ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κτηματολόγιο: Οι λύσεις στους γρίφους και στις δύσκολες περιπτώσεις – Πώς γίνονται οι δηλώσεις

  • Παρά το γεγονός ότι η όλη διαδικασία υποβολής αίτησης είναι απλή, ωστόσο κάποιες περιπτώσεις χρειάζονται ειδικό χειρισμό και πρόσθετα δικαιολογητικά
  • Υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα στο ακίνητο
  • Ποιοι είναι οι γρίφοι που δυσκολεύουν τους υπόχρεους
  • Τι ισχύει για κληρονοµιά και έκτακτη χρησικτησία
  • Πώς γίνονται οι δηλώσεις

Το μεγάλο στοίχημα του Ελληνικού Κτηματολογίου αυτήν την περίοδο είναι να προσελκύσει περισσότερους ιδιοκτήτες, ειδικά από αγροτικές περιοχές. Ήδη κάποιες προθεσμίες εκπνέουν και το ενδιαφέρον παρουσιάζεται μειωμένο.

Παρά το γεγονός ότι η όλη διαδικασία υποβολής αίτησης είναι απλή, ωστόσοκάποιες περιπτώσεις χρειάζονται ειδικό χειρισμό και πρόσθετα δικαιολογητικά.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα στο ακίνητο.

Το ίδιο ισχύει και για όσους αποκτήσουν αυτό το δικαίωμα κατά την περίοδο συλλογής των δηλώσεων, ανεξάρτητα αν αυτό έχει δηλωθεί από τον προηγούμενο δικαιούχο.

Τα δικαιώματα αυτά είναι:

Κυριότητα (Ψιλή ή πλήρης)

Δουλεία (Επικαρπίας ή από γονική παροχή, οίκησης, διόδου κ.τ.λ.)

Υποθήκη/προσημείωση

Αγωγή και ανακοπή

Κατάσχεση

Μακροχρόνια μίσθωση

Χρονομετρική μίσθωση

Χρηματοδοτική μίσθωση

Μεταλλειοκτησία

Μεταφορά συντελεστή δόμησης

Οι δηλώσεις που υποβάλλονται αφορούν στο δικαίωμα και όχι στο ακίνητο.

Αν το ακίνητο ανήκει σε περισσότερα του ενός άτομα, τότε πρέπει όλοι όσοι έχουν δικαίωμα σε αυτό, να το δηλώσουν.

Όλα τα ακίνητα πρέπει να δηλωθούν. Ακόμη και τα αυθαίρετα και τα εκτός σχεδίου ανεξάρτητα να έχουν κτίσμα ή όχι.

Μαζί με τη δήλωση θα πρέπει να υποβάλλουν απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας. Κρίσιμη είναι η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του ιδιοκτήτη, ώστε να υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας με το γραφείο Κτηματογράφησης κυρίως κατά την περίοδο της κτηματογράφησης της περιοχής.

Ποιοι είναι οι γρίφοι που δυσκολεύουν τους υπόχρεους

Μεταβίβαση

Στην περίπτωση μεταβίβασης μόνο της ψιλής κυριότητας, υπόχρεοι δήλωσης είναι τόσο ο ψιλός κύριος όσο και ο επικαρπωτής του ακινήτου, ο καθένας για το δικαίωμα του.

Συγκυριότητα

Κάθε συγκύριος υποχρεούται να δηλώσει το ποσοστό που του ανήκει.

Κάθετη ή οριζόντια ιδιοκτησία

Κάθε ιδιοκτήτης δηλώνει το δικαίωμα του στην οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία

Πραγματική δουλεία (διόδου, άντλησης νερού, θέασης)

Ο δικαιούχος υποβάλλει δήλωση για το δικαίωμα της δουλείας του επί του ξένου ακινήτου και για το δικαίωμα της κυριότητας επί του δικού του

Στεγαστικό δάνειο με υποθήκη

Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δηλώνει το δικαίωμα της κυριότητας του και η τράπεζα δηλώνει το δικαίωμα της εμπράγματης ασφάλειας(υποθήκη/προσημείωση).

Βοηθητικοί χώροι σε πολυκατοικίες (αποθήκες, γκαράζ)

Εάν οι βοηθητικοί χώροι έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο, δηλώνονται ξεχωριστά.

Εάν δεν έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο, δηλώνονται στο πεδίο « Βοηθητικοί χώροι διηρημένων ιδιοκτησιών» της δήλωσης του διαμερίσματος.

Βοηθητικά κτίσματα (αποθήκες, αντλιοστάσια)

Οι κατασκευές αυτές δεν αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες και καταγράφονται στο πεδίο « Κτήρια για τα οποία δεν έχει συσταθεί οριζόντια ιδιοκτησία» στη δήλωση ακινήτου και χωρίς να χρειάζεται ξεχωριστό έντυπο.

Τι ισχύει για κληρονοµιά και έκτακτη χρησικτησία

Απαραίτητη είναι η υποβολή δήλωσης από κάθε κληρονόµο σε περίπτωση κληρονοµιάς. Λύση υπάρχει ακόµα και για τις περιπτώσεις που δεν υφίσταται διαθήκη. Ακόµα και τα ακίνητα, για τα οποία δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να τα δηλώσει επισυνάπτοντας συγκεκριµένα έγγραφα που αποδεικνύουν την επί 20ετία νοµή του. Κάθε κληρονόµος πρέπει να δηλώσει το µερίδιό του (ποσοστό δικαιώµατος επί τοις εκατό ή σε κλάσµα) στο ακίνητο που έχει κληρονοµήσει. ∆ικαίωµα που έχει αποκτηθεί µε κληρονοµιά, µπορεί να δηλωθεί ακόµα και αν δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονοµιάς (ή άλλη ισοδύναµη πράξη π.χ. κληρονοµητήριο).

Σε αυτή την περίπτωση, όµως, θα πρέπει να προσκοµισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανάλογα µε την ύπαρξη ή όχι διαθήκης. Ετσι, εάν υπάρχει διαθήκη, υποβάλλονται υποχρεωτικά ο τίτλος του κληρονοµούµενου, ληξιαρχική πράξη θανάτου, αντίγραφο της δηµοσιευµένης διαθήκης, πιστοποιητικό περί µη δηµοσιεύσεως άλλης διαθήκης και πιστοποιητικό περί µη αποποιήσεως κληρονοµιάς. Σε περίπτωση που ο κληρονοµούµενος δεν είχε τίτλους γιατί είχε το ακίνητο µε χρησικτησία, πρέπει να προσκοµίσει δύο έγγραφα από τα οποία να προκύπτει πως ασκούσε πράξεις νοµής επί 20ετία. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθήκη, υποβάλλονται υποχρεωτικά ο τίτλος του κληρονοµούµενου, ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, πιστοποιητικό περί µη δηµοσιεύσεως διαθήκης και πιστοποιητικό περί µη αποποιήσεως κληρονοµιάς.

Πώς γίνονται οι δηλώσεις

Σε περίπτωση που κάποιος έχει αποκτήσει δικαίωµα µε έκτακτη χρησικτησία, πρέπει να καταθέσει τη σχετική τελεσίδικη δικαστική απόφαση εφόσον υπάρχει. Εάν δεν υπάρχει, θα πρέπει να υποβάλει έγγραφα από τον συνδυασµό των οποίων αποδεικνύεται η 20ετής νοµή και κατοχή του ακινήτου (π.χ. λογαριασµοί ∆ΕΗ, ΟΤΕ, εταιρειών ύδρευσης κ.λπ., µισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης, συµβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης ορίων, έγγραφα υποθηκών και λοιπών βαρών επί του ακινήτου, συµβόλαια γειτονικών ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα ως κύριο του ακινήτου, Ε9 κ.λπ.). Στην περίπτωση χρησικτησίας είναι απαραίτητη και η επισύναψη τοπογραφικού διαγράµµατος, εκτός εάν η θέση και τα όρια του γεωτεµαχίου µπορούν να προσδιοριστούν επακριβώς στον ψηφιακό χάρτη της περιοχής, ενώ οπωσδήποτε ένα από τα προσκοµιζόµενα έγγραφα πρέπει να είναι το Ε9 που θα περιλαµβάνει το δηλούµενο ακίνητο.

Τι πληρώνουμε: 35 ευρώ για κάθε δικαίωµα

Το πάγιο τέλος κτηµατογράφησης είναι 35 ευρώ για κάθε δικαίωµα σε κύριο χώρο (διαµέρισµα, κατάστηµα, οικόπεδο κ.λπ.). Για τους βοηθητικούς χώρους(αποθήκες, χώροι στάθµευσης), που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες, δηλαδή έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο και δεν αναφέρονται στον τίτλο ως παρακολουθήµατα, το τέλος κτηµατογράφησης είναι 20 ευρώ για κάθε δικαίωµα. Στις αγροτικές περιοχές τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν περισσότερα από δύο δικαιώµατα κυριότητας ή δουλείας στον ίδιο προκαποδιστριακό ΟΤΑ, καταβάλλουν πάγιο τέλος για δύο µόνο δικαιώµατα, ανεξάρτητα από τον συνολικό αριθµό δικαιωµάτων που δηλώνουν στον συγκεκριµένο ΟΤΑ.

Το τοπογραφικό διάγραμμα

Η επισύναψή του είναι απαραίτητη ακόµα κι αν αυτό είναι παλαιότερης χρονολογίας, σε περιπτώσεις που:

-αναφέρεται ή προσαρτάται στο συµβόλαιο,
-µε τη δήλωση στο Κτηµατολόγιο γίνεται επίκληση χρησικτησίας ως αιτίας κτήσης του ακινήτου,
-έχει εκδοθεί οικοδοµική άδεια,
-έχει ήδη συνταχθεί τοπογραφικό για οποιαδήποτε άλλη χρήση (τακτοποίηση αυθαιρέτου, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, πράξη τακτοποίησης, διορθωτική πράξη εφαρµογής κ.λπ).

Παραδείγµατα

ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: Ιδιοκτήτης που δηλώνει δικαιώµατα κυριότητας ή δουλείας σε τρία διαµερίσµατα (π.χ. δύο διαµερίσµατα µε δικαίωµα κυριότητας και ένα διαµέρισµα µε δικαίωµα επικαρπίας) θα καταβάλει 105 ευρώ (35×3). Ιδιοκτήτης που δηλώνει ένα δικαίωµα κυριότητας σε διαµέρισµα και ένα δικαίωµα κυριότητας σε χώρο στάθµευσης µε χιλιοστά στο οικόπεδο θα καταβάλει 55 ευρώ (35×1) + (20×1). Ιδιοκτήτης που δηλώνει ένα δικαίωµα κυριότητας σε διαµέρισµα και ένα δικαίωµα κυριότητας σε χώρο στάθµευσης χωρίς χιλιοστά στο οικόπεδο θα καταβάλει 35 ευρώ.

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: Ιδιοκτήτης που δηλώνει δύο δικαιώµατα σε ακίνητα που αφορούν κυριότητα ή δουλεία (π.χ. επικαρπία) θα καταβάλει 70 ευρώ (35×2). Ιδιοκτήτης που δηλώνει άνω των δύο δικαιωµάτων που αφορούν κυριότητα ή δουλεία (επικαρπία) θα καταβάλει 70 ευρώ (35×2).

ΣΕ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ: Ιδιοκτήτης που δηλώνει ένα δικαίωµα που αφορά κυριότητα σε αστική περιοχή (εντός των ορίων του ίδιου ΟΤΑ) και τρία δικαιώµατα σε ακίνητα σε αγροτική περιοχή του ίδιου ΟΤΑ θα καταβάλει 105 ευρώ, δηλαδή (35×1)+(35×2).

Πηγή Έθνος

Κτηματολόγιο: Οι λύσεις στους γρίφους και στις δύσκολες περιπτώσεις – Πώς γίνονται οι δηλώσεις
To Top