Το δικό μου Σχολείο

Τοποθετούνται ψυχολόγοι σε σχολικές μονάδες

Ανάγκη, και όχι πολυτέλεια, οι ψυχολόγοι στα σχολεία Θα γίνει ομάδα Δημοτικών Σχολείων

Εν όψει έκδοσης Υπουργικής Απόφασης για την τοποθέτηση ψυχολόγων κλάδου ΠΕ 23 σε σχολικές μονάδες Γενικής Εκπαίδευσης, λειτουργικά 10/θέσια και άνω Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία, με έγγραφό του το Υπουργείο Παιδείας ζήτησε την υποβολή προτάσεων των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη δημιουργία ομάδων σχολικών μονάδων ανά Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Κάθε ομάδα συγκροτείται από πέντε σχολικές μονάδες και αφού ληφθούν υπ’ όψιν τα ακόλουθα:
α) η απόσταση μεταξύ των σχολείων της ομάδας σε συνάρτηση με τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της
περιοχής ευθύνης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
β) η εξαίρεση σχολικών μονάδων που έχουν ενταχθεί σε λειτουργούσες ΕΔΕΑΥ,
γ) οι σχολικές μονάδες κατά το σχολικό έτος 2018-19 να λειτουργούν ως 10/θέσιες και άνω.
Διαδικασία υποβολής προτάσεων
1. Ο/Η Διευθυντής/ντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποστέλλει ηλεκτρονικά έως την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. πίνακα με τις προτεινόμενες ομάδες των
πέντε σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης.
2. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Π.Ε. & Δ.Ε. διαβιβάζουν ηλεκτρονικά εντός τριών (3) ημερών τα στοιχεία που θα λάβουν από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε συγκεντρωτικό πίνακα στη Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. – Τμήμα Β΄ του ΥΠ.Π.Ε.Θ., στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου spudonpe@minedu.gov.gr.
3. Το ΥΠ.Π.Ε.Θ., μετά τη συγκέντρωση όλων των προτάσεων, προβαίνει στην έκδοση σχετικής Υπουργικής
Απόφασης, όπου αναφέρονται οι ομάδες των Σχολικών Μονάδων ανά Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με σκοπό την πρόσληψη και τοποθέτηση ψυχολόγων κλάδου ΠΕ23 ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Νομικό ζήτημα με την πρόσληψη Ψυχολόγων ΠΕ23 στην εκπαίδευση
Τι επισημαίνει η Ένωση Σχολικών Ψυχολόγων Ελλάδας
Σχετικά με τις εξαγγελίες για 4.500 προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή και την δέσμευση για τήρηση νομιμότητας στα προσόντα διορισμού, η Ε.ΣΧΟ.Ψ.Ε χαιρετίζει μεν την πρόθεση για διορισμούς ωστόσο διακρίνει μια τάση προς καταστρατήγηση του νομικού πλαισίου και της αναγκαιότητας της ειδικής εκπαίδευσης των ψυχολόγων.
Συγκεκριμένα, το νομικό πλαίσιο ορίζει σαφώς και ρητώς την πρόταξη των ειδικευμένων ψυχολόγων, που κατέχουν μεταπτυχιακό στη Σχολική ή Παιδαγωγική Ψυχολογία, έναντι των ψυχολόγων που δεν κατέχουν τίτλο ειδίκευσης στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
Υπενθυμίζεται, άλλωστε, ότι τα προσόντα γιατην άσκηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου είναι σαφώς ορισμένα τόσο από νομοθετική όσο και από δικονομική άποψη (Νόμος 991/1979, Νόμος 1566/1985, Νόμος 3699/2008, Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 458/2011, Απόφαση 3353/2015 του Συμβουλίου της Επικρατείας).
Τέλος, τονίζεται πως η διεθνής επιστημονικής πρακτική προκρίνει την τοποθέτηση ψυχολόγων στις σχολικές μονάδες, με την προϋπόθεση της εξειδίκευσης σε ειδικές σπουδές.

Η παρουσία ψυχολόγων είναι απαραίτητη και όχι πολυτέλεια

Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία αφού τα θέματα που χρήζουν αντιμετώπισης είναι πολλά κι αφορούν τη διαχείριση του άγχους λόγω των σχολικών απαιτήσεων αλλά και ζητήματα που ανακύπτουν εκτός σχολείου, όπως είναι οι συγκρουσιακές σχέσεις με τους γονείς, η φυγή από το σπίτι, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, αλκοόλ, θέματα ρατσισμού και αυτοπεποίθησης, διαχείριση πένθους, και πολλά ακόμη.

Τοποθετούνται ψυχολόγοι σε σχολικές μονάδες
To Top