ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μηχάνημα που καθαρίζει τσίχλες από πεζοδρόμια θα προμηθευτεί ο Δήμος Καλαμάτας

ΑΠΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ, ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ

Ο Δήμος Kαλαμάτας ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια μηχανήματος καθαρισμού τσιχλών” με Κ.Α:35.7131.02 προϋπολογισμού 7.985,60 € με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με μελέτη της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών.

Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά από τον Δήμο Καλαμάτας, “Παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια σε κλειστό φάκελο, με υπογραφή και σφραγίδα. Στο φάκελο θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Αθηνών 99 στη Καλαμάτα, μέχρι και την Δευτέρα 10/12/2018 και ώρα 9:00.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016).
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

“Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται έντονα το φαινόμενο, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, σε δημόσιους χώρους και ιδιαίτερα σε πλατείες και πεζοδρόμια της παρουσίας λεκέδων από τσίχλες ή άλλα κολλώδη υλικά τα οποία υποβαθμίζουν την αισθητική εικόνα της πόλης.
Η παρουσία τέτοιων λεκέδων είναι πολύ συχνή σε πολλούς δημόσιους χώρους. Οι τσίχλες, αλλά και άλλες παρόμοιες κολλώδεις ουσίες, όταν πεταχτούν κάτω κολλούν στο έδαφος, επικάθεται σκόνη επάνω τους και δημιουργείται μια εξαιρετικά αντιαισθητική εικόνα έλλειψης
καθαριότητας.
Οι ουσίες αυτές είναι εξαιρετικά δύσκολο να αφαιρεθούν με συμβατικά μέσα, αρκετά χρονοβόρο, ενώ είναι προφανής και ο κίνδυνος φθοράς της επιφάνειας από την προσπάθεια καθαρισμού.

Ο Δήμος Καλαμάτας για την αισθητική αποκατάσταση των κοινόχρηστων χώρων αλλά για λόγους υγιεινής, συντάσσει αυτή τη μελέτη προϋπολογισμού 7.985,60 € με το Φ.Π.Α., με
τίτλο «Προμήθεια μηχανήματος καθαρισμού τσιχλών» η οποία περιλαμβάνει την προμήθεια ειδικού μηχανήματος για την αφαίρεση τσιχλών και λεκέδων από στάμπες λαδιών από το
έδαφος χωρίς τρίψιμο, χωρίς φθορές και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Η προμήθεια βαρύνει τον Δημοτικό Προϋπολογισμό του 2018. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ένα έτος από την υπογραφή της ή έως την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου”.

ΦΟΡΗΤΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ-ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ

Οι τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος περιλαμβάνονται στη μελέτη ως εξής:

Η συσκευή πρέπει να διαθέτει ειδικό αυτοδύναμο σακίδιο πλάτης το οποίο θα φοριέται από το χειριστή επιτρέποντας πλήρη ελευθερία κινήσεων και ευκολία στη χρήση. Θα πρέπει επίσης
να διαθέτει εργονομική λαβή σχεδιασμένη για να εξασφαλίζει γρήγορη, αξιόπιστη και εύκολη
λειτουργία με μέγιστη αφαίρεση τσίχλας, καθώς και έξυπνη αντλία που εγχέει 3ml ανά δευτερόλεπτο του διαλύματος μέσα στην ακίδα, η οποία είναι η ακριβής ποσότητα που
απαιτείται για να παρέχει μια σταθερή πηγή εξατμιζόμενου διαλύματος. Στο σημείο επαφής θα πρέπει να υπάρχει ειδικά σχεδιασμένη βούρτσα η οποία να εκπέμπει ένα μίγμα ατμού ουδέτερου pH και ασφαλούς ώστε να εξατμιστεί η τσίχλα, η οποία στη συνέχεια να μπορεί να
βουρτσιστεί. Η συσκευή θα πρέπει να είναι φιλική προς το περιβάλλον, εύκολη στη χρήση, φορητή, με μακράς διάρκειας μπαταρία, χειροκίνητο έλεγχο, αθόρυβη και ανθεκτική κατασκευή. Το καθαριστικό διάλυμα θα πρέπει να είναι από ανανεώσιμες πηγές και να βασίζεται
σε επιφανειοδραστική ουσία βιοδιασπώμενη. Η συσκευή θα συνοδεύεται από χημικά κατάλληλα για την αφαίρεση της τσίχλας, λιπαρών λεκέδων, κλπ., φύσιγγες αερίου και οικολογικές
βούρτσες. Το κάθε σετ με τα αναλώσιμα θα περιλαμβάνει δύο φύσιγγες αερίου, τέσσερις φιάλες κατάλληλου απορρυπαντικού και δύο οικολογικές βούρτσες.

Μηχάνημα που καθαρίζει τσίχλες από πεζοδρόμια θα προμηθευτεί ο Δήμος Καλαμάτας
To Top