ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υδροφόρα ιδιώτη με προσωπικό αναζητά ο Δήμος Καλαμάτας για να ποτίζει τα νεοφυτεμένα δέντρα του

Ο Δήμος Καλαμάτας ενδιαφέρεται να προβεί σε εργασίες άρδευσης δένδρων με βυτίο, συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 14.999,04 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.
Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλλουν σε κλειστό φάκελο την οικονομική προσφορά  για τις ανωτέρω εργασίες μέχρι την Τετάρτη 21/4/2021 και ώρα 10:00.
Οι εργασίες θα ανατεθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας υποβάλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει καμία καταδικαστική απόφαση εις βάρος τους.
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
Επίσης να διαθέτουν, τουλάχιστον ένα (1) άτομο Γεωπόνο ή Τεχνολόγο Γεωπόνο ή Δασολόγο ή Δασοπόνο ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.

Πληροφορίες: Παχής Λεωνίδας, τηλ: 27213 60740.

Τη μελέτη μπορείτε να τη δείτε εδώ και το έντυπο προσφοράς εδώ.

ΣΧΕΔΟΝ 900 ΝΕΑ ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΦΥΤΕΥΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

Τι αναφέρει ο Δήμος για την «Άρδευση δένδρων με βυτίο (2021)»

“Γενικά για την περιοχή μας μπορεί να θεωρηθεί ότι η αρδευτική περίοδος διαρκεί από τις αρχές Απριλίου μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Η έλλειψη νερού στο έδαφος γίνεται ιδιαίτερα αισθητή τα πρώτα χρόνια μετά την φύτευση. Συνεπώς, είναι απαραίτητο το πότισμα των νεαρών φυτών(δένδρων ή θάμνων) για μερικά έτη έως ότου
αυτά δημιουργήσουν ένα εκτεταμένο και βαθύ ριζικό σύστημα. Η ποσότητα του νερού που χρησιμοποιείται κυμαίνεται από 20 έως 30 λίτρα ανά δένδρο ανά εφαρμογή.

Ο Δήμος Καλαμάτας προχώρησε πρόσφατα στην φύτευση χιλιάδων φυτών, δένδρων
και θάμνων, σε διάφορα σημεία της πόλης καθώς και στις Τοπικές Κοινότητες. Τα φυτά προήλθαν από ιδιώτη φυτωριούχο, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, και από δωρεάν προσφορά δημόσιων δασικών φυτωρίων.

“Επειδή σε πολλές θέσεις φύτευσης δεν υπήρχε εγκατεστημένο σύστημα άρδευσης και για τους λόγους που εκτέθηκαν παραπάνω, τα νεοφυτεμένα δενδρύλλια και θάμνοι έχουν ανάγκη από εφαρμογές ποτίσματος που θα γίνεται επιφανειακά με λάστιχο που θα αντλεί νερό από βυτιοφόρο όχημα”.

Εξαιτίας του γεγονότος ότι ο Δήμος Καλαμάτας δεν διαθέτει επαρκές προσωπικό για την πραγματοποίηση της άρδευσης αλλά και λόγω της χρονικής περιόδου(έναρξη θερμής περιόδου) η ανωτέρω εργασία θα ανατεθεί σε ιδιώτη που θα την εκτελέσει με δικά του μέσα και έναντι αμοιβής.

Η τιμολόγηση των άρθρων έγινε ύστερα από αναζήτηση από το ελεύθερο εμπόριο.
Προϋποθέσεις εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών:
Οι παραπάνω εργασίες θα βαρύνουν τον Κ.Α.: 35.7336.10 με τίτλο «Άρδευση δένδρων με βυτίο (2021)» του Τεχνικού Προγράμματος 2021 του Δήμου Καλαμάτας, με ψηφισμένη πίστωση 15.000 € και πηγή χρηματοδότησης Δημοτικοί Πόροι.

Η άρδευση των δένδρων με βυτίο θα γίνεται πρωινές ώρες, το παρεχόμενο νερό ανά δένδρο θα είναι 20 με 30 λίτρα. Η συχνότητα της άρδευσης των φυτών θα είναι ανάλογη των θερμοκρασιών που επικρατούν και των βροχοπτώσεων. Πριν από το πρώτο πότισμα θα διαμορφώνεται ο λάκκος φύτευσης, έτσι ώστε να μην υπάρχει απώλεια νερού και το δένδρο να απορροφά όλο το νερό.

Προϋποθέσεις εκτέλεσης του έργου:
Ο εργολάβος θα διαθέτει βυτίο με όλα τα εξαρτήματα άρδευσης που θα χρειασθούν για να φέρει σε πέρας την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου το απαραίτητο τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό και θα τελεί πάντα κάτω από την επίβλεψη της υπηρεσίας.
Επίσης ο εργολάβος θα μεριμνεί για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας του προσωπικού και προς τρίτους (σήμανση, ανακλαστικά γιλέκα κ.τ.λ. ). Η απομάκρυνση των προϊόντων καθαρισμού από τη θέση φύτευσης θα γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα με ευθύνη του εργολάβου.

Υδροφόρα ιδιώτη με προσωπικό αναζητά ο Δήμος Καλαμάτας για να ποτίζει τα νεοφυτεμένα δέντρα του
To Top