Παιδί

29 καθηγητές θα προσλάβει στα ΚΔΑΠ ο Δήμος Καλαμάτας

Ωρομίσθιο εκπαιδευτικό – καλλιτεχνικό προσωπικό θα προσλάβει ο Δήμος Καλαμάτας για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Καλαμάτας, που εδρεύουν στην Καλαμάτα, για το σχολικό έτος 2017 – 2018.

Πρόκειται για συνολικά 29 άτομα που θα προσληφθούν με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, για τις εξής ανά ειδικότητα, αριθμό ατόμων και διάρκεια σύμβασης θέσεις, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά και ειδικά προσόντα.
Επιπλέον οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων θα πρέπει να έχουν την ελληνική ιθαγένεια και να έχουν ηλικία 21 ετών και άνω και να μην έχουν υπερβεί το 64ο έτος (άρθρο 13 του Ν. 3584/2007).Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση του φορέα και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία του τμήματος Προσωπικού (111) στον 1ο όροφο του νέου Δημαρχείου Καλαμάτας, Αθηνών 99, τηλέφωνα 27213 60831, 27213 60829 και φαξ 27213 60800, μαζί με τα αντίγραφα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τίτλων.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Καλαμάτας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι συνεντεύξεις των ενδιαφερομένων θα πραγματοποιούνται από την ορισμένη με την υπ’ αριθμ. 423/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τριμελή επιτροπή, σε ημερομηνία και ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί κατά την υποβολή της αίτησής τους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας (www.kalamata.gr).

29 καθηγητές θα προσλάβει στα ΚΔΑΠ ο Δήμος Καλαμάτας
To Top