ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα Αποτελέσματα στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)

Ανακοινώθηκαν νέοι κατάλογοι δυνητικών δικαιούχων για την 1η Περίοδο Υποβολών Επενδυτικών σχεδίων της Δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)».

Δείτε την Απόφαση εδώ.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει το αργότερο έως την Παρασκευή 19/07/2019, να υποβάλουν τον φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκλησης.

Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα πρέπει να υποβληθεί στην έδρα του εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα με την περιφέρεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Για όσες αιτήσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων υποβληθούν τα δικαιολογητικά πριν την ως άνω καταληκτική ημερομηνία, θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα από τον ΕΦΕΠΑΕ και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, για όσα επιχειρηματικά σχέδια θεμελιώνεται το δικαίωμα υπαγωγής τους στη δράση θα εκδίδεται άμεσα η σχετική Απόφαση Ένταξής τους στη Δράση.

Νέα Αποτελέσματα στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)
To Top