ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δήμος Μεσσήνης: Δια περιφοράς συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο

Δια περιφοράς θα συνεδριάσει και πάλι την Δευτέρα 1η Ιουνίου 2020 και ώρα 14:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης, σύμφωνα με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α΄ 55) και με τις με αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) & με αρ. 40/31-3-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

Μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων περιόδου Μαρτίου-Απριλίου 2020

Καθορισμός ανταλλάγματος παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας για το έτος 2020.

Τροποποίηση της υπ αριθ. 408/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση κανονισμού για την ελεγχόμενη στάθμευση στην πόλη της Μεσσήνης»

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 126/2012 απόφασης του Δ.Σ. Μεσσήνης «Ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου, έγκριση κανονισμού λειτουργίας, συγκρότηση διαχειριστικής επιτροπής»

Ανάπτυξη δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο Δήμο Μεσσήνης

Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης οικ. Έτους 2020.

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης οικ. Έτους 2020.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Φύκιρης

Δήμος Μεσσήνης: Δια περιφοράς συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο
To Top