Yποδομές

Στο ΠΕΠ Πελοποννήσου εντάχθηκαν η αντιδιαβρωτική προστασία Αγίου Ανδρέα Αίπειας και η στερέωση του Κάστρου Κυπαρισσίας

Τρία σημαντικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 7.565.712,71 ευρώ, εντάχθηκαν στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου 2014 – 2020, με σχετικές αποφάσεις του περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα.

Συγκεκριμένα, το ένα έργο αφορά την αντιδιαβρωτική προστασία της παραλίας στη Δημοτική Ενότητα Αίπειας του Δήμου Μεσσήνης και ο προϋπολογισμός του είναι 3.500.000 ευρώ.

Τα άλλα δύο έργα έχουν να κάνουν με την στερέωση των κάστρων, της Κυπαρισσίας στη Μεσσηνία και της Μονεμβασιάς στη Λακωνία, προϋπολογισμού 1.565.712,71 ευρώ το πρώτο και 2.500.000 ευρώ το δεύτερο.

Αναλυτικά, για το κάθε έργο προβλέπονται τα εξής:

ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ: 3.500.000 ΕΥΡΩ

Τα έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας της παραλίας στη Δημοτική Ενότητα Αίπειας του Δήμου Μεσσήνης, στη Μεσσηνία, έχουν προϋπολογισμό 3.500.000 ευρώ.

Ειδικότερα η εν λόγω πράξη αφορά έργα για την προστασία της παράκτιας ζώνης που βρίσκεται στα δυτικά παράλια του Μεσσηνιακού κόλπου, έμπροσθεν του οικισμού Αγιος Ανδρέας του τέως Δήμου Αίπειας, από την διάβρωση που προκαλείται από την έντονη κυματική δράση.

Πιο συγκεκριμένα, τα έργα αφορούν την παράκτια ζώνη μήκους περίπου 2 km, που οριοθετείται στα νότια από την εκβολή του ποταμού Αίπη και στα βόρεια από την εκβολή του ρέματος Ακόνια και περιλαμβάνουν:

1. Την κατασκευή ενός Προβόλου (Π1) στο βόρειο τμήμα της περιοχής όπου αποτελείται από τα τμήματα, (αβ) το οποίο αποτελεί το ακρομώλιο και έχει μήκος 16,85 m, (βγ) το οποίο αποτελεί τον κορμό και έχει μήκος 91.15 m και (γδε) το οποίο αποτελεί τμήμα συναρμογής με την ακτή και έχει μήκος 55,80 m.

2. Την κατασκευή τριών ύφαλων κυματοθραυστών ΥΚ1, ΥΚ2 και ΥΚ3, όπου ο κάθε ένας έχει μήκος 90 m και ο άξονάς του σχηματίζει γωνία 23° αριστερόστροφα με το βορρά.

3. Την κατασκευή ενός Προβόλου (Π2) στο νότιο τμήμα της περιοχής, στη ρίζα του υπήνεμου μώλου ταυ λιμενίσκου όπου αποτελείται από τα τμήματα: (αβ) το οποίο αποτελεί το ακρομώλιο και έχει μήκος 17 m και το τμήμα (βγ) το οποίο αποτελεί τον κορμό, έχει μήκος 50,60 m. Ο προσανατολισμός του άξονα του σχηματίζει γωνία 120° δεξιόστροφα ως προς τον βορρά.

4. Την ενίσχυση του υφιστάμενου υφάλου στο νότιο τμήμα σε μήκος 90 m. Ο άξονας του σχηματίζει γωνία περίπου 21° αριστερόστροφα με το βορρά. Η διατομή του στα πρώτα 28 m περίπου διαμορφώνεται ως διατομή ακρομωλίου και στα υπόλοιπα 62 m συμπληρώνονται φυσικοί ογκόλιθοι.

Ενδεικτικό χρονικό διάστημα υλοποίησης της πράξης: Ιούλιος 2020 – Απρίλιος 2022

ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ: 1.565.712 ευρώ

Το δεύτερο έργο αφορά την στερέωση των βραχωδών πρανών και της θεμελίωσης των τειχών του Κάστρου Κυπαρισσίας, στη Μεσσηνία.

Στο συνολικού προϋπολογισμού 1.565.712,71 ευρώ έργο, η πράξη αφορά την στερέωση των βραχωδών πρανών και της θεμελίωσης των περιμετρικών τειχών του Κάστρου Κυπαρισσίας, που είναι κηρυγμένο ως αρχαίο μνημείο από το 1981.

Το ερειπωμένο κάστρο της Κυπαρισσίας είναι χτισμένο στην κορυφή απόκρημνου βραχώδους λόφου και καταλαμβάνει έκταση κατά προσέγγιση 66 στρεμμάτων. Τα τείχη του περιβόλου σώζονται σε μικρό ύψος, ενώ κυρίως στη βόρεια και την ανατολική πλευρά υπάρχουν τμήματα που δεν διατηρούνται. Η τοιχοποιία τόσο των τειχών όσο και των κτισμάτων στο εσωτερικό έχει κατασκευαστεί σε διάφορες χρονικές φάσεις, με διαδοχικές ανακατασκευές και επεμβάσεις από τους κατά καιρούς κυρίαρχους Βυζαντινούς, Φράγκους, Ενετούς και Τούρκους.

Οι φθορές στα περιμετρικά τείχη του κάστρου οφείλονται στη συνδυασμένη δράση πολλών παραγόντων.

Χαρακτηριστικές φθορές είναι: ανάπτυξη βλάστησης και έλλειψη συνδετικού κονιάματος, αποκολλήσεις βραχωδών τεμαχίων, υποσκαφές θεμελίων, ρηγματώσεις, κατάρρευση ανωδομής.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι συνοπτικά οι εξής: Καθαρισμός του πρανούς και αποψίλωση του ριζικού συστήματος βλάστησης από τη βραχόμαζα και τα θεμέλια των λιθοδομών. Καθαίρεση των αποκολλημένων τεμαχίων βράχου σε ζώνη 2 – 3 m κατάντι της έδρασης των λιθοδομών και καθαίρεση των επισφαλών λίθων των θεμελίων σε ύψος έως 1.20 m. Σφράγιση των ρωγμών της βραχόμαζας με τσιμεντένεμα. Πλήρωση των κοιλοτήτων της βραχόμαζας και των θεμελίων με νέα λιθοδομή. Βαθύ αρμολόγημα των λιθοδομών θεμελίωσης σε ύψος έως 1.20 m. Εισπίεση ενέματος στις λιθοδομές θεμελίωσης των τειχών. Τοποθέτηση ανοξείδωτων αγκυρίων βράχου για τη συγκράτηση επισφαλών τεμαχίων, είτε απευθείας στο βράχο είτε σε δοκό έδρασης. Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου με κείμενα (και σε γραφή Braille) και φωτογραφικό υλικό. Κιόσκι πληροφοριών με ψηφιακή εφαρμογή που θα έχει δυνατότητα εκφώνησης. Εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων (και σε γραφή Braille).

Ενδεικτικό χρονικό διάστημα υλοποίησης της πράξης: Ιούνιος 2020 – Ιούνιος 2022

Στο ΠΕΠ Πελοποννήσου εντάχθηκαν η αντιδιαβρωτική προστασία Αγίου Ανδρέα Αίπειας και η στερέωση του Κάστρου Κυπαρισσίας
To Top