ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έλεγχος για ξέπλυμα χρήματος από τα 1000 ευρώ

TI ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Στο στόχαστρο των αρχών καταπολέμησης του μαύρου χρήματος θα μπαίνουν υπό προϋποθέσεις ακόμα και συναλλαγές 1000 ευρώ σύμφωνα με το νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση στη νομοθεσία των διατάξεων της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2015 «σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας”, που δόθηκε προς διαβούλευση.

Μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο ορίζει τα όρια πάνω από τα οποία θα πρέπει να ενεργοποιείται κυρίως από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις δημόσιες αρχές αλλά και τους υπόλοιπους φορείς συναλλαγών στους οποίους περιλαμβάνονται μεσίτες ακινήτων, χρηματιστηριακές και ασφαλιστικές εταιρίες, η ΕΛΑΣ για τους ενεχυροδανειστές και αργυραμοιβούς, τις εταιρίες δημοπρασιών έργων τέχνης, τα Καζίνο κτλ.

Ορίζει μάλιστα και τις περιπτώσεις και τα όρια συναλλαγών κατά τις οποίες θα πρέπει να γίνεται έλεγχος στοιχείων υπόχρεου. Συγκεκριμένα τα μέτρα «δέουσας επιμέλειας» ως προς τον πελάτη θα εφαρμόζονται στις εξής περιπτώσεις όταν διενεργούν περιστασιακή συναλλαγή που:

1 Αφορά σε ποσό τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, ανεξάρτητα από το αν η συναλλαγή διενεργείται με μία μόνη πράξη ή με περισσότερες που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους, ή
2 Γίνεται μεταφορά χρηματικών ποσών άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, σύμφωνα με το σημείο 9 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/847 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
3 Πρόκειται για πρόσωπα που εμπορεύονται αγαθά και διενεργούν περιστασιακή συναλλαγή σε μετρητά που αφορά σε ποσό τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ανεξάρτητα από το αν διενεργείται με μία μόνη πράξη ή με περισσότερες που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους,
4 Πρόκειται για παρόχους υπηρεσιών τυχερών παιγνίων που διενεργούν συναλλαγή που αφορά σε ποσό τουλάχιστον δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ, κατά την κατάθεση του στοιχήματος, την είσπραξη των κερδών, ή και στις δύο περιπτώσεις, ανεξάρτητα από το αν η συναλλαγή διενεργείται με μία μόνη πράξη ή με περισσότερες που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους,
5 Υπάρχει υπόνοια νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ανεξάρτητα από κάθε παρέκκλιση, εξαίρεση ή κατώτατο όριο ποσού,
6 Όταν υπάρχουν αμφιβολίες για την ακρίβεια, την πληρότητα ή την καταλληλότητα των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν προηγουμένως για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη ή του πραγματικού δικαιούχου.
Τα ως άνω ποσά υπολογίζονται χωρίς ΦΠΑ ή άλλες νόμιμες κρατήσεις που επιβαρύνουν τον πελάτη.

Μπλόκο σε ανώνυμες καταθέσεις και μετοχές

Σε άλλο άρθρο του νόμου διευκρινίζεται ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα :

Δεν επιτρέπεται να τηρούν μυστικούς, ανώνυμους ή μόνον αριθμημένους λογαριασμούς, ανώνυμα βιβλιάρια καταθέσεων, λογαριασμούς με εικονικά ονόματα ή λογαριασμούς που δεν έχουν το πλήρες όνομα του δικαιούχου τους, σύμφωνα με τα έγγραφα πιστοποίησης της ταυτότητας.

Κομιστές ανώνυμων μετοχών εταιρειών που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο έχουν υποχρέωση, κατά την εξαργύρωση των μερισματαποδείξεων, να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ότι είναι οι κύριοι ή επικαρπωτές των μετοχών ή πληρεξούσιοί τους, δηλώνοντας ταυτόχρονα τα στοιχεία των κυρίων ή επικαρπωτών. Αυτός που ενεργεί την εξαργύρωση των μερισματαποδείξεων έχει υποχρέωση να την αρνηθεί, εφόσον δεν προσκομίζεται η πιο πάνω υπεύθυνη δήλωση.

Έλεγχος για ξέπλυμα χρήματος από τα 1000 ευρώ
To Top