ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ύδρευσης ζητάνε 5 μέλη του

Αίτημα για άμεση σύγκληση του ΔΣ του Συνδέσμου Ύδρευσης Δή­μων Κα­λα­μά­τας –Μεσ­σή­νης & Κοι­νο­τή­των Πε­ρι­ο­χής Κα­λα­μά­τας κατέθεσαν σήμερα προς τον Πρόεδρο Κώστα Αθανασόπουλο και τον Δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο, πέντε μέλη του Συνδέσμου, επειδή, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Δημάρχου, ανησυχούν και αγωνιούν πως κινδυνεύει το εμβληματικό έργο του αγωγού και πως θα προκύψει πρόβλημα βιωσιμότητας του οργανισμού. Αναλυτικά:

ΑΙΤΗΜΑ

Κα­λα­μά­τα 12 Α­πρι­λί­ου 2022

 Προς Πρό­ε­δρο κ. Α­θα­να­σό­που­λο Κων/νο.

ΚΟΙΝ.: Δή­μαρ­χο Κα­λα­μά­τας, Μεσ­σή­νης & Δυ­τι­κής Μά­νης.

Προ­έ­δρους Δη­μο­τι­κών Συμ­βου­λί­ων Κα­λα­μά­τας, Μεσ­σή­νης & Δυ­τι­κής Μά­νης.

Θέ­μα: “Έ­κτα­κτη σύγ­κλι­ση Δ.Σ. Συν­δέ­σμου Ύ­δρευ­σης Δή­μων Κα­λα­μά­τας –Μεσ­σή­νης & Κοι­νο­τή­των Πε­ρι­ο­χής Κα­λα­μά­τας”.

Κύ­ρι­ε Πρό­ε­δρε,

Ο δή­μαρ­χος Κα­λα­μά­τας, κ. Α­θα­νά­σιος Βα­σι­λό­που­λος, σε πρό­σφα­τες δη­λώ­σεις, προς τα Μέ­σα Ε­νη­μέ­ρω­σης, α­να­φέρ­θη­κε σε δυ­ο φλέ­γον­τα θέ­μα­τα που α­πα­σχο­λούν το Δ.Σ. του Συν­δέ­σμου Ύ­δρευ­σης Δή­μων Κα­λα­μά­τας – Μεσ­σή­νης & Κοι­νο­τή­των Πε­ρι­ο­χής Κα­λα­μά­τας αλ­λά και τους δη­μό­τες της περιοχής μας.

Συγ­κε­κρι­μέ­να:

  1. Για το με­γά­λο έρ­γο της αν­τι­κα­τά­στα­σης του κεν­τρι­κού α­γω­γού ύ­δρευ­σης Φ800 α­νέ­φε­ρε ό­τι: «Με τις ση­με­ρι­νές τι­μές δεν μπο­ρού­με καν να συ­ζη­τά­με ό­τι μπο­ρεί να υ­λο­ποι­η­θεί το έρ­γο.»
  2. Για το κό­στος ε­νέρ­γειας α­νέ­φε­ρε ό­τι: «Ο Σύν­δε­σμος Ύ­δρευ­σης δεν αν­τέ­χει και η ε­πι­δό­τη­ση α­κό­μη δεν έ­χει έλ­θει. Ελ­πί­ζου­με να φτά­σει σύν­το­μα για να μπο­ρέ­σου­με να λει­τουρ­γή­σου­με. Δι­α­φο­ρε­τι­κά, θα αν­τι­με­τω­πί­σου­με ζη­τή­μα­τα βι­ω­σι­μό­τη­τας».

Το­νί­ζου­με ό­τι στις δη­λώ­σει­ς του κ. Δη­μάρ­χου δεν προ­τά­θη­κε κά­ποι­α λύ­ση δι­ε­ξό­δου. Την ί­δια στιγ­μή­  ού­τε η Ε­κτε­λε­στι­κή Ε­πι­τρο­πή του Συν­δέ­σμου έ­χει συγ­κλη­θεί γι’ αυ­τό το θέ­μα, ού­τε το Δ.Σ. (κύ­ριος του έρ­γου)  αλ­λά και το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ (φο­ρέ­ας δι­α­χεί­ρι­σης του έρ­γου).

Θε­ω­ρού­με, χρη­σι­μο­ποι­ών­τα­ς  ό­σο δυ­να­τό­ν ή­πιους χα­ρα­κτη­ρι­σμούς, του­λά­χι­στον ως α­τυ­χή­  και προ­βλη­μα­τι­κή, τη μη συ­νε­δρί­α­ση των συλ­λο­γι­κών ορ­γά­νων με αυ­τό το θέ­μα τη χρο­νι­κή στιγ­μή που ή­ταν α­ναγ­καί­ο να συγ­κλη­θούν, με τη βα­ρύ­νου­σα ση­μα­σί­α που έ­χει το έρ­γο αυ­τό για τους τρεις Δή­μους Μεσ­σή­νης, Κα­λα­μά­τας και Μά­νης.

Κα­τά την ά­πο­ψή μα­ς  αυ­τή η τα­κτι­κή δεν μπο­ρεί να ε­πι­φέ­ρει ω­φέ­λι­μο α­πο­τέ­λε­σμα τη στιγ­μή που α­παι­τούν­ται  να κι­νη­το­ποι­η­θούν ό­λες οι το­πι­κές αυ­το­δι­οι­κη­τι­κέ­ς  και πο­λι­τι­κές δυ­νά­μεις της πε­ρι­ο­χής μα­ς για να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί το έρ­γο.

Κα­τό­πιν τού­των,

Με την πα­ρού­σα ε­πι­στο­λή οι κά­τω­θι υ­πο­γρά­φον­τες, μέ­λη του Δ.Σ. του Συν­δέ­σμου Ύ­δρευ­σης, ζη­τού­με έ­κτα­κτη σύγ­κλι­ση του Δ.Σ. του Συν­δέ­σμου (δια ζώ­σης), για πλή­ρη ε­νη­μέ­ρω­ση των με­λών, εν­τός των προ­σε­χών η­με­ρών.

Θε­ω­ρού­με ό­τι το αί­τη­μα μας, θα γί­νει α­πο­δε­κτό για­τί αυ­τά τα δύ­ο θέ­μα­τα έ­πρε­πε ή­δη να έ­χουν τύ­χει της βα­σά­νου και των α­πο­φά­σε­ων του Δ.Σ. του Συν­δέ­σμου.

 

Με ε­κτί­μη­ση οι υ­πο­γρά­φον­τες

ΛΙΑΠΠΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ)

ΤΣΑΠΟΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

ΦΑΒΒΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

 

Έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ύδρευσης ζητάνε 5 μέλη του
To Top