρότες της Μεσσηνίας που έχουν πρόβλημα;

Αποτελεί μέγιστη ασέβεια, πλήγμα στην έννοια του κράτους δικαίου και έσχατη περιφρόνηση προς τους πολίτες – ιδιοκτήτες αγροτικής γης το περιεχόμενο των δασικών χαρτών, με τα ατελείωτα λάθη που βγάζουν δασικά μέχρι και τμήματα επαρχιακών οδών . Το ίδιο ισχύει και για τη διαδικασία: δεκαεννιά (19) τροποποιήσεις και εξηγήσεις – διευκρινίσεις, μέχρι την τελευταία στιγμή και η προθεσμία λήγει στις 27 Ιουλίου! Πράγματι, είναι ανελέητη η Κυβέρνηση έναντι των πολιτών και ιδίως των ιδιοκτητών αγροτικών εκτάσεων.
Είναι εξόφθαλμο πλεόν πως τίθενται εν αμφιβόλω η ιδιωτική περιουσία, η αγροτική οικονομία, η ασφάλεια των συναλλαγών, το κράτος δικαίου και η ισονομία! Φαντασθείτε εκείνον που υπέβαλε αντίρρηση στις 27 Μαρτίου, αγνοώντας όσα στη συνέχεια ίσχυσαν!

Για τους παραπάνω λόγους ζητώ, έστω και την έσχατη ώρα, σοβαρότητα από την Κυβέρνηση.
Μόνο και μόνο από το γεγονός ότι μέχρι στιγμής έχουν χρειαστεί 19 τροποποιήσεις-διευκρινίσεις, ο κ. Φάμελος αν διαθέτει ψήγματα αξιοπρέπειας οφείλει να σταματήσει τη διαδικασία, να αποσύρει το νόμο και να φέρει ένα σωστό πλαίσιο χωρίς φυσικά τη λογική του χαρατσιού που διέπει την τωρινή διαδικασία. Αν δε μπορεί να το κάνει αυτό και θέλει να συνεχίσει την αυτογελιοποιησή του ως Υπουργός μαζί και της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, οφείλει να παρατείνει την περίοδο αντιρρήσεων επί αρκετούς μήνες. Να μη μείνει κανείς ιδιοκτήτης, ακόμη και όσοι ζουν στο εξωτερικό, χωρίς ενημέρωση και χωρίς τη δυνατότητα να ασκήσει τα δικαιώματά του.
Να μη χάσει κανείς την περιουσία του, από την αξεπέραστη, ακόμη και από …Μπανανίες της Νοτίου Αμερικής ή της Αφρικής, προχειρότητα και ανικανότητα της Κυβέρνησης!
Τέλος οφείλει να αλλάξει τη λογική του σημερινού Νόμου υιοθετώντας χωρίς αντίρρηση τα Α.Δ. αγροτεμάχια ως μη δασικά και φυσικά το μητρώο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Εύχομαι και οι Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ να σκεφτούν τους 20.000 και πλέον αγρότες της Μεσσηνίας και να πιέσουν προς αυτήν την κατεύθυνση αλλά αν κρίνουμε από την τελευταία περιοδεία του κ. Φάμελου στη Μεσσηνία, αντί οι Βουλευτές Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ να του πουν τα προβλήματα με τους δασικούς χάρτες απλά του χαμογελούσαν συγκαταβατικά. Προφανώς δεν ιδρώνει το αυτί τους!
Ντροπή!!!
Η ώρα της τιμωρίας πλησιάζει.


Μίλτος Χρυσομάλλης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός
Πολιτευτής Μεσσηνίας Ν.Δ.

Χρυσομάλλης για Δασικούς χάρτες: “Ο καθρέπτης της ανικανότητας της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ”
To Top