ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στην πρόσληψη 7 γυμναστών για το πρόγραμμα “Άθληση για όλους” προχωρά ο Δήμος Καλαμάτας

ΜΕΧΡΙ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Καλαμάτας προκειμένου να υλοποιήσει το πρόγραµµα «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» 2019 – 2020, σε συνεργασία µε την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού ανακοινώνει την πρόσληψη 7 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης έως 28 εβδομάδες, με ωριαία αποζημίωση.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 60 ετών.
 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο ΠΕ Φυσικής Αγωγής Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή ισότιμο και
αναγνωρισμένο στην Ελλάδα πτυχίο αλλοδαπής
αντίστοιχης σχολής και με την ανάλογη
ειδικότητα που ζητείται.
 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει
την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
 Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα
(καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, δικαστική αντίληψη και απαγόρευση, κ.λ

Οι θέσεις που θα καλυφθούν αφορούν τα εξής προγράμματα: 1) Άσκηση ενηλίκων, 2)Άσκηση στην εφηβική ηλικία, 3)Αθλητισμός και Γυναίκα, 4)Άσκηση στην Τρίτη ηλικία, 5)ΑΜΕΑ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που μπορούν να παραλαμβάνουν από τα γραφεία του Αθλητικού Οργανισμού (Ε. Σταδίου 13-31, Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας), και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά µε συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ε. Σταδίου 13-31, 24132 Καλαμάτα (Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας) υπόψη κας Γεωργάρα
Πολυξένης (τηλ. επικοινωνίας: 2721020257).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στον Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου Καλαμάτας (Εθνικού Σταδίου 13-31, Καλαμάτα) τηλ. επικοινωνίας 27210 20257 κατά τις ώρες 09.00-14.00 από την Δευτέρα 21/10/2019 έως και Τετάρτη 30/10/2019.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, όπου θα πρέπει να δηλώνουν:
i. εάν και σε ποια προγράµµατα και σε ποιο ∆ήµο ή άλλο φορέα εργάστηκαν την προηγούμενο περίοδο
ii. σε ποια προγράµµατα επιθυµούν να εργαστούν κατά σειρά προτεραιότητας (µέχρι τρία).
Αιτήσεις µε τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν γίνονται δεκτές.

Ολόκληρη την ανακοίνωση μπορείτε να τη δείτε εδώ

 

Στην πρόσληψη 7 γυμναστών για το πρόγραμμα “Άθληση για όλους” προχωρά ο Δήμος Καλαμάτας
To Top