ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στην Παλαιοχούνη τα σκουπίδια της Σπάρτης μέχρι το τέλος του 2022

ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΕΩΣ 13.600 ΤΟΝΟΥΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΧΟΥΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

Να σημειωθεί ότι η Μονάδα Διαχείρισης Απορριμμάτων στη Σκάλα, δεν έχει ακομα ξεκινήσει, λόγω και των αντιδράσεων μερίδας κατοίκων, οπότε κρίθηκε αναγκαίο προσωρινά και έως το τέλος του έτους τα σκουπίδια του Δήμου Σπάρτης να μεταφέρονται με επιβάρυνση του Δήμου, στην Παλαιοχούνη Αρκαδίας.

Την αναφέρεται στην απόφαση του Υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος Κώστα Σκρέκα:

“Την ανάγκη αποτροπής της συσσώρευσης αποβλήτων σε χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος καθώς και την ανάγκη διασφάλισης της δημόσιας υγείας στον Δήμο Σπάρτης.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σπάρτης, αποφασίζει:
Τη μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Σπάρτης, μέγιστης ποσότητας δεκατριών χιλιάδων εξακοσίων τόνων (13.600t) στη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων Ν. Αρκαδίας, στην θέση «Παλαιοχούνη» του Δήμου Τρίπολης, Ν. Αρκαδίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Η προσωρινή διαχείριση επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος προκειμένου να προστατευτεί η δημόσια υγεία και το περιβάλλον από τη συσσώρευση των αποβλήτων και να πραγματοποιηθεί η αποκομιδή αυτών, η οποία δεν επιδέχεται αναβολή.
Στην εν λόγω μονάδα αποδεκτοί θα γίνονται οι κωδικοί καταλόγου αποβλήτων ΕΚΑ 20 03 01, ανάμεικτα αστικά απόβλητα και 19 12 12 άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο
σημείο 19 12 11.
Ο Δήμος Σπάρτης υποχρεούται:
α. Να μεταφέρει τα ανωτέρω απόβλητα στην οριζόμενη στην παρούσα μονάδα καταβάλλοντας το ισχύον τέλος χρήσης στο φορέα λειτουργίας της, υποχρεουμένου του τελευταίου να τα αποδέχεται.
β. Να τηρεί αρχείο με παραστατικά στοιχεία της μεταφοράς των αποβλήτων (ζυγολόγια, κ.λπ.) και να τα υποβάλλει όταν ζητηθούν από κάθε αρμόδια υπηρεσία.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 21.03.2022 έως και 31.12.2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2022
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Διαβάστε εδώ αναλυτικά το ΦΕΚ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΚΡΕΚΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

Στην Παλαιοχούνη τα σκουπίδια της Σπάρτης μέχρι το τέλος του 2022
To Top