ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Nέα προγραμματική σύμβαση για το ΔΗΠΕΘΕΚ: Ετήσια επιχορήγηση 175.000 έως και το 2026

Ανανεώνεται η συνεργασία μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού-Δήμου Καλαμάτας-Φάρις

Σε νέα προγραμματική σύμβαση για την επόμενη τριετία προχωρούν το Υπουργείο Πολιτισμού, ο Δήμος Καλαμάτας και η Φάρις για την επιχορήγηση του ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας. Το θέμα έρχεται προς έγκριση τη  Δευτέρα 27 Μαΐου στην Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας. Ουσιαστικά πρόκειται για συνέχιση της τριετούς συνεργασίας των παραπάνω φορέων ως προς τη χρηματοδότηση των παραγωγών του ΔΗΠΕΘΕΚ με σκοπό τη διασφάλιση της λειτουργίας του:

Με την προτεινόμενη προς έγκριση σύναψη προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης, καθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Καλαμάτας και της ΦΑΡΙΣ, στον χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού θεσμό των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων, τα οποία λειτουργούν με στόχο την πολιτιστική περιφερειακή ανάπτυξη, και ειδικότερα στον τομέα του θεάτρου.
Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η εκπόνηση και η εφαρμογή ενός προγράμματος συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Καλαμάτας και της ΦΑΡΙΣ, με σκοπό την ενίσχυση των δράσεων και του προγράμματος της τελευταίας.
Σκοπός της παρούσης προγραμματικής συμβάσεως είναι η στήριξη της ΦΑΡΙΣ και η διασφάλιση της λειτουργίας της, ώστε να επιτελεί απρόσκοπτα το σημαντικό της έργο, ως ισχυρός φορέας πολιτιστικής ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Η ισχύς της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης εκκινεί από την ημερομηνία υπογραφής της και διαρκεί μέχρι και την 31-12-2026. (άρθρο 4 του συνημμένου σχεδίου).
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 175.000€ (Εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ) ετησίως, ήτοι 525.000€ (Πεντακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες Ευρώ) συνολικά (άρθρο 5 του συνημμένου σχεδίου). Οι πόροι χρηματοδότησης της λειτουργίας της ΦΑΡΙΣ θα προέρχονται από:

1. Το Υπουργείο Πολιτισμού κατ’ έτος το ποσό των 80.000€ (ογδόντα χιλιάδες ευρώ),
2. Την Περιφέρεια Πελοποννήσου κατ’ έτος το ποσό των 15.000 € (δέκα πέντε χιλιάδες
ευρώ),
3. Το Δήμο Καλαμάτας, κατ’ έτος το ποσό των 80.000 € (ογδόντα χιλιάδες ευρώ).

To Top