ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μείωση του ορίου ταχύτητας στα 30χλμ στην Καλαμάτα: Ποιούς δρόμους αφορά-Ποιοι μένουν εκτός

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές αλλαγές που πρόκειται να γίνουν άμεσα στην πόλη της Καλαμάτας αναμένεται να συζητηθούν την Τετάρτη 15 Ιουλίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας.

 

Και στην πόλη της Καλαμάτας αναμένεται να ισχύσει το μέτρο της μείωσης του ορίου ταχύτητας στα 30χλμ σε όλους τους δρόμους της πόλης εκτός από τις κεντρικές οδικές αρτηρίες. Ο Δήμος Καλαμάτας προτίθεται να υιοθετήσει το μέτρο μείωσης ταχύτητας που προβλέπει ο Ν.4688/2020 και αφορά στην αντιμετώπιση της πανδημίας με προσωρινά μέτρα πεζοδρομήσεων, μονοδρομήσεων και μείωσης ταχύτητας στις πόλεις, ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία των πεζών, να τηρούνται οι αποστάσεις, να διευρυνθεί ο δημόσιος χώρος που θα δωθεί στους πολίτες.Τα προσωρινά αυτά μέτρα θα εφαρμοστούν άμεσα και προβλέπεται να ισχύσουν μέχρι 30 Νοεμβρίου 2020. Ένα μεγάλο κομμάτι της πόλης εντάσσεται στο μέτρο ωστόσο, το κυρίως οδικό δίκτυο μένει εκτός.

ΣΤΑ 30 ΧΛΜ ΤΟ ΟΡΙΟ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Προτείνεται να εφαρμοστεί το μέτρο σε όλο τον αστικό ιστό της πόλης, όπως το «Νησάκι», την περιοχή
της παραλίας, την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Αριστομένους – Κρήτης – Ηρώων – Βασ.
Γεωργίου, την περιοχή της «Μαρίνας», των Γιαννιτσανίκων, κ.λπ..

Δεν θα συμπεριληφθούν οι οδοί που αποτελούν το βασικό οδικό δίκτυο (π.χ. Φαρών, Ακρίτα, Κρήτης, Λυκούργου, Σόλωνος, Αριστομένους, Αρτέμιδος, κ.λπ.), αφού ο στόχος είναι να προστατευτούν οι περιοχές κατοικίας.

ΠΟΙΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Το παραπάνω μέτρο προτείνεται να εφαρμοστεί σε όλη την πόλη εκτός από το κύριο οδικό δίκτυο.

Το κύριο οδικό δίκτυο του ΦΕΚ Δ’462/1983 περιλαμβάνει τα παρακάτω:
α) Οδός Αθηνών από Α. Δημητρίου μέχρι οδού Κιλκίς
β) Οδός Κιλκίς
γ) Οδός Κλαδά
δ) Οδός Ιατροπούλου
ε) Οδός Κεφάλα Φραντζή
στ) Οδός Β. Γεωργίου
ζ) οδός Αριστομένους
η) Οδός Π. Καίσαρη από Αριστομένους μέχρι Φαρών
θ) Οδός Γεωργούλη από Αριστομένους μέχρι Φαρών
ι) Οδός Φαρών από Φραγκόλιμνα μέχρι Β. Κων/νου
ια) Οδός Καλλιπατείρας
ιβ) Οδός Β. Κων/νου από Αριστομένους μέχρι Φαρών
ιγ) Οδός Μαυρομιχάλη από πλατεία 23ης Μαρτίου μέχρι Φαρών
ιδ) Οδός Λακωνικής από Φαρών μέχρι το σύνταγμα
ιε) Οδός Ναυαρίνου
ιστ) Οδός Νέδοντος από γέφυρα Λεΐκων μέχρι σιδ. σταθμό
ιζ) Οδός Αρτέμιδος από γέφυρα Λεΐκων μέχρι σιδ. σταθμό
ιη) Οδός Αγ. Γεωργίου από οδό Μπουλούκου μέχρι Λαγκάδα
ιθ) Οδός Μπουλούκου από οδό Αθηνών μέχρι οδού Λεΐκων
κ) Οδός Λεΐκων από οδό Αρτέμιδος μέχρις οδού Πολίτη
κα) Οδός Αγ. Δημητρίου από οδό Αθηνών μέχρι Σκούλικα
κβ) Οδός 23ης Μαρτίου
κγ) Οδός Υπαπαντής
κδ) Η Πλατεία Μαυρομιχάλη
κε) Η Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού
κστ) Η πλατεία Α. Ταξιαρχών
κζ) Η Πλατεία Υπαπαντής
κη) Η Πλατεία Β. Γεωργίου
λ) Η Πλατεία Αγ. Νικολάου.

Ωστόσο, στο κύριο οδικό δίκτυο θα πρέπει να προστεθούν κάποιες οδοί, οι οποίες -αν και δεν
περιλαμβάνονται στο ανωτέρω ΦΕΚ- αφενός έχουν διανοιχτεί μεταγενέστερα, αφετέρου αντικειμενικά
λειτουργικά είναι αρτηρίες ή και συλλεκτήριες. Ενδεικτικά αναφέρονται οι οδοί: Μεσσήνης / Είρας,
Υπόλοιπα τμήματα Αρτέμιδος / Φαρών / Βασ. Γεωργίου, Ακρίτα, Σόλωνος / Βασ. Κων/νου, Παλαμά /
Ξενοφώντος / Βασ. Όλγας, Πλάτωνος / Μακεδονίας / Ηρώων Πολυτεχνείου (Νέα Είσοδος), Λυκούργου /
Κρήτης / Καρακούση.

ΣΤΑ 20 ΧΛΜ ΤΟ ΟΡΙΟ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΜΕ ΣΧΟΛΕΙΑ

Ειδικά σε οδούς όπου υπάρχουν σχολεία προτείνεται να οριστεί όριο ταχύτητας στα είκοσι (20) χλμ/ώρα, όπως έχει ήδη οριστεί έξω από κάποια σχολεία της πόλης (π.χ. 10ο Δημοτικό σχολείο, 18ο Δημοτικό σχολείο). Όπου στο βασικό οδικό δίκτυο υπάρχει καθορισμένο ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των οχημάτων
διαφορετικό των πενήντα (50) χλμ/ώρα και ορίζεται με ειδική σήμανση, αυτό δεν θα τροποποιηθεί.

Η υλοποίηση θα γίνει με στάμπες σε κίτρινο χρώμα (όπως προβλέπεται από τον ΚΟΚ για προσωρινή
σήμανση) στις εισόδους και τις εξόδους των περιοχών με αναγραφή του ορίου ταχύτητας στην είσοδο
και του τέλους της ρύθμισης στην έξοδο.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο Ν.4866/2020

άρθρο 65 παράγραφος 7:

«7. Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίσταται στη μείωση του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επιβάλλονται ως μέτρα πρόληψης και για το απολύτως αναγκαίο
χρονικό διάστημα, προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα και ρυθμίσεις αύξησης του χώρου για την εξυπηρέτηση των
πεζών και των μετακινούμενων με ήπιες μορφές μετακίνησης. Με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του
οικείου δήμου ή της οικείας περιφέρειας, η οποία εκδίδεται κατά παρέκκλιση του άρθρου 52 του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α΄ 57) και του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), και ύστερα από μελέτη της
Τεχνικής Υπηρεσίας, είναι δυνατή η απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων σε οδούς αρμοδιότητάς τους, είτε για
ορισμένες ώρες της ημέρας είτε για το σύνολο της ημέρας, καθώς και η προσωρινή απαγόρευση στάσης και
στάθμευσης, υπό την προϋπόθεση ακώλυτης διέλευσης οχημάτων άμεσης ανάγκης και
διέλευσης/στάσης/στάθμευσης οχημάτων μονίμων κατοίκων και ΑμεΑ. Με όμοια απόφαση είναι δυνατή η
δημιουργία προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών, προσωρινών διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου και προσωρινή δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με μείωση του ορίου ταχύτητας στα τριάντα (30) χλμ/ώρα, σε τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοικίας.

Οι αποφάσεις της περίπτωσης αυτής ισχύουν μέχρι 30.11.2020.».

“Τα μέτρα που θα προταθούν, λόγω του προσωρινού χαρακτήρα, θα πρέπει να είναι οικονομικά και
ταχεία στην εφαρμογή, εύκολα στην αντίληψη από τους χρήστες της οδού και να απαιτούν εύκολο
έλεγχο / αστυνόμευση.
Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι στην πόλη υπάρχει μεγάλη κυκλοφοριακή αιχμή το
καλοκαίρι στην παραλία, καθώς και τις απογευματινές ώρες στο Ιστορικό Κέντρο και την Πλατεία όπου
κυκλοφορούν πολλοί πεζοί επισκέπτες”, αναφέρεται στη σχετική εισήγηση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

Πρόκειται για μια θετική αλλαγή για την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών, δημοτών και επισκεπτών της Καλαμάτας, που λόγω της συγκυρίας του κορονοϊού υιοθετείται από τον Δήμο Καλαμάτας. Εντούτοις, πολλοί είναι οι δρόμοι που μένουν εκτός του μέτρου, αλλά και ο προσωρινός χαρακτήρας αυτών, μας απογοητεύει. Βεβαίως, “η αρχή είναι το ήμισυ του παντός”, και η αρχή γίνεται για τη μετεξέλιξη της Καλαμάτας σε μια πόλη ήπιας κυκλοφορίας.  Είναι λοιπόν, προς τη θετική κατεύθυνση η μετατροπή της Καλαμάτας σε μια πόλη ήπιας κυκλοφορίας όπου προκρίνονται εναλλακτικοί τρόποι μετακίνησης όπως ποδήλατο και  περπάτημα, και δίνεται περισσότερος δημόσιος χώρος στους πεζούς, και θα προτείναμε να εφαρμοστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και όχι μόνο  μέχρι τέλος Νοεμβρίου.

Επιμέλεια: Μαίρη Περδικέα

Μείωση του ορίου ταχύτητας στα 30χλμ στην Καλαμάτα: Ποιούς δρόμους αφορά-Ποιοι μένουν εκτός
To Top