ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξεκινούν οι αιτήσεις στο Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ

Ξεκινούν από την επόμενη εβδομάδα οι αιτήσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ», με τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας να δέχονται αιτήσεις από τις 16/9, τις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης από 19/9 και τις περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου από τις 23/9.

Επισημαίνεται ότι με τον Νόμο 4342/2015 ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2012/27/ΕΕ περί ενεργειακής απόδοσης. Σε αυτόν καθορίζεται ως εθνικός ενδεικτικός στόχος η συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας για το έτος 2020 να μην υπερβαίνει τους 18,4 εκατομμύρια ΤΙΠ.

Επίσης, μέσω της εφαρμογής συγκεκριμένων μέτρων, προβλέπεται σωρευτική τελική εξοικονόμηση ενέργειας 3.3 εκατομμυρίων ΤΙΠ για την περίοδο 2014-2020.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ερ.: Ποιές Περιφέρειες αφορά το Πρόγραμμα;

Απ.: Το Πρόγραμμα αφορά στο σύνολο των δεκατριών (13) Περιφερειών της χώρας.

Ερ.:   Ποιό   είναι   το   ύψος   της   χρηματοδότησης   και   πώς   κατανέμεται   στις Περιφέρειες;

Απ.:  Η  συνολική  Δημόσια  Δαπάνη  του  Προγράμματος  ανέρχεται  σε  600,1  εκ.  €  και κατανέμεται ανά Περιφέρεια βάσει των υφιστάμενων σε αυτή κτηρίων και νοικοκυριών και των  κονδυλίων  που  έχει  συνεισφέρει  το  αντίστοιχο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα,  καθώς  και της   κατανομής   των   πόρων   του   ΕΠ   «Ανταγωνιστικότητα,   Επιχειρηματικότητα   και Καινοτομία», βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης σύστασης  του «Ταμείου Εξοικονομώ ΙΙ».

ΓΕΝΙΚΑ- ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ –ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Ερ.: Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα και ποιες οι επιδοτήσεις;

Απ.:   Το   Πρόγραμμα   απευθύνεται   σε   πολίτες/ωφελούμενους,   ιδιοκτήτες   επιλέξιμων κατοικιών ενεργειακής κατηγορίας Δ και κάτω, οι οποίοι εισοδηματικά εντάσσονται σε επτά κατηγορίες, με διακριτά κίνητρα ανά κατηγορία.

Συγκεκριμένα:

Κατηγορία 1

Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα  κατοικιών, το ατομικό ή το  οικογενειακό «εισόδημα επιβολής  εισφοράς  αλληλεγγύης»  των  οποίων  δεν  ξεπερνά  τις  10.000  €  ή  τις  20.000€ αντίστοιχα. Για  την  κατηγορία  αυτή,  τα  κίνητρα  περιλαμβάνουν  την  επιδότηση  επιτοκίου 100%  (άτοκο  δάνειο)  στην  περίπτωση  λήψης  δανείου,  σε  συνδυασμό  με  επιχορήγηση ύψους  60%  επί  του  τελικού  επιλέξιμου  προϋπολογισμού  παρεμβάσεων  όπως αυτός προκύπτει  μετά  τη  διενέργεια  της  δεύτερης  ενεργειακής  επιθεώρησης  και αύξηση  της επιχορήγησης  κατά  5%  ανά  εξαρτώμενο  τέκνο,  με  μέγιστο  ποσοστό  επιχορήγησης  70%. Δηλαδή ένας πολίτης με τρία εξαρτώμενα τέκνα, για επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000€ θα λάβει επιχορήγηση 7.000€ και,εφόσον το επιθυμεί, άτοκο δάνειο 3.000 €.

Κατηγορία 2

Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα  κατοικιών, το ατομικό ή το  οικογενειακό «εισόδημα επιβολής  εισφοράς  αλληλεγγύης»  των  οποίων  βρίσκεται  μεταξύ  10.000  και  15.000  € ή 20.000  και  25.000€  αντίστοιχα.  Γιατην  κατηγορία  αυτή,  τα  κίνητρα  περιλαμβάνουν  την επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο)στην περίπτωση λήψης  δανείου, σε συνδυασμό με  επιχορήγηση  ύψους  50%  επί  του  τελικού  επιλέξιμου  προϋπολογισμού  παρεμβάσεων όπως  αυτός  προκύπτει  μετά  τη  διενέργεια  της  δεύτερης  ενεργειακής  επιθεώρησηςκαι αύξηση   της   επιχορήγησης   κατά   5%   ανά   εξαρτώμενο   τέκνο,   με   μέγιστο   ποσοστό επιχορήγησης  70%.  Δηλαδή  ένας  πολίτης  με  τρία  εξαρτώμενα  τέκνα,  για  επιλέξιμο
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης6 προϋπολογισμό  10.000€  θα  λάβει  επιχορήγηση  6.500  €  και,  εφόσον  το  επιθυμεί, άτοκο δάνειο 3.500 €.

Κατηγορία 3

Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα  κατοικιών, το ατομικό ή το  οικογενειακό «εισόδημα επιβολής  εισφοράς  αλληλεγγύης»  των  οποίων  βρίσκεται  μεταξύ  15.000  και  20.000  € ή 25.000  και  30.000€  αντίστοιχα.  Για  την  κατηγορία  αυτή,  τα  κίνητρα  περιλαμβάνουν  την επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) στην περίπτωση λήψης  δανείου, σε συνδυασμό με  επιχορήγηση  ύψους  40%  του  τελικού  επιλέξιμου  προϋπολογισμού  παρεμβάσεων  όπως αυτός προκύπτει μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης και αύξηση της επιχορήγησης κατά 5% ανά εξαρτώμενο τέκνο, με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης 70%.

Κατηγορία 4

Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα  κατοικιών, το ατομικό ή το  οικογενειακό «εισόδημα επιβολής  εισφοράς  αλληλεγγύης»  των  οποίων  βρίσκεται  μεταξύ  20.000  και  25.000    ή30.000  και  35.000  €  αντίστοιχα.Για  την  κατηγορία  αυτή,  τα  κίνητρα  περιλαμβάνουν  την επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) στην περίπτωση λήψης  δανείου, σε συνδυασμό με  επιχορήγηση  ύψους  35%του  τελικού  επιλέξιμου  προϋπολογισμού  παρεμβάσεων  όπως αυτός προκύπτει μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης και αύξηση της επιχορήγησης κατά 5% ανά εξαρτώμενο τέκνο, με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης 70%.

Κατηγορία 5

Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα  κατοικιών, το ατομικό ή το  οικογενειακό «εισόδημα επιβολής  εισφοράς  αλληλεγγύης»  των  οποίων  βρίσκεται  μεταξύ  25.000  και  30.000  € ή 35.000  και  40.000  €  αντίστοιχα.Για  την  κατηγορία  αυτή,  τα  κίνητρα  περιλαμβάνουν  την επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) στην περίπτωση λήψης  δανείου, σε συνδυασμό με  επιχορήγηση  ύψους  30%του  τελικού  επιλέξιμου  προϋπολογισμού  παρεμβάσεων  όπως αυτός προκύπτει μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης και αύξηση της επιχορήγησης κατά 5% ανά εξαρτώμενο τέκνο, με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης 50%.

Κατηγορία 6

Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα  κατοικιών, το ατομικό ή το  οικογενειακό «εισόδημα επιβολής  εισφοράς  αλληλεγγύης»  των  οποίων  βρίσκεται  μεταξύ  30.000  και  35.000  € ή 40.000  και  45.000  €  αντίστοιχα.  Για  την  κατηγορία  αυτή,  τα  κίνητρα  περιλαμβάνουν  την επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) στην περίπτωση λήψης  δανείου, σε συνδυασμό με  επιχορήγηση  ύψους  25%  του  τελικού  επιλέξιμου  προϋπολογισμού  παρεμβάσεων  όπως αυτός προκύπτει μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης και αύξηση της επιχορήγησης κατά 5% ανά εξαρτώμενο τέκνο, με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης 50%.

Κατηγορία 7

Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα  κατοικιών, το ατομικό ή το  οικογενειακό «εισόδημα επιβολής  εισφοράς  αλληλεγγύης»  των  οποίων  βρίσκεται  μεταξύ35.000  και  40.000  €  ή 45.000 και 50.000 € αντίστοιχα. Για την κατηγορία αυτή δεν χορηγείται επιχορήγηση αλλά δάνειο στο 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού και επιδότηση επιτοκίου (άτοκο δάνειο). Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή στην 7η κατηγορία χωρίς την επιλογή δανείου.

Επιπλέον, για  όλες  τις  παραπάνω  κατηγορίες,  καλύπτονται  από  το  Πρόγραμμα σε ποσοστό  100%  της  δαπάνης,  υπό  την  προϋπόθεση  υπαγωγής  της  αίτησης  σε  αυτό  και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου, τα ακόλουθα:

α)  Το  κόστος  που  απαιτείται  για  τη  διενέργεια  των  δύο  ενεργειακών  επιθεωρήσεων.  H επιλέξιμη αμοιβή ανά ενεργειακή επιθεώρηση συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. καθορίζεται ως εξής:i) για μονοκατοικία ή διαμέρισμα, η αμοιβή  καθορίζεται σε 62 €  επαυξημένη κατά 1,86 €/τ.μ.  ωφέλιμης  επιφάνειας  της  ιδιοκτησίας,  με  μέγιστο  επιλέξιμο  ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 310 €,ii) για κτήρια πολλών ιδιοκτησιών κατοικίας (πολυκατοικία), όταν η επιθεώρηση αφορά στην  πολυκατοικία,  η  αμοιβή  καθορίζεται  σε  62  €  επαυξημένη  κατά  1,24  €/τ.μ. συνολικής  επιφάνειας  της«πολυκατοικίας»,  με  μέγιστο  επιλέξιμο  ποσό  ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 806 €,

β)   Η   αμοιβή   του   συμβούλου   έργου   σχετικά   με   την   υποβολή   της   αίτησης,   την παρακολούθηση   της   υλοποίησης   των   παρεμβάσεων   εξοικονόμησης   ενέργειας   και ολοκλήρωσης  του  έργου  συμπεριλαμβανομένης  της  προσκόμισης  των  δικαιολογητικών έως  την  τελική  εκταμίευση,  μέχρι  του  ποσού  των  248  €  ανά  επιμέρους  αίτηση,συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Σε περίπτωση πολυκατοικίας, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο ίδιος  σύμβουλος  έργου  για  όλους  τους  ωφελούμενους  και  η αμοιβή  του  ορίζεται  μέχρι του ποσού των 248 € συν 62 € για κάθε επιπλέον του πρώτου διαμερίσματος, με μέγιστο συνολικό ποσό 620€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

γ) Η αμοιβή για τυχόν μελέτες και εγκρίσεις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία για την  ορθή  υλοποίηση  παρεμβάσεων  (όπως  για  παράδειγμα  αμοιβή  για  έκδοση  έγκρισης εργασιών  δόμησης  μικρής  κλίμακας,  αμοιβή  για    μελέτη  εσωτερικής  εγκατάστασης φυσικού  αερίου κλπ),  μέχρι  ποσού  248  €,  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ.  Σε  περίπτωση πολυκατοικίας η αμοιβή για τις  μελέτες αυτές ορίζεται μέχρι του ποσού των 248 € συν 62  €  για  κάθε  επιπλέον  του  πρώτου  διαμερίσματος,  με  μέγιστο  συνολικό  ποσό 620  €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.Σε   περίπτωση   μονοκατοικίας   και   μεμονωμένου   διαμερίσματος,   το   συνολικό   μέγιστο επιλέξιμο  κόστος  για  τα  α,  β,  και  γ  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  τα  992  €  ανά  αίτηση, συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  Σε  περίπτωση  πολυκατοικίας  το  συνολικό  μέγιστο  επιλέξιμο κόστος   για   τα   α,   β,   και   γ   δεν   μπορεί   να   υπερβαίνει   τα   2.604   €   συνολικά, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.Ο τελικός επιλέξιμος προϋπολογισμός (συνολικός και παρεμβάσεων) καθορίζεται βάσει των προσκομισθέντων  παραστατικών  δαπανών  και  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  τον  επιλέξιμο προϋπολογισμό  της  απόφασης  υπαγωγής  (συνολικό  και  παρεμβάσεων)  καθώς  και  τα επιμέρους ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών του προγράμματος.

Ειδικά για τις αμοιβές των ανωτέρω  περιπτώσεων  α,  β  και  γ  δεν  επιτρέπεται  η  υπέρβαση  των  ποσών  που  έχουν εγκριθεί με την απόφαση υπαγωγής για την κάθε περίπτωση.Στην  περίπτωση  που  η  κατοικία  για  την  οποία  γίνεται  η  αίτηση  χρησιμοποιείται  από μισθωτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού 1407/2013 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, όπου καθορίζονται τα  όρια σώρευσης.

Επιπλέον,  ο Ωφελούμενος δεν δικαιούται την  επαύξηση  της  επιχορήγησης  λόγω  εξαρτώμενων  τέκνων,  και  το  συνολικό  ποσό  της  επιχορήγησης  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  τις  80.000  €  στο  σύνολο  των  αιτήσεών  του (περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας).

Στην περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας, ισχύουν επιπλέον τα εξής: εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια της κατηγορίας 1, 2 ή 3 τουλάχιστον από το 50% του πλήθους των επιλέξιμων  ιδιοκτησιών,  οι  ιδιοκτήτες  διαμερισμάτων  που  βάσει  των  εισοδημάτων  τους εμπίπτουν   στην   κατηγορία   4   εντάσσονται   στην   κατηγορία   3,   και   οι   ιδιοκτήτες   με εισοδήματα  υψηλότερα  αυτών  της  κατηγορίας  4,  εντάσσονται  στην  κατηγορία  4.

Σε διαφορετική περίπτωση, ο κάθε ιδιοκτήτης εντάσσεται στην κατηγορία που αντιστοιχεί στο εισόδημά  του  και  οι  ιδιοκτήτες  με  εισοδήματα  που  υπερβαίνουν  τα  εισοδήματα  της κατηγορίας 7 εντάσσονται στην κατηγορία 7.Επίσης,  σε  περίπτωση  πολυκατοικίας,  το  κόστος  που  αφορά  σε  κοινόχρηστες δαπάνες επιμερίζεται  με  βάση  τα  χιλιοστά  συνιδιοκτησίας  των  διαμερισμάτων.  Επιλέξιμο  για  το πρόγραμμα είναι το μέρος των δαπανών που αφορά στα διαμερίσματα που εντάσσονται στο πρόγραμμα.

Ξεκινούν οι αιτήσεις στο Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ
To Top