Το δικό μου Σχολείο

Mεταπτυχιακό στην “Τεχνολογία και Ποιότητα Επιτραπέζιας Ελιάς και Ελαιολάδου” στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Έως 30 Ιουνίου οι αιτήσεις

«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ»

«MASTER OF SCIENCE (M.Sc.) IN TECHNOLOGY AND QUALITY OF TABLE OLIVES AND OLIVE OIL»

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογία και Ποιότητα Επιτραπέζιας Ελιάς και Ελαιολάδου»/«Master of Science (M.Sc.) in Technology and Quality of Table Olives and Olive Oil», που οργανώνει για χρονιά το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη είκοσι (20) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Οι σπουδές, οι οποίες διαρκούν τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, οδηγούν στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) (ΦΕΚ 122/τ. Β΄/19.01.2021).

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από Πέμπτη 12 Μαΐου έως και Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022.

 

Αναλυτικές πληροφορίες

 • στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.: https://tqo.uop.gr/
 • στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ.: κα Γεωργία Δημητροπούλου

τηλ. 2721045268, Δευτέρα -Παρασκευή 09.00-15:00

e-mail: tqo-secr@go.uop.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.)

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ»

«MASTER OF SCIENCE (M.SC.) IN TECHNOLOGY AND QUALITY OF TABLE OLIVES AND OLIVE OIL»

 

 

Το Τμήμα ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, της Σχολής ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, με έδρα την Καλαμάτα προσκαλεί υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες για υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Τεχνολογία και Ποιότητα Επιτραπέζιας Ελιάς και Ελαιολάδου»/«Master of Science (M.Sc.) in Technology and Quality of Table Olives and Olive Oil».

 

Το Π.Μ.Σ. διοργανώνεται για 4η χρονιά και θα ξεκινήσει το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023. Καλούνται όσοι κατέχουν τα τυπικά προσόντα, όπως αυτά προσδιορίζονται στη συνέχεια, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Πέμπτη 12η Μαΐου ως και την Πέμπτη 30η  Ιουνίου 2022.

Σκοπός του Προγράμματος είναι να προσφέρει εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις στον τομέα της παραγωγής του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς σε νέους επιστήμονες και σε επαγγελματίες του χώρου. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έρχονται σε επαφή με τις τελευταίες εξελίξεις της έρευνας σε θέματα που σχετίζονται με την παραγωγή του ελαιολάδου και της βρώσιμης ελιάς, τον εξοπλισμό και τα συστήματα παραγωγής, τον έλεγχο και τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας, τη διαχείριση και εκμετάλλευση των υποπροϊόντων της ελιάς και του ελαιολάδου και το διεθνές οικονομικό περιβάλλον της αγοράς του ελαιολάδου.

 

Απευθύνεται σε αποφοίτους Α.Ε.Ι. που σχετίζονται με την καλλιέργεια του δένδρου της ελιάς, με την παραγωγή και την τεχνολογία της ελιάς, του ελαιολάδου αλλά και των τροφίμων και της εστίασης, σε στελέχη εργαστηρίων, σε συμβούλους καθώς και σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη γνώση για την επιτραπέζια ελιά, το ελαιόλαδο, την παραγωγή και την τεχνολογία τους, συμπεριλαμβανομένων και όλων των μεταποιημένων προϊόντων τους.

 

Διάρκεια Π.Μ.Σ.

 

Το Πρόγραμμα αναπτύσσεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, με συνδυασμό εξ αποστάσεως και δια ζώσης εκπαίδευσης, προσφέρει ενενήντα (90) ECTS κατά τα διεθνή πρότυπα και η παρακολούθησή του οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Τεχνολογία και Ποιότητα Επιτραπέζιας Ελιάς και Ελαιολάδου» / «Master οf Science (M.Sc.) in Technology and Quality of Table Οlives and Olive Oil» (ΦΕΚ 4998/τ.Β’/31-12-2019).

 

Αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ., κριτήρια και διαδικασία επιλογής τους

 

 1. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 2. Προϋπόθεση για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών αποτελεί ο βαθμός πτυχίου του υποψηφίου που πρέπει να είναι ίσος ή και μεγαλύτερος του έξι (6,00).
 3. Το Π.Μ.Σ. δέχεται, μετά από επιλογή, πτυχιούχους από όλα τα Τμήματα των Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) της ημεδαπής ή των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το αντικείμενο σπουδών των οποίων είναι συναφές με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Τροφίμων, της Γεωπονίας, της Χημείας και της Οικονομίας και γενικότερα των Εφαρμοσμένων Επιστημονικών Αντικειμένων του Αγροδιατροφικού Τομέα.
 4. Ενδεικτικά, δεκτοί θα γίνονται πτυχιούχοι από τα Τμήματα Επιστήμης Τροφίμων και Τεχνολογίας Διατροφής του Ανθρώπου, Τεχνολογίας Τροφίμων, Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Τεχνολόγων Γεωπόνων, Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Βιοτεχνολογίας, Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Φυτικής παραγωγής, Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας, Βιολογικής Γεωργίας, Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων, Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Οικονομικών Επιστημών κ.λπ.
 5. Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ανά κύκλο λειτουργίας ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε είκοσι (20).
 6. Ο αριθμός εισακτέων συμπεριλαμβάνει έως 30% εισακτέους χωρίς τέλη φοίτησης σύμφωνα με το άρθρο 35 και άλλες συναφείς διατάξεις του ν. 4485/2017, καθώς και με την υπουργική απόφαση περί «Ρύθμισης θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών Α.Ε.Ι.» (ΦΕΚ 3387/τ.Β’/10-08-2018) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Υποβολή αιτήσεων υποψήφιων φοιτητών για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ.

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση Υποψηφιότητας για συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. Το έντυπο της αίτησης παρέχεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και στον δικτυακό τόπο του Π.Μ.Σ. (https://tqo.uop.gr/ > Υποψήφιοι> Αίτηση υποψηφιότητας).
 • Βιογραφικό σημείωμα κατά προτίμηση σύμφωνα με το πρότυπο Europass.
 • Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών Πανεπιστημίου ή A.Τ.Ε.Ι. ή αντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του αρμοδίου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις  για όσους προέρχονται από σχολές Εξωτερικού (βαθμολογία με ακρίβεια 2 δεκαδικών).
 • Φύλλο περιγραφής της πτυχιακής διπλωματικής εργασίας, εφόσον έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο του βασικού πτυχίου που έχει δηλωθεί. Υποχρεωτικά θα πρέπει να αναφέρονται α) ο Τίτλος, β) Περίληψη έως 300 λέξεις, γ) Όροι κλειδιά, δ) Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα επιβλέποντα ή μελών επιτροπής .
 • Φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων.
 • Εφόσον υπάρχει, αντίγραφο τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών της ημεδαπής ή αντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του αρμοδίου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις  για όσους προέρχονται από σχολές Εξωτερικού.
 • Αποδεικτικό γνώσης αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2. Εάν το πτυχίο έχει εκδοθεί από ελληνικό φορέα αρκεί ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτού. Εάν έχει εκδοθεί από φορέα της αλλοδαπής πρέπει να είναι επικυρωμένο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές ή συμμετοχές σε συνέδρια, εάν υπάρχουν.
 • Τεκμηρίωση σχετικής ερευνητικής ή επαγγελματικής εμπειρίας μετά τη λήψη του πτυχίου (για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα) ή υπηρεσιακής κατάστασης (για εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα).
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές υπογεγραμμένες από μέλη ΔΕΠ ή Ερευνητές ελληνικών ή ξένων πανεπιστημίων ή ερευνητικών κέντρων ή εργοδότες (σε σφραγισμένους φακέλους).
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου.
 • Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία.

 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από την Πέμπτη 12η Μαΐου ως και την Πέμπτη 30η  Ιουνίου 2022 αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται αποκλειστικά με εταιρεία ταχυμεταφορών στη διεύθυνση: Γραμματεία Π.Μ.Σ. «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ», ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, Αντικάλαμος, Καλαμάτα, Τ.Κ.24100, Υπόψιν κας Δημητροπούλου (Νέο Κτήριο, 1ος Όροφος, Γραφείο Δ.0.10) .

 

Αξιολόγηση των υποψηφίων

 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων ακολουθεί τα παρακάτω τρία (3) στάδια:

 

Στάδιο Α: Το πρώτο στάδιο αφορά στον έλεγχο από την Επιτροπή Επιλογής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών των τυπικών προσόντων και προϋποθέσεων των υποψηφίων που κατέθεσαν εγκαίρως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

Στάδιο Β: Στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης συμμετέχουν όσοι κρίθηκαν επιτυχόντες της πρώτης φάσης και περιλαμβάνει τη διαδικασία της συνέντευξης από την Επιτροπή Επιλογής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών. Η ακριβής ημερομηνία των συνεντεύξεων θα ανακοινωθεί στους επιτυχόντες της πρώτης φάσης από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

 

Στάδιο Γ: Η Επιτροπή Επιλογής υποψηφίων ιεραρχεί βαθμολογικά του υποψηφίους σύμφωνα με την μοριοδότηση κριτηρίων που ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας του Π.Μ.Σ. (ΦΕΚ 122/τ.Β’/19-01-2021) και καταρτίζει τον τελικό πίνακα κατάταξης επιτυχόντων και επιλαχόντων ο οποίος εγκρίνεται και επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

 

Η προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου μεταπτυχιακού φοιτητή γίνεται σε θέματα ευρύτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος και αποβλέπει: α) στη διαπίστωση της γενικής επιστημονικής κατάρτισης του υποψηφίου, β) στην αξιολόγηση άλλων χαρακτηριστικών της συγκρότησης και προσωπικότητάς του, και γ) στον προσδιορισμό πιθανών γνωστικών ελλείψεών του, που θα επέβαλαν παρακολούθηση συμπληρωματικών προπτυχιακών μαθημάτων κ.λπ.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων, τα κριτήρια επιλογής, κατά φθίνουσα αξιολογική κλίμακα, είναι: (α) τεκμηριωμένο επιστημονικό έργο συναφές με το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ. (β) συνάφεια του βασικού πτυχίου με το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ. και (γ) συναφής επαγγελματική εμπειρία.

 

Η εισαγωγή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας και μέχρι την κάλυψη του ανώτερου αριθμού των είκοσι (20) φοιτητών ανά έτος, σύμφωνα με τον πίνακα αξιολόγησης των υποψηφίων.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι ενημερώνονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και καλούνται να εγγραφούν εντός δέκα (10) ημέρων προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση άρνησης εγγραφής, μετά την παραπάνω προθεσμία, καλείται ο πρώτος, ο δεύτερος κ.ο.κ. επιλαχών.

 

Τέλη φοίτησης

 

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (2.400€) και η καταβολή τους γίνεται σε τρεις ισόποσες δόσεις των οχτακοσίων ευρώ (800€) πριν την έναρξη των μαθημάτων του κάθε εξαμήνου.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν

 • στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.: https://tqo.uop.gr/
 • στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ.: κα Γεωργία Δημητροπούλου

τηλ. 2721045268 Δευτέρα -Παρασκευή 09.00-15:00

e-mail: tqo-secr@go.uop.gr

Mεταπτυχιακό στην “Τεχνολογία και Ποιότητα Επιτραπέζιας Ελιάς και Ελαιολάδου” στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Έως 30 Ιουνίου οι αιτήσεις
To Top