ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κεντρική Αγορά Καλαμάτας: Έκτακτη γενική συνέλευση στις 22 Οκτωβρίου

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
με αριθμό ΓΕΜΗ 14836345000

Καλούνται οι κκ μέτοχοι της Ανωνύμου εταιρείας “ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ” με έδρα την Καλαμάτα σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 22η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ. στα γραφεία της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας, Σπάρτης 36 για να αποφασίσουν για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια τους (5) ημέρες τουλάχιστον πριν την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Κεντρική Αγορά Καλαμάτας: Έκτακτη γενική συνέλευση στις 22 Οκτωβρίου
To Top