Διαγωνισμός για την προμήθεια ισοθερμικού καλύμματος για την πισίνα του Κολυμβητηρίου Καλαμάτας
Yποδομές

Διαγωνισμός για την προμήθεια ισοθερμικού καλύμματος για την πισίνα του Κολυμβητηρίου Καλαμάτας

Ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Καλαμάτας διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης, προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Αθλητικού Οργανισμού, Εθν. Σταδίου 13-31, στις 16-12-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 49.600 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 40.000 & ΦΠΑ : 9.600).

Όπως αναφέρεται στη μελέτη, τα υπάρχοντα καλύμματα δεν είναι πλέον λειτουργικά, έχουν φθαρεί, και απαιτείται να αντικατασταθούν από νέα ισοθερμικά καλύμματα,  προκειμένου να μειώνεται η θερμική απώλεια του νερού της πισίνας. Το νέο κάλυμμα [η λεγόμενη “κουβέρτα”] θα έχει συνολική επιφάνεια 1.250 τμ, ώστε να καλύπτει όλη την πισίνα, και θα αποτελείται από 4 κομμάτια.

Διαγωνισμός για την προμήθεια ισοθερμικού καλύμματος για την πισίνα του Κολυμβητηρίου Καλαμάτας

Διαγωνισμός για την προμήθεια ισοθερμικού καλύμματος για την πισίνα του Κολυμβητηρίου Καλαμάτας
Διαγωνισμός για την προμήθεια ισοθερμικού καλύμματος για την πισίνα του Κολυμβητηρίου Καλαμάτας
Διαγωνισμός για την προμήθεια ισοθερμικού καλύμματος για την πισίνα του Κολυμβητηρίου ΚαλαμάταςΔιαγωνισμός για την προμήθεια ισοθερμικού καλύμματος για την πισίνα του Κολυμβητηρίου Καλαμάτας

Την περίληψη καθώς και ολόκληρη την διακήρυξη μπορείτε να τη δείτε εδώ 

Την υπ’ αριθμ. 119/2019 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών μπορείτε να τη δείτε εδώ

Το έντυπο ΤΕΥΔ μπορείτε να το δείτε εδώ

 

Διαβάστε και αυτό:

Άμεση αντικατάσταση ισοθερμικού καλύμματος χρειάζεται το κολυμβητήριο

Διαγωνισμός για την προμήθεια ισοθερμικού καλύμματος για την πισίνα του Κολυμβητηρίου Καλαμάτας
To Top