ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Με τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη 22 Απριλίου το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης

Η 9η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του λογισμικού zoom) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α’) και με τις αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) & τις με αρ. 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/06.11.2020 (Φ.Ε.Κ. 4899/06.11.2020. τεύχος Β’) την Κ.Υ.Α α/ΓΠ.οικ.: 76629 – ΦΕΚ 5255/Β/28-11-2020 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 3060/16.1.2021 (Β΄ 89’) την 22η Απριλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και με ώρα έναρξης την 19:00, για την λήψη απόφασης στα Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποχρεωτική μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων

2. Τροποποίηση της 473/2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

3. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (πρώην σχολικής μονάδας) στην Τ.Κ. Χαραυγής

4. Έγκριση ΜΠΔΣ περιόδου 2022-2025 (πινάκων εκτίμησης μεσοπρόθεσμων προβλέψεων Δημοσιονομικής Στρατηγικής)

5. Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή του έργο: «Παράκαμψη Νεοχωρίου και Βελτίωση Δρόμου από Νεοχώριο έως διασταύρωση με 8η Επαρχιακή Οδό»

6. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, Προϋπολογισμού έτους 2021.

Με τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη 22 Απριλίου το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης
To Top