ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δήμος Καλαμάτας: Πρόταση χρηματοδότησης για 5 έργα μέσω Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

Νίκας: “Έργα του Δήμου είναι και όχι της Περιφέρειας και χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων – Η Περιφέρεια προσυπογράφει τη χρηματοδότηση”

Αιχμές Νίκα κατά Τατούλη:

“Αυτός που μελετά, επιβλέπει, παραλαμβάνει το έργο, σε αυτόν ανήκει και η ευθύνη για το έργο!”

“Πρέπει να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο. Η χρηματοδότηση των έργων να γίνεται από συλλογικά και όχι από μονοπρόσωπα όργανα”

“Το πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στις άλλες περιφέρειες είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς!”

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου εξέδωσε Πρόσκληση (ΑΔΑ: ΨΛΑΒ7Λ1-ΔΧΣ) για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος», άξονα προτεραιότητας: 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο «Πλέγμα αναπλάσεων στο Ιστορικό Κέντρο και στην παραλιακή ζώνη Καλαμάτας». Η πρόσκληση αφορά στο τμήμα των αναπλάσεων του προγράμματος Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη και ο Δήμος Καλαμάτας θα υποβάλει το συντομότερο δυνατόν την πρότασή του.

ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Με αυτή τη δράση επιδιώκεται η βελτίωση της λειτουργίας του κυκλοφοριακού δικτύου στο ιστορικό κέντρο της πόλης της
Καλαμάτας (ΦΕΚ (821Δ/16.11.88 και 634Δ/9.10.89), η ανάδειξη των ιστορικών / πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής παρέμβασης, αλλά και η γενικότερη αναβάθμιση της ποιότητας του οικιστικού ιστού με παρεμβάσεις ανάπλασης των κοινόχρηστων χώρων, καθώς και η αναβάθμιση και βελτίωση της λειτουργικότητας της παραλιακής ζώνης της πόλης, η οποία αποτελεί πόλο έλξης τόσο τουριστών, όσο και μονίμων κατοίκων της πόλης για αναψυχή, αλλά και για εργασία.
Οι εν λόγω περιοχές, εκτός των μονίμων κατοίκων, δέχονται σημαντικό αριθμό τουριστών, επισκεπτών και εργαζομένων λόγω του πολιτιστικού, εμπορικού και ψυχαγωγικού τους χαρακτήρα.
Ο Δήμος Καλαμάτας έχει ήδη πραγματοποιήσει επιμέρους παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή του Ιστορικού Κέντρου τόσο με δικούς του πόρους (π.χ. ανάπλαση πλατείας Μαυρομιχάλη), όσο και μέσω συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων προηγούμενων προγραμματικών περιόδων.
Ωστόσο, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα των περιοχών παρέμβασης της παρούσας δράσης, έχει δημιουργηθεί η ανάγκη για βελτίωση της λειτουργικότητάς τους (ανάγκη νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ανάγκη δημιουργίας νέων ζωνών αναψυχής, πρασίνου, περιπάτου και στάσης των κατοίκων και των τουριστών, διευκόλυνση της προσβασιμότητας, κ.ά.), αλλά και της ποιότητας των κοινόχρηστων χώρων.

Ως εκ τούτων, η δράση συμπληρώνει το πλέγμα των παλαιότερων παρεμβάσεων στο Ιστορικό Κέντρο και στην παραλιακή ζώνη
της πόλης, δημιουργώντας προϋποθέσεις διαλειτουργικότητας των δύο κύριων περιοχών παρέμβασης της στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Καλαμάτας.

ΤΑ ΕΡΓΑ

Στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης, προβλέπεται ένα πλέγμα νέων παρεμβάσεων για την αναδιοργάνωση του Ιστορικού Κέντρου
Καλαμάτας και την αύξηση της προσπελασιμότητας και βιώσιμης κινητικότητας του αστικού περιβάλλοντος της παραλιακής ζώνης, καθώς και για την ενοποίηση του ιστορικού και εμπορικού κέντρου της πόλης.
Τα έργα για τα οποία θα υποβληθεί πρόταση χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, είναι τα εξής:

ΙΔΙΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ

Ωστόσο, πριν περίπου ένα χρόνο, ο Δήμος Καλαμάτας δημοσίευε πίνακα με 19 συνολικά έργα που εντάσσονταν στο πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Καλαμάτας, συνολικού ύψους 9.165.000 ευρώ,  πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Μεταξύ των 19 έργων και τα 5 που αναφέρονται στη σημερινή ανακοίνωση του Δήμου. Στους πίνακες εκτός από τα έργα, που θα χρηματοδοτούνταν, αναφέρονταν και το κατ’ εκτίμηση κόστος του προϋπολογισμού τους:
Με τη σημερινή ανακοίνωση του Δήμου, σε 3 από τα 5 έργα παρουσιάζεται απόκλιση προς τα πάνω στον προϋπολογισμό τους. Για παράδειγμα, η ανάπλαση της οδού Πλαστήρα στον περσινό πίνακα εκτιμάται στα 800.000 ευρώ, ενώ στον νεότερο 1.420.000. Η διασύνδεση των ποδηλατοδρόμων στο λιμάνι Καλαμάτας προβλέπεται ότι θα κοστίσει 200.000 ευρώ, ενώ η εκτίμηση κόστους πέρυσι ήταν 100.000 ευρώ.

ΤΙ ΑΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΙΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

To Top