ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βρεφονηπιακοί – Παιδικοί Σταθμοί: Τι ισχύει με τη χρηματοδότηση ΕΣΠΑ και την αναστολή εργασίας των εργαζομένων τους

Για τις επιχειρήσεις με ΚΑΔ 88.91 «Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών» που συμμετέχουν στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» έτους 2019-2020, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των δομών – εργοδοτών να διατηρήσουν ή μη τη χρηματοδότησή τους από το πρόγραμμα στο οποίο εμπίπτουν («Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2019-2020 ή άλλο πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ στο πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ 2014 – 2020), σύμφωνα με την Απόφ. 37445/9-4-2020 και Αρ. Πρωτ. 39645/16-4-2020.

Στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» έτους 2019-2020, η συνέχιση της χρηματοδότησης των δομών (και φορέων που τις λειτουργούν) παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία, ήτοι:

  • Βρεφικών Σταθμών
  • Βρεφονηπιακών Σταθμών
  • Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας
  • Παιδικών Σταθμών
  • Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών(ΚΔΑΠ)
  • Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ),

των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί στο πλαίσιο μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19, πραγματοποιείται ως εξής:

α) Οι πληρωμές του μηνός Μαρτίου εκτελούνται κανονικά προς όλες τις δομές (ή τους φορείς που τις λειτουργούν), αδιακρίτως, δυνάμει της παρ. 12 του άρθρου 12 της με αριθμό 57382/30.05.2019 (Β΄ 2119) ΚΥΑ. Δομές που έχουν υποβάλει την υπεύθυνη δήλωση εργοδότη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις της 12998/232/23.3.2020 (Β΄1078) ΚΥΑ (για τη δυνατότητα να ενταχθούν στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο, θέση εργαζομένων σε αναστολή σύμβασης κ.λπ.), πριν την 9/4/2020, δύνανται να προβούν στην ανάκληση αυτής, δηλώνοντας ως αιτιολογία ανάκλησης την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου δέκατου έβδομου της από 30.3.2020 ΠΝΠπερί χρηματοδότησης δομών από τα προγράμματα ΕΣΠΑ, όπου αναφέρεται: Η συνέχιση της χρηματοδότησης της παρ. 1 (του άρθρου 17 της ΠΝΠ 30/3/2020) πραγματοποιείται υπό τον όρο της μη διπλής χρηματοδότησης ίδιων δαπανών μέσω άλλων δράσεων ή ενισχύσεων, συγχρηματοδοτούμενων ή μη, που υλοποιούνται στο πλαίσιο μέτρων που λαμβάνει η χώρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Η ανάκληση της υπεύθυνης δήλωσης πραγματοποιείται δυνάμει του στοιχείου β του Κεφαλαίου Γ της υπ’ αριθ. 14676/253/7.4.2020 Εγκυκλίου που αναφέρει ότι επιχειρήσεις – εργοδότες μπορούν να ανακαλούν εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις είναι σε αναστολή και αντίστοιχα ο χρόνος που οι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν προς κάλυψη αυτής της ανάγκης είναι χρόνος εργασίας και αμείβεται εξ ολοκλήρου από τις επιχειρήσεις – εργοδότες σε περιπτώσεις των εκτάκτων, κατεπειγουσών, μη αναβαλλόμενων και ανελαστικών αναγκών. Ο χρόνος αυτός παρατείνει για ισόχρονο την αναστολή των συμβάσεων εργασίας μέχρι συμπληρώσεως των 45 ημερών που διαρκεί η αναστολή αυτών.

β) Οι πληρωμές προς τις δομές (ή τους φορείς που τις λειτουργούν) οι οποίες ανήκουν σε ΟΤΑ ή νομικά πρόσωπα αυτών, μηνός Απριλίου και μεταγενέστερα, πραγματοποιούνται κανονικά σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης.

γ) Οι πληρωμές προς τις δομές (ή τους φορείς που τις λειτουργούν) ιδιωτικού δικαίου (κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα), μηνός Απριλίου και μεταγενέστερα, πραγματοποιούνται κανονικά, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης και για όσο διαρκεί η υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:

αα) η δομή – εργοδότης δεν έχει θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας του προσωπικού της και δεν έχει υποβάλει υπεύθυνη δήλωση εργοδότη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ σύμφωνα με τις διατάξεις της KYA 12998/232/23.3.2020 (Β΄1078). Δομές που έχουν υποβάλει την ως άνω δήλωση πριν την έκδοση της Αρ. 37445/9-4-2020, δύνανται να προβούν στην ανάκληση αυτής, σύμφωνα και με τα προαναφερόμενα στην παρ. α.

ββ) η δομή – εργοδότης δεν έχει αιτηθεί ή εισπράξει ούτε θα αιτηθεί ή εισπράξει οικονομική ενίσχυση λόγω της αναστολής λειτουργίας αυτής λόγω του ιού COVID-19, βάσει του άρθρου όγδοου της από 20.3.2020 ΠΝΠ ή άλλη οικονομική ενίσχυση που τυχόν θα θεσμοθετηθεί για τον ίδιο λόγο.

Οι δομές – εργοδότες που υπάγονται στις ρυθμίσεις της 12998/232/23.3.2020 ΚΥΑ, αποστέλλουν μέχρι την 30 Απριλίου 2020 στην ΕΕΤΑΑ, υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνουν ότι πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις και, σε περίπτωση ανάκλησης υποβληθείσας δήλωσης στο ΕΡΓΑΝΗ, σχετικό αποδεικτικό.

Όσον αφορά την προθεσμία που δίνεται στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις για να προβούν σε ορθή επανάληψη της υπεύθυνης δήλωσης, στην απόφαση Αρ.Πρωτ: οικ. 15207/271/13-4-2020 διευκρινίζεται:

«Ειδικά για τον ΚΑΔ 88.91, σε περίπτωση επιλογής από την επιχείρηση-εργοδότη χρηματοδότησης ΕΣΠΑ, ανεξάρτητα του πότε έγινε η υποβολή δήλωσης αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων της, μπορούν από σήμερα 13/4/2020 έως και 20/4/2020 να υποβάλλουν ορθή επανάληψη της υπεύθυνης δήλωσης, προκειμένου να ανακαλέσουν τις αναστολές των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 1 της με αριθμό 37445/9-4-2020 ΥΑ (Β΄1270). Για όσους εργαζόμενους ανακληθεί δια της ορθής επανάληψης η αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους, οι υπεύθυνες δηλώσεις τους εκπίπτουν του συστήματος ως μη υποβληθείσες.».

Τέλος, σχετικά με το θέμα εκδόθηκε και η απόφαση με Αριθ. Πρωτ. 39645/16-04-2020 με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τις διατάξεις της απόφασης Αριθμ. 37445/9-4-2020 με θέμα: «Ζητήματα εφαρμογής του άρθρου δέκατου εβδόμου της από30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75)». Μεταξύ άλλων στην εγκύκλιο αυτή ορίζεται ότι:

Οι προβλέψεις/προϋποθέσεις της ΥΑ (για τη συνέχιση της χρηματοδότησης) σχετικά με τη μη αναστολή των συμβάσεων εργασίας, ισχύουν για το προσωπικό που απασχολείται στις δομές καθώς και για τον/την ιδιοκτήτη/ιδιοκτήτρια δομής (όπως για παράδειγμα, σε περιπτώσεις σταθμών/δομών – ατομικών επιχειρήσεων). Αν ένας φορέας ή δομή – εργοδότης, διατηρεί δομή με παραπάνω από μια βάρδιες και μία εξ αυτών είναι χρηματοδοτούμενη στο πλαίσιο της «Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2019-2020 ή από το ΕΚΤ των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, τότε οι προϋποθέσεις της ΥΑ ισχύουν για το σύνολο του προσωπικού της δομής, καθώς φυσικά και ογια τον εργοδότη, καθώς οι διαφορετικές βάρδιες δεν θεωρούνται ξεχωριστές δομές. Οι δομές – εργοδότες ή φορείς που τις λειτουργούν, έχουν υποχρέωση να διατηρούν τον ίδιο αριθμό απασχολουμένων στη δομή την οποία αφορά η χρηματοδότηση, δεδομένου ότι οι δομές χρηματοδοτούνται υπό την ευνόητη προϋπόθεση στελέχωσης και συνέχισης αυτής. Για τον σκοπό αυτό, θα αποστέλλουν, σε μηνιαία βάση, κατάσταση εργαζομένων από την οποία θα προκύπτει ότι διατηρείται το προσωπικό ως είχε πριν την αναστολή λειτουργίας της δομής.

Πηγή https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=217529&utm_source=eforologia&utm_medium=push_notification&utm_content=CMS&utm_campaign=18/04/2020

Βρεφονηπιακοί – Παιδικοί Σταθμοί: Τι ισχύει με τη χρηματοδότηση ΕΣΠΑ και την αναστολή εργασίας των εργαζομένων τους
To Top