ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πως θα λειτουργεί το Μέγαρο Χορού Καλαμάτας-Τι προβλέπει η προγραμματική σύμβαση

ΜΕΧΡΙ 31/12/2019 Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μια συνεργασία μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού- Περιφέρειας Πελοποννήσου-Δήμου Καλαμάτας και “Φαρις” έρχεται να ορίσει τις προϋποθέσεις λειτουργίας του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, και ουσιαστικά να “ξεκλειδώσει” τη λειτουργία του, μέσα από μια προγραμματική σύμβαση που ορίζει τις υποχρεώσεις του κάθε φορέα. Αναλυτικά:

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας η σύναψη προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου – Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Καλαμάτας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας με το διακριτικό τίτλο «Φάρις» για την Πράξη «Λειτουργία Μεγάρου Χορού Καλαμάτας».

Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι η συνεργασία των ανωτέρω φορέων για τη λειτουργία του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας.

Το Ελληνικό Δημόσιο – Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αναλαμβάνει την υποχρέωση:

να προβάλει με κάθε πρόσφορο μέσο τις εκδηλώσεις που θα γίνονται στο πλαίσιο λειτουργίας του Μεγάρου Χορού
να παρεμβαίνει και να συντονίζει τις ενέργειες για τη συνδρομή, όταν απαιτείται, και άλλων φορέων του δημοσίου τομέα για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης
να διαθέτει τεχνικό, διοικητικό ή άλλο προσωπικό από το ΥΠ.ΠΟ στο Δήμο Καλαμάτας και στην Κ.Ε. «Φάρις», μετά από αιτιολογημένη αίτηση του Δήμου Καλαμάτας και έγκριση του ΥΠ.ΠΟ, για την καλύτερη υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης σε όλους τους τομείς
• να ορίσει έναν εκπρόσωπό του με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αναλαμβάνει την υποχρέωση:

• να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια και υποστήριξη για τη λειτουργία του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, ώστε να επιτευχθεί η υλοποίηση των σκοπών του
• να ορίσει έναν εκπρόσωπό της με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης

Ο Δήμος Καλαμάτας αναλαμβάνει την υποχρέωση:

• να καταβάλει στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας «Φάρις» το ποσό των 90.000 € για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Μεγάρου Χορού
• να εποπτεύει την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας «Φάρις» για την εύρυθμη λειτουργία του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας
• να υποστηρίζει τη «Φάρις» στην υλοποίηση εργασιών συντήρησης του κτηρίου και του εξοπλισμού του, μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (εκπόνηση μελετών, επίβλεψη εργασιών κ.ά.)
• να παρέχει τεχνική και διοικητική στήριξη για την καλύτερη εφαρμογή της σύμβασης
• να ορίσει έναν εκπρόσωπό του με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης, ως Πρόεδρο της Επιτροπής

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας «Φάρις» αναλαμβάνει την υποχρέωση:

• να καλύπτει τις οικονομικές απαιτήσεις που απορρέουν από τη λειτουργία του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας (αμοιβές και έξοδα προσωπικού, προβολή, διαφήμιση, ασφάλιστρα, καθαρισμός κτηρίου, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας κ.λπ.)
• να προβεί στην πρόσληψη Καλλιτεχνικού Διευθυντή
• να καταρτίζει ετήσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, σύμφωνα με τους σκοπούς και την πολιτιστική πολιτική του Δήμου και να μεριμνά για την υλοποίησή του
• να αποφασίζει τον τρόπο και το κόστος παραχώρησης των χώρων εκδηλώσεων του Μεγάρου Χορού, σε ιδιώτες και Φορείς
• να συντηρεί το κτήριο και τον εξοπλισμό του, με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας
• να παραχωρεί χωρίς κόστος τους χώρους του Μεγάρου Χορού στο Δήμο Καλαμάτας και τα Νομικά του Πρόσωπα, για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων που διοργανώνουν, χωρίς να παρεμποδίζεται το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Μεγάρου Χορού
• να ορίσει έναν εκπρόσωπό της με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης.

Οι πόροι χρηματοδότησης της λειτουργίας του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας θα προέρχονται κυρίως:
1. Από το Δήμο Καλαμάτας, με το ποσό των 90.000 €
2. Από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
3. Από δωρεές-χορηγίες και κάθε είδους κοινωνικούς πόρους
4. Από τα έσοδα των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων και από έσοδα από την εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων.

Σύμφωνα με τον Δήμο Καλαμάτας,  είναι δυνατή η χρηματοδότηση και από άλλους Φορείς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, Διεθνείς Οργανισμούς και άλλα Νομικά ή και Φυσικά Πρόσωπα.

Η Προγραμματική Σύμβαση αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει στις 31/12/2019.

Σημειώνεται ότι ο χώρος του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας ιδιοκτησιακά ανήκει στο Δήμο Καλαμάτας, ο οποίος εκχωρεί τη λειτουργική χρήση του, μέσω της Προγραμματικής Σύμβασης, στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας «Φάρις».

 

Πως θα λειτουργεί το Μέγαρο Χορού Καλαμάτας-Τι προβλέπει η προγραμματική σύμβαση
To Top