Tech news

ΥΨΗΠΤΕ: Προχωρά στην υλοποίηση εθνικού συστήματος διαχείρισης στάθμευσης και έξυπνης πόλης

ΘΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής προκηρύσσει διαγωνισμό με τη διαδικασία της συμφωνίας πλαίσιο, για το έργο με τίτλο «Διαμόρφωση Στρατηγικής για τις Έξυπνες πόλεις και υλοποίηση Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Στάθμευσης», σύμφωνα με τη συνημμένη διακήρυξη.  Από τον παρόντα διαγωνισμό θα αναδειχθεί ένας (1) ανάδοχος.

Μέσω της παρούσας Συμφωνίας Πλαισίου, επιδιώκεται η υλοποίηση ενός Εθνικού συστήματος διαχείρισης στάθμευσης και έξυπνης πόλης με πολλαπλές εφαρμογές:

* Διευκόλυνση του χρήστη/οδηγού στην εύρεση, με τον απλούστερο δυνατό τρόπο, ελεύθερης θέσης στάθμευσης
* Εποπτεία και έλεγχος από τον κάθε Δήμο των θέσεων στάθμευσης που είναι διαθέσιμες ή όπου απαγορεύεται η στάθμευση
* Δημιουργία κατάλληλων συνθηκών κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης των κεντρικών αρτηριών που διατρέχουν το Δήμο
* Ανάπτυξη συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης είτε με πληρωμή είτε με μέγιστο χρονικό όριο στάθμευσης
* Εποπτεία και έλεγχος από τον κάθε Δήμο λειτουργιών έξυπνης πόλης
* Παραγωγή αξιοποιήσιμων στατιστικών δεδομένων για την κίνηση στο κέντρο της πόλης σε επίπεδο ώρας, ημέρας και μήνα προτίμησης από τους πολίτες καθώς και δεδομένα για το μέσο χρόνο στάθμευσης. Με βάση τα δεδομένα αυτά η δημοτική αρχή αλλά και οι εμπορικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο κέντρο της πόλης, μπορούν να κάνουν έξυπνες προωθητικές ενέργειες για την τόνωση της κίνησης ή την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών στις ώρες αιχμής
* Διαλειτουργικότητα με άλλες πλατφόρμες έξυπνης πόλης και παροχή ανοιχτών δεδομένων για εκμετάλλευση από την κοινωνία

Η λειτουργία του Εθνικού συστήματος διαχείρισης στάθμευσης θα υποστηρίζεται από δίκτυο ασύρματης κάλυψης, διαφόρων προτύπων και συγκεκριμένα LoRaWAN, NB IoT.

Η ανίχνευση της κατάστασης των θέσεων στάθμευσης θα πραγματοποιείται από εξειδικευμένους αισθητήρες που τοποθετούνται εντός του οδοστρώματος ή/και από οπτικούς αισθητήρες, καθώς και ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που διαχειρίζεται τις κεντρικές εφαρμογές διαχείρισης και εποπτείας.

Οι λειτουργικές προδιαγραφές του συστήματος, με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία και τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές, συνοπτικά περιλαμβάνουν τα εξής :

* Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να ανιχνεύει σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση μιας θέσης στάθμευσης που βρίσκεται είτε στο δρόμο είτε σε εξωτερικό – ανοικτό χώρο.
* Η ανίχνευση της κατάστασης μια θέσης στάθμευσης θα πρέπει να μπορεί να γίνει είτε με τη χρήση αισθητήρα είτε με τη χρήση τεχνολογιών οπτικών αισθητήρων (αφορά και τις περιπτώσεις αποτροπής στάθμευσης σε διασταυρώσεις και γενικά σε σημεία όπου απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση).
* Θα πρέπει να μπορεί να γίνει είτε μοναδική αρίθμηση της κάθε θέσης στάθμευσης ή αρίθμηση ενός τομέα του Ελεγχόμενου Συστήματος Στάθμευσης που περιλαμβάνει ένα περιορισμένο αριθμό θέσεων στάθμευσης.
* Τα δεδομένα θα πρέπει να μπορούν να συγκεντρωθούν και να αποθηκευτούν σε μια κεντρική εφαρμογή.
* Θα πρέπει να μπορεί να υπολογίζεται η είσοδος και αποχώρηση ενός μεμονωμένου οχήματος από μια θέση στάθμευσης και να υπολογίζονται οι ελεύθερες θέσεις στάθμευσης σε πραγματικό χρόνο.
* Η λύση θα πρέπει να υποστηρίζει πολλαπλά κανάλια πληρωμών θέσεων στάθμευσης (mobile app, άυλες συναλλαγές, κάρτες τύπου mifaire)
* Το πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να μπορεί να διαχειρίζεται τα δεδομένα και τους κανόνες της διαθεσιμότητας μιας θέσης στάθμευσης και τη διαλειτουργικότητα με τρίτες  εφαρμογές
* Το πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να μπορεί να παρέχει διαλειτουργικότητα με τρίτες  εφαρμογές για όλα τα σύνολα δεδομένων που διαθέτει (πχ πράξεις βεβαίωσης παράβασης, πληρωμές, μόνιμοι κάτοικοι, κλπ)
* Θα πρέπει να υπάρχει εφαρμογή κινητών τηλεφώνων η οποία να επιτρέπει την απεικόνιση σε χάρτη των διαθεσίμων θέσεων στάθμευσης καθώς και τις επιπλέον πληροφορίες που μπορεί να απαιτούνται για τον χαρακτηρισμό μιας θέσης στάθμευσης.
* Θα πρέπει να επιτρέπεται σε έναν πολίτη να μπορεί να εντοπίσει μια θέση στάθμευσης ενώ παράλληλα να μπορεί να οδηγηθεί – πλοηγηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο σε αυτήν.
* Θα πρέπει να επιτρέπεται η πρόσβασή σε ιστορικά στοιχειά στάθμευσης καθώς και να μπορεί να διαθέτει ανοικτά δεδομένα
* Το σύστημα διαχείρισης στάθμευσης θα πρέπει να μπορεί να ενημερώνει τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα για σχετικές παραβάσεις
* Πρέπει να υπάρχει εφαρμογή για φορητές συσκευές με την οποία τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα θα ενημερώνονται για σχετικές παραβάσεις και θα εκδίδουν πράξεις βεβαίωσης παράβασης
* Πρέπει να υπάρχει εφαρμογή για φορητές συσκευές με την οποία οι οδηγοί θα δηλώνουν την έναρξη/λήξη της στάθμευσής τους και πιθανά θα χρεώνονται για αυτή
* Στο κεντρικό σύστημα πρέπει να υπάρχει λειτουργικότητα διαχείρισης πληρωμών, εκκαθάρισης πληρωμών, διαχείρισης κλήσεων, παραγωγής αναφορών, ενημέρωσης κατάστασης εξοπλισμού (πχ βλάβες, στάθμη μπαταρίας, κλπ)
* Το κεντρικό σύστημα θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίζει πολλαπλούς Δήμους, οι οποίοι να είναι λογικά διαχωρισμένοι μεταξύ τους. Επίσης, θα πρέπει να υποστηρίζονται λογαριασμοί χρηστών τόσο ενιαίοι για πολλούς Δήμους όσο και αποκλειστικοί για ένα Δήμο. Οι χρήστες θα πρέπει να μπορούν να διαχειρίζονται πολλαπλούς λογαριασμούς τους.

Η διάρκεια της Συμφωνίας Πλαισίου ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση του Έργου ανέρχεται στο ποσό των  είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων οχτακοσίων χιλιάδων ευρώ (24.800.000 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 24%: 20.000.000,00 €, ΦΠΑ 24%: 4.800.000,00 €) και δικαίωμα προαίρεσης έως 30% επί του εκτιμώμενου ποσού της σύμβασης, για την αύξηση του φυσικού αντικειμένου εκτιμώμενης αξίας εφτά εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (7.440.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός προαίρεσης χωρίς ΦΠΑ 24%: 6.000.000,00 €, ΦΠΑ 24%: 1.440.000,00 €).

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας πλαίσιο περιλαμβανομένης της προαίρεσης για αύξηση του φυσικού αντικειμένου ανέρχεται στο ποσό των τριάντα δύο εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (32.240.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (συνολικός προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 24%: 26.000.000,00 €, ΦΠΑ 24%: 6.240.000,00 €) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η: 20/05/2019 και ώρα: 15:00.

ΥΨΗΠΤΕ: Προχωρά στην υλοποίηση εθνικού συστήματος διαχείρισης στάθμευσης και έξυπνης πόλης
To Top