ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Π.Ε. Μεσσηνίας: Προκήρυξη εργολάβων για δακοκτονία

Το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της ΠΕ Μεσσηνίας προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς τροποποίηση των ουσιωδών όρων της αριθμ. πρωτ.: 23511/28-4-2017, αρ. διακ. 3/2017 Διακήρυξης του Διαγωνισμού «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς έτους 2017 της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας», στα παρακάτω τμήματα: ΤΚ Ανδρούσης, ΤΚ Αγριλιάς Μεσσήνης –Αμφιθέας, ΤΚ Καρποφόρας και ΤΚ Κωνσταντίνων συνολικού προϋπολογισμού 19.787, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη του www. promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 30η Αυγούστου 2017 ημέρα Τετάρτη. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 5η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 23:59.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 6 της αριθμ. πρωτ. 23511/28-4-2017 Διακήρυξης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης.
Η παρούσα πρόσκληση έχει αναρτηθεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με Αρ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:45583, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου (www. ppel.gov.gr)

Πληροφορίες: 2721361206, 2721095831 Καρυώτη Ειρήνη, Δημητρούλια Δήμητρα

Π.Ε. Μεσσηνίας: Προκήρυξη εργολάβων για δακοκτονία

Δημοφιλέστερα

To Top