ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κουφαλάκος: “Παντελώς αναρμόδιο το ΔΣ της ΔΕΥΑΚ για να συζητήσει τη νομιμότητα των επιδομάτων”

Αναρμόδιο να συζητήσει και να πάρει οποιαδήποτε απόφαση για τη νομιμότητα των επιδομάτων εργαζομένων στη ΔΕΥΑΚ, χαρακτηριζει ο Παναγιώτης Κουφαλάκος το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ. Όπως αναφέρει ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στη ΔΕΥΑ Καλαμάτας και μέλος του Δ.Σ της ΔΕΥΑ, το μόνο  καθ’υλην αρμόδιο να κρίνει τα θέματα αυτά είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο είχε ήδη θεωρήσει ως νόμιμα τα χρηματικά εντάλματα- επιδόματα που έπαιρναν από το 2012 ο Παναγιώτης Κουφαλάκος και ακόμα 5 εργαζόμενοι στη ΔΕΥΑΚ. Ο ίδιος αποχώρησε από τη σημερινή συζήτηση-τηλεδιάσκεψη του Δ.Σ. για να μην νομιμοποιήσει με την παρουσία του, όπως δήλωσε, μια διαδικασία την οποία είναι αναρμόδιο να συζητήσει το Δ.Σ της ΔΕΥΑΚ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΦΑΛΑΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

 

ΠΡΟΣ

Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Καλαμάτας.

………………………

Κύριε Πρόεδρε,

Την Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 15.00 μ.μ. μου κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά η αρ. 03/2021/19-2-2021 Πρόσκληση στην οποία παρατίθεντο  τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης, της οποίας  έλαβα γνώση περί ώρα  17.00 μ.μ. Με αυτήν προσκαλούμαι να λάβω μέρος στην τηλεδιάσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 15.00 μ.μ.  για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων, που αναφέρονται  σε αυτήν, μεταξύ των οποίων και τα αριθ. 16, 17, 18, 19, 20, 21 και 22 θέματα, χωρίς παράλληλα  να μου κοινοποιηθεί σχετική εισήγηση για τα θέματα αυτά.  Συγκεκριμένα, τα θέματα αυτά  αφορούν εκτός από εμένα και άλλους πέντε (5) εργαζόμενους (συναδέλφους μου) της επιχείρησης που όπως διαπίστωσα δεν είχαν ενημερωθεί από τη διοίκηση για την συζήτηση αυτών. Όμως, τα ανωτέρω θέματα, όπως γνωρίζετε, απαιτούν    εξειδικευμένη γνώση δικηγόρων σε ζητήματα Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και αρκετά καλή γνώση της νομολογίας του ανωτέρω Δικαστηρίου, της οποίας οφείλει να λάβει γνώση το Διοικητικό σας Συμβούλιο, και ιδίως  όσον αφορά την αρμοδιότητα αυτού να συζητήσει και να λάβει σχετικές αποφάσεις για την νομιμότητα των εκάστοτε εγκριτικών πράξεων του Επιτρόπου που αφορούν την   θεώρηση ενταλμάτων πληρωμής δαπανών της Δημοτικής Επιχείρησης και συγκεκριμένα αποδοχών του προσωπικού.

Ως γνωστόν, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 31 περ. α’ υποπ. αα’ ν. 4270/2014,  η καταβολή των πάσης φύσεως δαπανών ( ήτοι και της μισθοδοσίας του προσωπικού αυτής) και τα αντίστοιχα Εντάλματα Πληρωμής των ΔΕΥΑ, μεταξύ των οποίων και της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, υπόκειντο στον προληπτικό έλεγχο δαπανών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και συγκεκριμένα των κατά τόπο αρμόδιων, ορισθέντων  Επιτρόπων, η οποία  έπαυσε την 31-7-2019, σύμφωνα με τη διάταξη της   παρ.1 του άρθρου 125 του Ν.4611/2019.

Όμως, στην  προκειμένη περίπτωση,  τα επίμαχα εντάλματα που αφορούσαν την καταβολή εφάπαξ ανά έτος του Επιδόματος Ισολογισμού σε εμένα και άλλους πέντε συναδέλφους, είχαν θεωρηθεί όπως οφείλατε να γνωρίζετε, από τον αρμόδιο Επίτροπο για τα έτη 2012 έως 2016 και είχαν κριθεί οι σχετικές δαπάνες ως απολύτως νόμιμες και ορθές. Περαιτέρω δε, το μεταγενέστερο εκδοθέν  ένταλμα του έτους 2017, το οποίο, όπως γνωρίζετε, ήταν καθ’ όλα όμοιο με το θεωρηθέν από τον Επίτροπο χρηματικό ένταλμα του έτους 2016, διαβιβάσθηκε και αυτό από την αρμόδια Υπηρεσία μας  στον   Επίτροπο προς θεώρηση.

Όμως, ο κ. Επίτροπος  γνωστοποίησε στην Υπηρεσία αρμοδίως,  ότι λόγω της προηγηθείσης θεώρησης από αυτόν  του καθ’ όλα όμοιου χρηματικού εντάλματος του έτους 2016 που αφορούσε την καταβολή της αυτής δαπάνης του προβλεπόμενου στην επιχειρησιακή  ΣΣΕ ΔΕΥΑΚ Επιδόματος Ισολογισμού με  αυτή  των προγενέστερων ετών 2012, 2013, 2014 και  2015,  και δεδομένης της απόλυτης ομοιότητας της αιτιολογίας αυτής για το έτος 2017,  δεν απαιτείται για το έτος 2017 και εφεξής,  η θεώρηση  των ενταλμάτων των επίμαχων  ετών   2017, 2018 και 2019.

Περαιτέρω,  και δεδομένου ότι αποκλειστική αρμοδιότητα ελέγχου των δαπανών  των εκδοθέντων χρηματικών ενταλμάτων της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, ήτοι και  των επίμαχων των  ετών 2017, 2018 και από 1-1-2019 έως 31-7-2019,  είχε ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το Διοικητικό σας Συμβούλιο στερείται της αρμοδιότητας ελέγχου και λήψης αποφάσεως επί της νομιμότητας καταβολής της αναφερόμενης στα ανωτέρω εντάλματα (ετήσιας- εφάπαξ),  δαπάνης του Επιδόματος Ισολογισμού  των δικαιούχων υπαλλήλων της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, ήτοι και καθένα από εμάς.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, σύμφωνα με τα παραπάνω και λόγω του γεγονότος ότι στερείται παντελώς  της  κατά τα προεκτεθέντα αρμοδιότητας να κρίνει μεταξύ άλλων και τα παραπάνω,  επίμαχα  χρηματικά εντάλματα,  οφείλει να απαλείψει από την Ημερήσια Διάταξη της 23-2-2021  τα υπ’ αριθμό 16 έως 22 θέματα αυτής και να απέχει από την λήψη  απόφασης, όσον αφορά την νομιμότητα πληρωμής των εντελλόμενων από καθένα από τα ως άνω  ήδη θεωρηθέντα από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου,  χρηματικά εντάλματα  της  αυτής, καθ’ όλα όμοιας δαπάνης του ετήσιου Επιδόματος Ισολογισμού,  για τα έτη   2012 έως 2019, ως απολύτως αναρμόδιο.

Περαιτέρω, λόγω της καθυστέρησης γνωστοποίησης σε εμένα  της Ημερήσιας Διάταξης των θεμάτων της παρούσης συνεδρίασης, της οποίας έλαβα γνώση την   Παρασκευή, 19-2-2021 το απόγευμα περί ώρα 17.00 μ.μ. και δεδομένου ότι μεσολάβησε το Σαββατοκύριακο, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές μου να επικοινωνήσω με δικηγορικό γραφείο της Αθήνας,  κατέστη δυνατό να επικοινωνήσω με τον Δικηγόρο μου στην Αθήνα, μόλις εχθές το πρωΐ, περί ώρα 11.00 π.μ.  Στον ανωτέρω Δικηγόρο έθεσα υπ’ όψη  επιγραμματικά  τα προαναφερόμενα υπό συζήτηση θέματα του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος  αφού  μου εξέθεσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ είναι κατ’ αρχή, κατά την άποψή του, παντελώς  αναρμόδιο για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων αυτών, εν συνεχεία  μου γνωστοποίησε ότι θα απαιτηθεί  χρονικό περιθώριο, τουλάχιστον τριών ημερών, προκειμένου, αφού του διαβιβάσω τα σχετικά έγγραφα του φακέλου, να  μελετήσει ειδικότερα την υπόθεση και να συντάξει και διαβιβάσει προς το Σωματείο και προς εμένα,  σχετικό Υπόμνημα με επαρκή νομολογία επί των ανωτέρω θεμάτων.

Κατόπιν των ανωτέρω, με την ιδιότητά μου ως εκπρόσωπος των εργαζόμενων της ΔΕΥΑ Καλαμάτας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αντιμετωπίζοντας με σοβαρότητα τους θεσμούς της Ελληνικής Πολιτείας και ειδικότερα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και επειδή το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Καλαμάτας είναι αναρμόδιο ( σύμφωνα μεταξύ άλλων, και με  την αρ. 684/2000 απόφαση ΕΣ) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ως άνω θεμάτων, κατ’ αρχή ζητούμε: α) Να αναβληθεί η συζήτηση κατά την παρούσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου επί  των προαναφερόμενων θεμάτων, β) Ακολούθως δε, να ληφθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε   να απαλειφθούν  τα ως άνω θέματα από την παρούσα Ημερήσια Διάταξη, δεδομένου ότι ο φάκελος αφενός μεν των ήδη καθ’ όλα νόμιμα εκδοθέντων και  θεωρηθέντων από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενταλμάτων των  ετών 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016, καθώς και  των χρηματικών ενταλμάτων των ετών 2017, 2018, 2019, τα οποία  δεν θεωρήθηκαν από τον αρμόδιο Επίτροπο, δεδομένου ότι ως μας ενημέρωσε, δεν έχρηζαν θεώρησης από αυτόν,  ως απολύτως όμοια με αυτά του έτους 2016, έχει διαβιβασθεί αρμοδίως προς το Ελεγκτικό Συνέδριο, ως το μοναδικό καθ’ ύλη αρμόδιο όργανο για να αποφανθεί επί της νομιμότητας  ή μη της θεώρησης αυτών.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, το Διοικητικό  Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Καλαμάτας παρίσταται ως παντελώς αναρμόδιο  να συζητήσει και να κρίνει τη νομιμότητα των προαναφερόμενων ήδη θεωρηθέντων ως απολύτως νόμιμων χρηματικών ενταλμάτων καθώς και να «αμφισβητήσει- υποκαταστήσει» ανεπίτρεπτα, αυθαίρετα και παράνομα  το  καθ’ ύλη αρμόδιο ως άνω  Ελεγκτικό Συνέδριο να κρίνει την νομιμότητα  των ως άνω εκδοθέντων ενταλμάτων και των αντίστοιχων δαπανών.

                       

Καλαμάτα, 22/2/2021

Ο αιτών

Κουφαλάκος Παναγιώτης

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου-

Εκπρόσωπος Εργαζομένων ΔΕΥΑ Καλαμάτας

Η παρούσα Αίτηση προσυπογράφεται και

από τους κάτωθι εργαζόμενους της ΔΕΥΑΚ:

Νικολόπουλο Παναγιώτη,                                                               

 Τριάντο Αθανάσιο,                                                   

Παχή Αικατερίνη και                                                          

 Στραβάκου Σταυρούλα      

Κουφαλάκος: “Παντελώς αναρμόδιο το ΔΣ της ΔΕΥΑΚ για να συζητήσει τη νομιμότητα των επιδομάτων”
To Top