Παιδί

Δήμος Καλαμάτας: Προσλήψεις 7 καθηγητών για τα ΚΔΑΠμεΑ

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρίες (ΚΔΑΠΜΕΑ) του Δήμου Καλαμάτας, για το σχολικό έτος 2017-2018, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων.
Ολόκληρη την ανακοίνωση μπορείτε να βρείτε εδώ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΟΧ_4-2017

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην ανακοίνωση αρχίζει στις 10/9/2017 και λήγει στις 19/9/2017.

Οι ειδικότητες που θα προσληφθούν απο τον Δήμο Καλαμάτας είναι οι ακόλουθες:
2 Καθηγητές Φυσικής Αγωγής ΠΕ
1 Δάσκαλος ΠΕ
2 Εκπαιδευτικούς Εικαστικούς ΔΕ
1 Εκπαιδευτικούς Μαγειρικής-Ζαχαροπλαστικής ΔΕ
1 Εκπαιδευτής Παραδοσιακών Χορών ΔΕ

Και οι εφτά εκπαιδευτικοί που θα προσληφθούν θα υπογράψουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου έως τις 31/8/2018 με δυνατότητα παράτασης και ανανέωσης εφόσον συνεχιστεί το πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως,
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Αθηνών 99, Τ.Κ. 24134, Καλαμάτα Ν. Μεσσηνίας,
απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, Διοίκησης και Πρωτοκόλλου, υπόψη κας Αναστασίας
Κοκκώνη (τηλ. επικοινωνίας: 2721360829 και 60831).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας
προσωπικού.

Δήμος Καλαμάτας: Προσλήψεις 7 καθηγητών για τα ΚΔΑΠμεΑ
To Top