ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ με 100% επιδότηση για δικηγόρους, ανέργους,αυτοαπασχολούμενους

Tην Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου ξεκινά η 2η περίοδος υποβολών επενδυτικών προτάσεων για το Πρόγραμμα των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Β΄Κύκλος του ΕΠΑνΕΚ, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 11/10/2017 και ώρα 17:00.

Το πρόγραμμα, ενισχύει μεταξύ άλλων ειδικοτήτων και Δικηγόρους (το πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 1/1/1995), είτε ανέργους, είτε αυτοαπασχολούμενους, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.
Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα).

Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 5.000 έως 25.000€.
Το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού των 25.000 € αυξάνεται εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα.
Ειδικότερα, στην περίπτωση συνεργασίας δύο συμμετεχόντων δικαιούχων, ο συνολικός προϋπολογισμός του επιχειρηματικού σχεδίου δύναται να ανέλθει έως 40.000 €, ενώ στην περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσοτέρων δικαιούχων έως 50.000 €.

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης.

Σημεία Ιδιαίτερης Προσοχής
Ι. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.

ΙΙ. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων, έως 24 μήνες από την ημερομηνία ένταξής τους.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Λειτουργικά Έξοδα
Δαπάνες για αμοιβές τρίτων
Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
Προμήθεια αναλωσίμων
Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία- εταίρων)
Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις
Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

Κάθε δυνητικός δικαιούχος/ωφελούμενος μπορεί να υποβάλει σε μια μόνο περίοδο υποβολής.
Για τη 3η περίοδο υποβολής, η έναρξη ξεκινά στις 08/11/2017 με καταληκτική ημερομηνία στις 13/12/2017 και ώρα 17:00.

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ με 100% επιδότηση για δικηγόρους, ανέργους,αυτοαπασχολούμενους
To Top