ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συνεδριάζει την Τετάρτη το ΔΣ της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας

Πρόσκληση Δ.Σ 13η/2020 - ΤΕΤΑΡΤΗ 18.11.2020

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την Τετάρτη 18.11.2020 από την 14:00 έως την 16:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:
Η συμμετοχή, η ψήφος ή η τυχόν τοποθέτηση των μελών του Δ.Σ, αποδεικνύονται από το αποστελλόμενο έγγραφό ( ή ηλεκτρονικό μήνυμά ) τους.
1. Ανάγνωση και επικύρωση των πρακτικών της 12 ης /21.10.2020 συνεδρίασης του Δ.Σ.
2. Έγκριση Εσόδων-Εξόδων μηνός Οκτωβρίου 2020.
3. Ανανέωση σύμβασης με Ιδιωτική Εταιρεία, για τον καθαρισμό των χώρων της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας.
4. Επικύρωση του πρακτικού της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής διενέργειας πλειοδοτικής δημόσιας δημοπρασίας, για την εκμίσθωση του καταστήματος Α,10.
5. Σχετικά με την απαλλαγή καταβολής μισθωμάτων από τους παραγωγούς και εμπόρους της Λαϊκής και Δημοτικής Αγοράς Καλαμάτας.
6. Επί διαφόρων αιτημάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΓΓΕΛΗΣ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Συνεδριάζει την Τετάρτη το ΔΣ της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας
To Top