ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ορισμός Διευθυντών και Προϊσταμένων στο Δήμο Καλαμάτας

Από την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018, τίθεται σε ισχύ Απόφαση του Δημάρχου (ΑΔΑ: Ω8ΦΕΩΕΕ-ΩΨΧ) με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Α) ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Προϊσταμένη: Κουράκλη Παναγιώτα του Νικολάου , Κατηγορίας / Κλάδου ΠΕ06 Τοπογράφων – Μηχανικών, με βαθμό Α΄

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ
Προϊσταμένη: Βαρβουτσή Αικατερίνη του Ιωάννη, Κατηγορίας / Κλάδου ΠΕ Τοπογράφων – Μηχανικών, με βαθμό Α΄

Β) ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Λυκουργιά Χριστίνα του Γεωργίου, Κατηγορίας / Κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, με βαθμό Α΄

Γ) Αναθέτουμε στο Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών και Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή κ. Βασίλειο Τζαμουράνη το έργο της άσκησης της εποπτείας στις Διευθύνσεις που ασχολούνται με τεχνικό αντικείμενο και ιδιαίτερα στις Διευθύνσεις Πολεοδομίας , Προγραμματισμού – Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων καθώς και Γεωτεχνικών.
Η άσκηση εποπτείας συνίσταται στα εξής:
• Στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων (μηχανικών, τεχνικών, πολιτών) με τις εν λόγω Διευθύνσεις
• Στην πρόταξη Υποθέσεων και γενικά στον καθορισμό προτεραιότητας σε έργα που συνδέονται με την ανάπτυξη, τις επενδύσεις ή είναι δημοτικού ή δημοσίου συμφέροντος
• Στη σύνταξη απαντήσεων σε αιτήματα πολιτών και στην καλύτερη δυνατή συνεργασία με τις Ανεξάρτητες Αρχές
• Στην εισήγηση προς το Δήμαρχο σχετικά με μετακινήσεις τεχνικών Υπαλλήλων μεταξύ Διευθύνσεων ή Τμημάτων με τεχνικό αντικείμενο
• Στη συνέργεια μεταξύ Δημοτικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημοτικών Νομικών Προσώπων σχετικά με τα τεχνικά έργα (ΔΕΥΑΚ, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, ΚΑΚ – ΒΙΣΦΑΚΑ, Διοκλής ΑΕ)».

Επίσης, από τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 τέθηκε σε ισχύ Απόφαση του Δημάρχου (ΩΜΒΗΩΕΕ-1Α9) με το εξής περιεχόμενο:
«Α) ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Προϊσταμένη: Τούντα Ειρήνη του Μαρίνη , Κατηγορίας / Κλάδου ΠΕ 01 Διοικητικού – Οικονομικού, με βαθμό Α΄

2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ , ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Προϊστάμενος: Νασόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου, Κατηγορίας / Κλάδου ΠΕ04 Αρχιτεκτόνων, με βαθμό Α΄

3) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
Προϊσταμένη: Λυκουργιά Χριστίνα του Γεωργίου , Κατηγορίας / Κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, με βαθμό Α΄

4) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ
Προϊστάμενος: Ζαμπάρας Αθανάσιος του Ιωάννη , Κατηγορίας / Κλάδου ΠΕ Γεωπονικού – Γεωτεχνικού, με βαθμό Α΄, με παράλληλα καθήκοντα στη Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων

Β) ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Αναπληρωτής Προϊστάμενος: Αλεξανδρόπουλος Χρήστος του Νικολάου, Κατηγορίας /Κλάδου ΔΕ01 Διοικητικών, με βαθμό Α΄

2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
Αναπληρωτής Προϊστάμενος: Σταθόπουλος Αθανάσιος του Θεοδώρου, Κατηγορίας /Κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, με βαθμό Α΄, με παράλληλα καθήκοντα στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών – Υπηρεσία Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε) της ιδίας Διευθύνσεως.
Όταν οι προϊστάµενοι Τµηµάτων τοποθετούνται µε παράλληλα καθήκοντα σε Τµήµατα της ιδίας ∆ιευθύνσεως ή άλλων ∆ιευθύνσεων, τα καθήκοντα αυτών καθορίζονται από τον Γενικό Γραµµατέα».

Ορισμός Διευθυντών και Προϊσταμένων στο Δήμο Καλαμάτας
To Top