ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προς ενοικίαση το παλιό γραφείο τουρισμού Καλαμάτας

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 150 ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΜΗΝΑ- 13 τμ Ο ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΤΑ 9 ΧΡΟΝΙΑ

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει επαναληπτική Ανοικτή Δημόσια Πλειοδοτική Δημοπρασία με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την: Εκμίσθωση και αξιοποίηση ακινήτου, επί της πλατείας Αγίων Αποστόλων (πρ. γραφείου τουριστικής υποστήριξης Δήμου Καλαμάτας που βρίσκεται μέσα στο Αρχαιολογικό μουσείο Καλαμάτας) στην Δημοτική Κοινότητα Δήμου Καλαμάτας,
με χρονική διάρκεια εννέα (9) έτη.

Το προς μίσθωση ακίνητο είναι ένα ισόγειο κτίριο εμβαδού περίπου 13 τ.μ., το οποίο θα χρησιμοποιηθεί και θα λειτουργήσει ως επιχείρηση πώλησης τουριστικών-αναμνηστικών δώρων καθώς και παραδοσιακών- τοπικών και λοιπών προϊόντων.

Η δημοπρασία θα είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική και θα διενεργηθεί στις 14.01.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30μμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Καλαμάτας (2ος όροφος)- οδός Αθηνών 99, γρ. 2 13, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) για τη μίσθωση του αναφερόμενου ακινήτου ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ μηνιαίως (150 €/μήνα).

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο (ετήσιου) μισθώματος πρώτης προσφοράς, ήτοι 180 €. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στον Δήμο Καλαμάτας. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή για την υπογραφή των πρακτικών της δημοπρασίας και του συμφωνητικού μίσθωσης.

Οι διαγωνιζόμενοι, πέραν της οικονομικής προσφοράς και της εγγυητικής επιστολής, πρέπει να προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 5 της διακήρυξης.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο γραφείο του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας και Κοιμητηρίων της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας.

Προς ενοικίαση το παλιό γραφείο τουρισμού Καλαμάτας
To Top