Παιδί

Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί σε σχολεία για τη στήριξη των μαθητών

Ένα πάγιο αίτημα χρόνων για ένταξη στα Σχολεία μας ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών φαίνεται πως επιτέλους παίρνει “σάρκα και οστά”, καθώς η ένταξη των συγκεκριμένων ειδικοτήτων μέσα στο σχολικό περιβάλλον και η υποστήριξη των μαθητών προβλέπεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Bulling, κακοποίηση, ενδοοικογενειακή βία,εθισμός στο διαδίκτυο, δυσκολίες προσαρμογής, και τόσα άλλα προβλήματα που μέχρι τώρα έμεναν στο παρασκήνιο θα χρήζουν στο εξής της κατάλληλης αντιμετώπισης αφού οι ειδικότητες αυτές εντάσσονται μέσα στα Σχολεία.

Διάταξη, στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προβλέπει ότι όταν συντρέχουν ιδιαίτερες ανάγκες στήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων ή κρίνεται απαραίτητη η υλοποίηση προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής και συναισθηματικής στήριξης μαθητών, μέλη Ε.Ε.Π. που ανήκουν στους κλάδους ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών μπορεί να ασκούν καθήκοντα σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Ειδικότερα η διάταξη αναφέρει:

«1.β. Μέλη Ε.Ε.Π. που ανήκουν στους κλάδους ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών μπορεί να ασκούν καθήκοντα σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερες ανάγκες στήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων ή κρίνεται απαραίτητη η υλοποίηση προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής και συναισθηματικής στήριξης μαθητών.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα καθήκοντα των ανωτέρω μελών Ε.Ε.Π. στις σχολικές μονάδες γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Με όμοια απόφαση καθορίζονται κατά περίπτωση οι σχολικές μονάδες και η χρονική διάρκεια της στήριξης, καθώς και ο αριθμός και οι κλάδοι (ΠΕ 23 ή ΠΕ 30) των απαιτούμενων μελών Ε.Ε.Π. ανά σχολική μονάδα.

Η άσκηση καθηκόντων των μελών Ε.Ε.Π. σύμφωνα με τα ανωτέρω υλοποιείται: α) με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης περί επέκτασης της άσκησης καθηκόντων τους σύμφωνα με την παρ.1, β) με απόσπαση μόνιμων μελών Ε.Ε.Π. ή γ) με πρόσληψη αναπληρωτών μελών Ε.Ε.Π..
Οι ανωτέρω παρεμβάσεις στήριξης μπορεί να υλοποιούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται, εν όλω ή εν μέρει, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς».

Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί σε σχολεία για τη στήριξη των μαθητών
To Top