Παιδί

Σε πρόσληψη Παιδίατρου για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς προχωρά ο Δήμος Καλαμάτας

Για το νέο σχολικό έτος έως 31 Ιουλίου 2025

Στην πρόσληψη παιδιάτρου για τους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς σταθμούς για το νέο σχολικό έτος 2024-2025 προχωρά ο Δήμος Καλαμάτας. Το θέμα θα συζητηθεί στην Δημοτική Επιτροπή, τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2024.

Σύμφωνα με το έγγραφο της Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας:

“Ύστερα από το παραπάνω σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Πρόνοιας, εισηγούμεθα στη Δημοτική Επιτροπή Δήμου Καλαμάτας τη λήψη απόφασης πρόσληψης ενός (1) Παιδιάτρου, με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, για το χρονικό διάστημα από 1η.9.2024 έως 31η.7.2025, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των νηπίων στους Βρεφονηπιακούς και Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς.

Αναλυτικά το σκεπτικό της ανάγκης της πρόσληψης αυτής αποτυπώνεται στη σχετική εισήγηση της Διευθύντριας Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας, που αναλυτικά έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Εισήγηση για πρόσληψη παιδιάτρου για το σχ. έτος 2024-2025».

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 της ΚΥΑ 41087/2017 (ΦΕΚ 4249/τ.Β./5-12-2017) των Υπουργών Εσωτερικών – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών», σύμφωνα με τις οποίες η παρακολούθηση της υγείας
των παιδιών αποτελεί υποχρέωση του φορέα στον οποίο ανήκει ο σταθμός και ενεργείται από παιδίατρο.

2. Το γεγονός ότι η σύμβαση του ήδη υπηρετούντος παιδιάτρου (σύμβαση με ΑΔΑ: 9Ω6ΜΩΕΕ-Δ3Α) λήγει στις 31-07-2024, παρακαλείστε όπως μεριμνήσετε για την πρόσληψη ενός παιδιάτρου για την κάλυψη των ιατρικών αναγκών των νηπίων και βρεφών των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Καλαμάτας και για το χρονικό διάστημα από 01-09-2024 έως 31-07-2025. Έργο του θα είναι η παρακολούθηση της υγείας των παιδιών που φιλοξενούνται στους Δημοτικού Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας κατά τη διάρκεια της παραμονής τους σε αυτούς.

Συγκεκριμένα:
1) θα επισκέπτεται τους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ανά 15 ημέρες, ή συχνότερα εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο,
2) θα ενημερώνει τους φακέλους υγείας, που τηρούνται στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, των παιδιών που φιλοξενούνται σε αυτούς,
3) θα καλεί τους γονείς σε ενημερωτικές συγκεντρώσεις σχετικές με θέματα υγιεινής των παιδιών, τουλάχιστον τρεις φορές μέσα στη σχολική χρονιά ή και συχνότερα αν αυτό θεωρηθεί σκόπιμο λόγω κάποιου έκτακτου περιστατικού, θα γίνεται προληπτική ενημέρωση για αποφυγή λοιμωδών νοσημάτων καθώς και ενημέρωση για κάθε άλλο θέμα που αφορά στην υγεία των νηπίων και βρεφών,
4) θα ελέγχει το φαρμακευτικό υλικό που υπάρχει σε κάθε Δημοτικό Παιδικό και Βρεφονηπιακό Σταθμό,
5) θα ελέγχει την υγιεινή των χώρων των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών
6) θα διαμορφώνει το ημερήσιο διαιτολόγιο των νηπίων και βρεφών, σε συνεργασία με τους προϊσταμένους των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.

Η αμοιβή του θα καλυφθεί από τον Κ.Α 60.6117.01 του προϋπολογισμού του έτους 2024, για το χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο 2024 και με το ποσό των 2.600 €. Για το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο έως Ιούλιο 2025 η αμοιβή του, ποσού 4.550 €, θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Καλαμάτας
έτους 2025″.

To Top