ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προκήρυξη για εκμετάλλευση κυλικείου στο Δημαρχείο

Μετά την ατυχή κατάληξη που είχε η πρώτη ενοικίαση του κυλικείου εντός του Δημαρχείου, με τον πρώτο ενοικιαστή να αποχωρεί λόγω αδυναμίας κάλυψης των εξόδων, πλέον καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν την ιδιότητα των α) Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), β) Πολυτέκνων και γ) Πολεμιστών της Κύπρου να υποβάλουν στο Δήμο Καλαμάτας αιτήσεις με πλήρεις φακέλους δικαιολογητικών, για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείου, που βρίσκεται εντός του κτιρίου του Δημαρχείου Καλαμάτας-Αθηνών 99 Καλαμάτα, έως τις 18/12/2017.

Το κυλικείο θα παραχωρηθεί για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, με δικαίωμα ανανέωσης για τρία (3) επιπλέον έτη.
Το τέλος ορίζεται ανά έτος σε 12.000€, καταβλητέο σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις των 1.000€, εντός των πρώτων 5 ημερών κάθε μήνα. Για το έτος 2017 το τέλος θα καθορισθεί αναλογικά με το παραπάνω ποσό και σε συνάρτηση με το χρονικό διάστημα λειτουργίας του κυλικείου.
Η παραχώρηση θα γίνει με εισοδηματικά κριτήρια (ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ”φορολογητέο και απαλλασσόμενο ή αυτοτελώς φορολογούμενο” έτους 2016).
Για κάθε πληροφορία σχετική με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τους όρους παραχώρησης και λειτουργίας του κυλικείου καθώς και για την υποβολή αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Προσόδων Περιουσίας και Κοιμητηρίων του Δήμου Καλαμάτας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Αθηνών 99, γραφεία 3.12 και 1.21).
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
α.Αίτηση
β.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
γ.Εκκαθαριστικό σημείωμα και έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης για το έτος 2016. Σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, προσκομίζεται Υπ. Δήλωση του Ν. 1599/1986 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
δ.(i) ΑμεΑ: Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997, όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας.
(ii) Πολύτεκνοι: Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που να πιστοποιεί την πολυτεκνική ιδιότητα.
(iii) Πολεμιστές Κύπρου: Πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ και βεβαίωση του οικείου συνδέσμου ή συλλόγου πολεμιστών, αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

ε.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι έχουν έλαβαν γνώση των όρων της παραχώρησης, όπως αυτοί περιγράφονται στην αριθμ. 580/2017 Απόφαση Δ.Σ. καθώς και των παραχωρούμενων χώρων και ότι αποδέχονται και θα τηρήσουν τους όρους της παραχώρησης και λειτουργίας του κυλικείου.
στ.Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο.

Προ της παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης του κυλικείου, ο δικαιούχος θα πρέπει να καταθέσει στο Ταμείο του Δήμου, ως εγγύηση, χρηματικό ποσό Δυο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€) που αντιστοιχεί στο τέλος δύο μηνών.
Εάν διαπιστωθεί καθυστέρηση καταβολής των κατά τα ανωτέρω δόσεων ο δήμος προβαίνει στις ενέργειες κατάπτωσης της εγγύησης.

Την περίληψη της προκήρυξης μπορείτε να τη δείτε εδώ και τους όρους παραχώρησης εδώ.

Προκήρυξη για εκμετάλλευση κυλικείου στο Δημαρχείο
To Top