ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στην Παλαιοχούνη μέχρι 5 Ιουλίου τα σκουπίδια του Δήμου Δυτικής Μάνης

Λύση ανάγκης έως ότου μέσα στο καλοκαίρι λειτουργήσει η Μονάδα στην Καλλιρόη Μεσσηνίας- Νίκας: “Να τελειώνουμε με το άγχος, το πρόβλημα, και αυτή τη ντροπή”

Κατ’ εξαίρεση θα μεταφέρονται προσωρινά στη Μονάδα της Παλαιοχούνης στην Αρκαδία τα σκουπίδια του Δήμου Δυτικής Μάνης, μετά και την υπουργική απόφαση Σκρέκα, οπως ακριβώς συνέβη και με τα σκουπίδια του Δήμου Σπάρτης για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Στην έγκριση μεταφορά των απορριμμάτων και στην έγκριση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Δυτικής Μάνης προχώρησε την Τετάρτη 6 Απριλίου με κατεπείγουσα συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δυτικής Μάνης. Η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης άρχεται από της υπογραφής της από τα Συμβαλλόμενα Μέρη και ολοκληρώνεται στις 5 Ιουλίου 2022.

Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
“Α)Την έγκριση µεταφοράς των Α.Σ.Α. του ∆ήµου ∆υτικής Μάνης ΠΕ Μεσσηνίας, 2ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας, στις νόµιµες εγκαταστάσεις µεταβατικής διαχείρισης του Σταθµού Μεταβατικής ∆ιαχείρισης στην περιοχή Παλαιόχουνης του ∆ήµου Τρίπολης ΠΕ Αρκαδίας, της 1ης ∆Ε Περιφέρειας Πελοποννήσου, µέγιστης ποσότητας 1.400 τόνων, για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας, µε δεδοµένες τις έκτακτες συνθήκες που έχουν ανακύψει
Β)Την έγκριση της Προγραµµατικής Σύµβασης του ∆ήµου ∆υτικής Μάνης µε την Περιφέρεια
Πελοποννήσου, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση, ως αναπόσπαστο µέρος
8 της και ορίζει ως µέλος στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύµβασης τον δηµοτικό σύµβουλο Λουκαρέα Γεώργιο µε αναπληρωτή τον Ανδροβιτσανέα Ευάγγελο.
Γ)) Εξουσιοδοτεί τον κ. Γιαννηµάρα ∆ηµήτριο ∆ήµαρχο του ∆ήµου ∆υτικής Μάνης για την υπογραφή της”.

Να υπενθυμίσουμε οτι σύμφωνα με δηλώσεις του Περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα, η μεταφορά αυτή θα είναι προσωρινή, και μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να ολοκληρωθεί η Μονάδα στην Καλλιρόη Μεσσηνίας, οπότε θα πηγαίνουν εκεί όλα τα σκουπίδια των Δήμων της Μεσσηνίας αλλά και των Δήμων Μεγαλόπολης και Γορτυνίας.

Μαίρη Περδικέα

To Top