ΚΟΙΝΩΝΙΑ

“Στα κάγκελα” οι Δικηγόροι Καλαμάτας για την υποχρεωτική εγγραφή τους στο ΓΕΜΗ: “Δεν είμαστε έμποροι”

Αντιδρά ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας στην υποχρεωτική εγγραφή των δικηγόρων στο…ΓΕΜΗ- Δόθηκε τρίμηνη παράταση για την εφαρμογή του μέτρου

TI ANAΦΕΡΕΙ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

“1/ Μετά από παρέμβαση των επιστημονικών φορέων της χώρας στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων δόθηκε τρίμηνη παράταση εφαρμογής του μέτρου της υποχρεωτικής εγγραφής των δικηγόρων και των λοιπών επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών στο ΓΕΜΗ (έως την 1η Απριλίου 2022).
Η σχετική ρύθμιση προβλέπεται στην ΥΑ υπ’ αριθ. 138352 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 90043/10.8.2021 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα και μη εμπορική δραστηριότητα. Εγγραφή και υποχρεώσεις δημοσιότητας των φυσικών προσώπων που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει Κ.Α.Δ.» (Β’ 4066), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 104186/24.09.2021 (Β’ 4486) υπουργική απόφαση» (ΦΕΚ Β’ 6054/2021).

2/ Ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας συνεχίζει να εκφράζει την κατηγορηματική του αντίθεση στην υποχρεωτική εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. των Δικηγόρων.

Επισημαίνεται προς κάθε κατεύθυνση, ότι, το δικηγορικό επάγγελμα ρυθμίζεται από τις ειδικές διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων, οι οποίες υπερισχύουν γενικών ρυθμίσεων έστω και μεταγενέστερων και το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ο δημόσιος και λειτουργηματικός χαρακτήρας του, προς διαφύλαξη του οποίου έχουν θεσπιστεί ειδικές διατάξεις και ασυμβίβαστα.

“Οι δικηγόροι σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να καταστούν ή να αντιμετωπίζονται ως έμποροι, δεδομένου ότι η εμπορική ιδιότητα αποτελεί ασυμβίβαστο προς το πρόσωπο τους”.

Η εγγραφή τους σε ένα εμπορικό μητρώο ουδεμία ανάγκη εξυπηρετεί , τουναντίον, δημιουργεί σειρά προβλημάτων, λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών συνθηκών άσκησης του επαγγέλματος (ελεύθεροι επαγγελματίες, έμμισθοι, μέλη δικηγορικών εταιρειών κλπ) και των ευρισκομένων σε αναστολή συναδέλφων.
Η καταχώρηση δε, των ιδίων δεδομένων, πέραν του μητρώου μελών του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου και σε δεύτερο δημόσιο αρχείο, αντίκειται και στην αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων (άρθρα 5 παρ. 1γ και 25 παρ. 1 ΓΚΠΔ), που απαγορεύει την καταχώριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο, όπου αυτό δεν είναι απολύτως απαραίτητο, ενόψει του σκοπού της επεξεργασίας”.

To Top