ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Από τις 19 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για τις βιολογικές καλλιέργειες

 

ΚΟΝΔΥΛΙ 17,7 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Στις 19 Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων για τις βιολογικές καλλιέργειες και θα ολοκληρωθεί στις 22 Μαρτίου, όπως τόνισε στην κάμερα του Messinialive ο αν.διευθυντής της Ένωσης Μεσσηνίας Γιάννης Πάζιος.

Στόχος του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» είναι η ενθάρρυνση των γεωργών και κτηνοτρόφων να εφαρμόσουν τις μεθόδους της βιολογικής παραγωγής, όπως αυτές ορίζονται στους Κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου και αριθ. 889/2008 της Επιτροπής, προκειμένου να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της χρήσης γεωργικών πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον, για την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και την καλή διαβίωση των ζώων.

Ειδικότερα όσον αφορά στην επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων συμβάλλει:

– στην προστασία του εδάφους και της βιοποικιλότητας μέσω αύξησης της οργανικής ουσίας και μείωσης των ρύπων

– στην προστασία των νερών μέσω της μείωσης των ρύπων ü στη βελτίωση του ισοζυγίου των αερίων θερμοκηπίου μέσω αύξησης της οργανικής ουσίας των εδαφών και της μείωσης των εκπομπών Ν2Ο και CH4 ü στο μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

– στην πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και στη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους.

Η στήριξη χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά εκτάριο (1 Ha=10 στρέμματα) γεωργικής έκτασης, προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν για το διαφυγόν εισόδημα, τις πρόσθετες δαπάνες καθώς και το κόστος συναλλαγής που, κατά περίπτωση, συνεπάγεται η μετατροπή ή η διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας.

Το Μέτρο έχει εφαρμογή σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί.

ΥΠΟΜΕΤΡΑ

A. Υπομέτρο 11.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους

B. Υπομέτρο 11.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους

Επιλέξιμοι προς ένταξη στο υπομέτρο 11.1 είναι οι «νεοεισερχόμενοι» δηλαδή οι γεωργοί που αναλαμβάνουν να εντάξουν στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου, αγροτεμάχια ή/ και βοσκοτόπους ή/και εκτροφές ζώων που δεν συμπεριλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι δεσμεύσεις για τους δικαιούχους του υπομέτρου 11.1 είναι τριετούς διάρκειας με δυνατότητα εφ’ όσον το επιθυμούν και μετά από σχετική πρόσκληση, να ενταχθούν στις αντίστοιχες δράσεις του υπομέτρου 11.2.

Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι:

έστω κι αν πληρούν τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού, οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων:

    • Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών.
    • Οι διάδοχοι   πρόωρης   συνταξιοδότησης   για   τους   οποίους   έχει   εκδοθεί   απόφαση αποκλεισμού  από  τη  λήψη  οποιασδήποτε  ενίσχυσης  στον  αγροτικό  τομέα  για  δέκα έτη.
  • Όσοι έχουν  αποβληθεί  από  γεωργοπεριβαλλοντικό  μέτρο  ή  δράση  σε  προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δύο ημερολογιακών ετών από την αποβολή.

Τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια, βοσκότοποι και ζωικό κεφάλαιο πρέπει να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του υποψηφίου για το έτος 2016 και να κατέχονται νόμιμα κατά την ένταξη και για κάθε έτος, καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενημερωτικό Μ11_07012019

 

To Top