ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Αυγενάκης σε Λαμπρόπουλο: Η ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας αφορά μόνο την παραγωγή στο Νομό Μεσσηνίας-Έρχεται νέο θεσμικό πλαίσιο για ΠΟΠ και ΠΓΕ

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ΄ αριθμ. 4146/4-4-2024 Ερώτηση

Σχετικά με την παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ι. Λαμπρόπουλος, σας πληροφορούμε τα εξής:

Η υπ’ αριθ. 1773/251445/01-09-2022 υπουργική απόφαση (Β΄4641) αφορά στην εκ νέου καταχώρηση της ονομασίας «ΚΑΛΑΜΑΤΑ/KALAMATA» στο μητρώο ποικιλιών (εθνικός κατάλογος ποικιλιών οπωροφόρων φυτών) του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 2955/120333/26-10-2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β́ 3603), ως συνωνύμου της3603), ως συνωνύμου της
ποικιλίας ελιάς «ΚΑΛΑΜΩΝ/KALAMON»,
μετά την υπ’ αριθ. 1149/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), η οποία δημοσιεύθηκε την 31η Μαΐου 2022.

Επί της υπ’ αριθ. 1773/251445/01-09-2022 προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης (Β΄4641) έχει υποβληθεί στο ΣτΕ η από 01.11.2022 και με αριθμό κατάθεσης Ε2366/2022 αίτηση ακύρωσής της από διαφόρους φορείς του Νομού Μεσσηνίας (σωματείο ΣΥΜΕΠΟΠ κ.λπ.). Επί της εν λόγω αίτησης ακύρωσης δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. Α428/2-4-2024 απόφαση του Δ΄ Τμήματος του ΣτΕ, με την οποία απορρίπτεται η αίτηση ακύρωσης. Το πλήρες κείμενο της απόφασης με το σκεπτικό του Δικαστηρίου δεν έχει ακόμη αναρτηθεί.

Ενημερωτικά, αναφέρεται ότι η ονομασία «KALAMATA OLIVES» είχε καταστεί υποχρεωτική στην επισήμανση για ολόκληρους καρπούς της ποικιλίας ΚΑΛΑΜΩΝ που προορίζονταν για εξαγωγή, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική περιοχή παραγωγής τους, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 και την περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 19 του π.δ. 221/19.03.1979 (Α΄63) και σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. της 20ης Αυγούστου 1954 «περί επιβολής ποιοτικού ελέγχου κατά την εξαγωγή των βρωσίμων ελαιών». Επομένως, η ονομασία «KALAMATA OLIVES» δεν αφορούσε και δεν αφορά γεωγραφική περιοχή παραγωγής των καρπών της ποικιλίας ΚΑΛΑΜΩΝ, αλλά ένδειξη της ποικιλίας προέλευσής τους, ήδη από το 1954.

“Επιπλέον, η ορθή επισήμανση του ΠΟΠ προϊόντος είναι «olive de Kalamata» που είναι και η επίσημη ξενόγλωσση ονομασία του και με αυτό το όνομα πρέπει να διακινείται στις αγορές του εξωτερικού και όχι ως «KALAMATA OLIVES»

Η αντίστοιχη επίσημη ελληνική ονομασία είναι «Ελιά Καλαμάτας». Εν προκειμένω, η λέξη «Καλαμάτα» στο προϊόν ΠΟΠ αφορά στη γεωγραφική περιοχή παραγωγής του (διοικητικά όρια του Νομού Μεσσηνίας).

Επισημαίνεται ότι η ΠΟΠ «Ελιά Καλαμάτας» παραμένει ενεργή και οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να παράγουν, να συσκευάζουν ή/και να χρησιμοποιούν την καταχωρισμένη ονομασία και την επισήμανση που προβλέπεται στο άρθρο 11 της αριθ.261611/7-3-2007 ΚΥΑ «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 510/2006 του Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2006 ‘‘για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων’’ και του Καν. (ΕΚ) 1898/2006 της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 2006 ‘‘σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού υπ’ αριθμ. 510/2006 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων’’» (Β΄406/22-3-2007), όπως ισχύει, πρέπει να εντάσσονται στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ.

“Έτσι, οι επιχειρήσεις αυτές ελέγχονται για την τήρηση των προδιαγραφών της εν λόγω ΠΟΠ, με βασική προϋπόθεση η πρώτη ύλη να προκύπτει μέσα από την οριοθετημένη γεωγραφική ζώνη, δηλαδή την Π.Ε. Μεσσηνίας”

Επιπροσθέτως πρέπει να σημειωθεί ότι εάν κατά τους ελέγχους που διενεργεί ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ διαπιστωθεί χρήση της ένδειξης “Ελιά Καλαμάτας” ή άλλων όρων με άμεση ή έμμεση αναφορά στην προστατευόμενη ένδειξη π.χ. “KALAMATA OLIVES” από μη πιστοποιημένη επιχείρηση, καταγράφει το γεγονός ως παράβαση και ενημερώνει εγγράφως την επιχείρηση προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. Η παράβαση παραπέμπεται προς επιβολή κυρώσεων στην Α’ Βάθμια Επιτροπή Εξέτασης Παρατυπιών και Παραβάσεων.
Tέλος αναφορικά με το ζήτημα της προστασίας των ελληνικών προϊόντων η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έχει ανακοινώσει την θέση σε διαβούλευση νέου νομοσχέδιου, το οποίο θα αναμορφώσει το θεσμικό πλαίσιο προστασίας των τροφίμων με Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης, Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις και τα Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα, τα ελεγκτικά όργανα και τους ελέγχους που διενεργούνται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

To Top