Αθλητισμός

ΕΠΣ Αθηνών: Προκήρυξε εκλογές σε παιδική χαρά για τις 23 Ιουνίου

Η ΕΠΣ Αθηνών ανακοίνωσε πως η γενική συνέλευσή της αλλά και οι εκλογές θα διενεργηθούν σε ανοιχτό χώρο του Δημοτικού Ανοιχτού Πάρκου Πρώτης παιδικής χαράς του Περιστερίου στις 23 Ιουνίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΣΑ:

Προς όλα τα σωματεία μας 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών, με απόφασή της στην υπ’ αριθμ. 100/29-04-2021 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη τα άρθρα 20 έως 30 του ισχύοντος καταστατικού της Ε.Π.Σ.Α. και τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας Αθλητικής Νομοθεσίας,

π ρ ο σ κ α λ ε ί

τα τακτικά μέλη της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών:

Στην Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών, που θα γίνει σε ανοιχτό χώρο του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΩΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 19) του ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, την ΤΕΤΑΡΤΗ 23/06/2021 και ώρα 15.00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

α) Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.

β) Εκλογή Γραμματέα υπεύθυνου για την τήρηση των πρακτικών.

γ) Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού ποδοσφαιρικής περιόδου 2020 – 2021.

δ) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

ε) Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2020 (από 1/1 έως 31/12).

στ) Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

ζ) Εκλογή δύο μελών Εφορευτικής Επιτροπής. Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής είναι υποχρεωτικά δικηγόρος διορισμένος στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο, ως δικαστικός αντιπρόσωπος, ορισμένος από τον δικηγορικό σύλλογο.

η) Εκλογή, με μυστική ψηφοφορία, Προέδρου και δεκατεσσάρων (14) τακτικών μελών της Ε.Ε. ως και τριών (3) τακτικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, με τετραετή θητεία.

Αν η συνέλευση ματαιωθεί για έλλειψη απαρτίας, επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 23/06/2021 και ώρα 16:00 και στον ίδιο τόπο, βρίσκεται δε σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκομένων αντιπροσώπων και χωρίς νέα πρόσκληση.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκεται στη συνεδρίασή της το μισό πλέον ενός, του συνόλου των αντιπροσώπων των σωματείων – μελών της Ένωσης που έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο των αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του Ν.4714/2020 και είναι παράλληλα ταμειακώς εντάξει.

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρουσών ψήφων.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία, είτε με ονομαστική κλήση κάθε μέλους και εκδήλωση της ψήφου, είτε με έγερση των αντιπροσώπων, εκτός εάν αποφασισθεί από τα 2/3 των μελών μυστική ψηφοφορία. Οι αποφάσεις για προσωπικά θέματα και αρχαιρεσίες, διενεργούνται πάντοτε ως μυστικές, με ψηφοδέλτια.

Η Γενική Συνέλευση συζητεί και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.

Κάθε σωματείο – μέλος της Ένωσης, θα εκπροσωπηθεί στη συνέλευση μ’ ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό αντιπρόσωπο, οριζομένων με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ή Εκτελεστικής Επιτροπής) του σωματείου.

Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του, είναι οπωσδήποτε τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

Κάθε αντιπρόσωπος μόνο ένα σωματείο μπορεί να εκπροσωπεί.

Κάθε σωματείο – μέλος της Ένωσης διαθέτει μία μόνο ψήφο. Ο αντιπρόσωπος του σωματείου συμμετέχει και ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της διά πληρεξουσίου συμμετοχής και ψηφοφορίας.

Δικαίωμα να εκλεγεί στα καταστατικά όργανα της Ένωσης, έχει μόνο μέλος αθλητικού σωματείου – μέλους της Ένωσης, που έχει δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται, εφόσον το σωματείο έχει αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Για την εκλογή των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. Αθηνών, κάθε σωματείο – μέλος, μπορεί να υποδεικνύει έναν (1) ως μέλος της Ε.Ε. ή μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε αθλητικό σωματείο που έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει, και είναι εγγεγραμμένο στον κατάλογο εχόντων δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γ.Σ. που θα επικυρωθεί από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με βάση το τηρούμενο από αυτήν ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων.

Οι αντιπρόσωποι νομιμοποιούνται με την κατάθεση, το αργότερο τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης και μέχρι της 12ης μεσημβρινής, μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας κατάθεσης και της ημέρας της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι το ΣΑΒΒΑΤΟ 19/06/2021, ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου του αντιπροσωπευόμενου σωματείου – μέλους.

Υποψηφιότητα για την εκλογή τακτικών & αναπληρωματικών μελών στην Ε.Ε. ή την Εξελεγκτική Επιτροπή, μπορεί να υποβληθεί με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Καταστατικό της Ε.Π.Σ.Α. (άρθρο 30), επτά (7) ημέρες (και μέχρι της 12ης μεσημβρινής) πριν από την συνερχόμενη Γ.Σ., δηλαδή το αργότερο μέχρι την ΤΡΙΤΗ 15/06/2021.

Γίνεται μνεία ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών, όσον αφορά του Υγειονομικούς Κανόνες.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. Αθηνών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ“.

 

ΕΠΣ Αθηνών: Προκήρυξε εκλογές σε παιδική χαρά για τις 23 Ιουνίου
To Top