ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από Οκτώβριο η επιδότηση έως 350 ευρώ τον μήνα για εργαζόμενους με “μπλοκάκι”

Επιδότηση έως και 350 ευρώ το μήνα έρχεται για 40.000 εργαζόμενους με «μπλοκάκι» που θα προσληφθούν ως μισθωτοί από τους εργοδότες τους.

Το πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας για την καταπολέμηση της ψευδούς αυτοαπασχόλησης, που παρουσιάζει το «Έθνος», εισάγεται – εκτός απροόπτου – σήμερα για έγκριση στο Δ.Σ. του ΟΑΕΔ από τον οποίο και θα υλοποιηθεί, ενώ αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Οκτώβρη.

Όπως εξήγγειλε από το βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, έχει σχεδιαστεί για να καλύψει κατ’ αρχήν 40.000 εργαζόμενους με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που στοχεύει την καρδιά της ψευδούς αυτοαπασχόλησης, βασικό χαρακτηριστικό της οποίας είναι η παράκαμψη όλου του θεσμικού πλαισίου προστασίας της εργασίας εις βάρος του εργαζομένου. Το συνολικό κονδύλι είναι 156,8 εκατομμύρια.

Το πρόγραμμα αφορά σε επιδότηση της εργοδοτικής εισφοράς 12 μηνών για όσους εργοδότες επιλέξουν να μετατρέψουν τον απασχολούμενο σε αυτούς με “μπλοκάκι” σε μισθωτό.

Συνολικά διαρκεί 18 μήνες, καθώς μετά το 12μηνο ακολουθεί και ένα 6μηνο δέσμευσης για διατήρηση των θέσεων εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται η εργοδοτική εισφορά των Δώρων και του Επιδόματος Αδείας.

Ανώτατο όριο επιδότησης θα είναι τα 350 ευρώ το μήνα για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης. Δεδομένου ότι οι εργοδοτικές εισφορές για τους μισθωτούς κυμαίνονται στο 25% του ακαθάριστου μισθού, η επιδότηση καλύπτει πλήρως το μη μισθολογικό κόστος για τους εργοδότες, σε μισθούς έως και 1.400 ευρώ μεικτά.

Από την στιγμή της εκκίνησης, το πρόγραμμα θα είναι μόνιμα ανοιχτό μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων και του προυπολογισμού του.
Για να αποφευχθούν παρατυπίες και καταχρηστικές εφαρμογές ενσωματώνονται διάφορες δικλείδες ασφαλείας. Έτσι, ωφελούμενοι είναι αμειβόμενοι με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών εργαζόμενοι σε 2 κατ’ ανώτατο όριο εργοδότες εφόσον:

-η ασφάλισή τους εντάσσεται στην διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου για τα “μπλοκάκια” (παρ.9 του άρθρου 39 του ν.4387/2016).
-η σύμβαση με τις δικαιούχους επιχειρήσεις έχει αναρτηθεί στην ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα του ΕΦΚΑ τουλάχιστον 3 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα.
-μετατραπεί η σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.
-δεν παρείχαν εξαρτημένη εργασία στον ίδιο εργοδότη το 12μηνο που προηγείται της ημερομηνίας της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια 3μήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής (ισχύει και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την ένταξη της επιχείρησης στο πρόγραμμα).

Μείωση προσωπικού θεωρείται και η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής, όπως επίσης και η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχείρηση θα πρέπει να καλύψει τη μείωση έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα. Μείωση προσωπικού δεν θεωρείται η συνταξιοδότηση, η απόλυση μετά από μήνυση για αξιόποινη πράξη, η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου, η παραίτηση κ.α.

Στο πρόγραμμα δεν εντάσσονται επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων, εξωχώριες εταιρείες, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως η αλιεία, η πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, νυχτερινά κέντρα, εποχικές επιχειρήσεις κ.α.

Εφόσον ο ωφελούμενος απασχολείται ταυτόχρονα σε δύο εργοδότες με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, δυνητικά δικαιούχοι του προγράμματος είναι και οι δύο εργοδότες που θα τον προσλάβουν με καθεστώς μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης με ανώτατο ποσό επιχορήγησης τα 175 ευρώ για κάθε δικαιούχο.
Αν ο ωφελούμενος απασχολείται με πλήρη απασχόληση στον πρώτο και μερική ή εκ περιτροπής στον δεύτερο, δυνητικά δικαιούχος του προγράμματος είναι μόνο ο εργοδότης που θα τον προσλάβει με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Προσοχή, οι ωφελούμενοι μπορούν να διατηρήσουν την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου καθ΄όλη τη διάρκεια του προγράμματος, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας.

Οι ακαθάριστες αποδοχές των ωφελουμένων θα είναι τουλάχιστον ίσες με αυτές που είχαν συμφωνηθεί από τους αντισυμβαλλόμενους και αναγράφονταν στη σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών πριν τη μετατροπή της σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, εφόσον οι τελευταίες, ήταν ίσες ή μεγαλύτερες των αποδοχών που αντιστοιχούσαν στο νομοθετημένο κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Μετά την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι επιχειρήσεις που έχουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr). Όσες επιχειρήσεις δεν είναι εγγεγραμμένοι χρήστες στο πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού θα πρέπει να επισκεφτούν την υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα της επιχείρησής τους και να παραλάβουν κλειδάριθμο. Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης επισυνάπτεται και ηλεκτρονικό αντίγραφο της σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών του ωφελούμενου, που είναι αναρτημένη στην ειδική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ. Όταν ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, η επιχείρηση λαμβάνει αποδεικτικό με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής. Ακολούθως το αρμόδιο ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ πρέπει εντός 30 εργάσιμων ημερών να αξιολογεί τις αιτήσεις, αναφορικά με την πληρότητα ή μη των όρων και προϋποθέσεων ένταξης στο πρόγραμμα (επιτόπια και διοικητική επαλήθευση). Η εγκριτική απόφαση προσδιορίζει τον ακριβή αριθμό των ατόμων, για τα οποία δικαιούται να επιχορηγηθεί η επιχείρηση. Προσοχή, αν η επιχείρηση έχει προβεί σε ρύθμιση οφειλών προς ΕΦΚΑ ή ΕΤΕΑΕΠ θα πρέπει οι δόσεις να καταβάλλονται κανονικά.

Εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα, η επιχείρηση υποχρεούται να προβεί σε μετατροπή της σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας υποβάλλοντας την ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης. Το επίμαχο διάστημα μπορεί να επιμηκυνθεί για άλλες 30 ημέρες, μετά όμως από αίτηση του εργοδότη και ύστερα από απόφαση του προϊσταμένου της τοπικής υπηρεσίας του ΟΑΕΔ. Αν οι θέσεις, που έχει αιτηθεί η επιχείρηση, δεν καλυφθούν εντός της προθεσμίας αυτής θεωρούνται άκυρες και ανακαλείται η εγκριτική απόφαση υπαγωγής.

Διαδικασία Πληρωμής

Εντός 60 ημερών από τη λήξη κάθε 2μήνου απασχόλησης, η επιχείρηση υποβάλλει στο ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ αίτηση για καταβολή της επιχορήγησης με δικαιολογητικά (π.χ. έντυπο για τις τρέχουσες μισθολογικές καταστάσεις, Α.Π.Δ. του συνόλου του προσωπικού, παραστατικά καταβολής εισφορών, αντίγραφο του τελευταίου ΔΠΥ).

Από Οκτώβριο η επιδότηση έως 350 ευρώ τον μήνα για εργαζόμενους με “μπλοκάκι”
To Top