ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κοινότητα Βέργας: “Άμεση ανάγκη παρέμβασης του Δήμου Καλαμάτας για αποκατάσταση του πλάτους της οδού Ευαγγελιστρίας από τις καταπατήσεις”

Την άμεση παρέμβαση του Δήμου Καλαμάτας ώστε να αποκατασταθεί το πλήρες πλάτος της οδου Ευαγγελιστρίας στη Βέργα ζητά με απόφασή του το Κοινοτικό Συμβούλιο Βέργας. Μάλιστα παραθέτουν και αεροφωτογραφίες καθ’ όλο το μήκος της οδού, υποστηρίζοντας ότι από τις καταπατήσεις που έχουν γίνει στο δρόμο, κινδυνεύουν οι διερχόμενοι οδηγοί.

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από  το  πρακτικό  της  με  αριθμό  7/2020  συνεδριάσεως του Συμβουλίου

  • της Κοινότητας Βέργας

     Αριθ.Αποφ. 25/2020                                                                           Π ε ρ ί λ η ψ η.                                                                          

Συζήτηση για την εκδίκαση της έφεσης  επί των επίδικων εδαφικών τμημάτων της  οδού Ευαγγελιστρίας (Στροφή Ροβόλα)”                                           

                                                                         

Στη  Βέργα  σήμερα στις 21 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα 6.00 μμ. στο  γραφείο  της  Κοινότητας συνήλθε σε συνεδρίαση  το   Συμβούλιο της Κοινότητας Βέργας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ευρέθηκαν παρόντες 7 ητοι.

Π α ρ ό ν  τ ε ς                                                      Α π ό ν τ  ε ς  

ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ Γεώργιος

ΚΑΜΠΟΥΓΕΡΗΣ Ιωάννης

ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ευάγγελος του Γεωργίου

ΠΑΝΤΑΖΗΣ Παναγιώτης

ΧΕΙΛΑΣ Παναγιώτης

ΚΟΤΣΗΣ Παναγιώτης

ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ευάγγελος του Ιωάννη

 

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται και ο υπάλληλος του Δήμου Ζούζουλας Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών.

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι είναι απαραίτητο να ληφθεί απόφαση για την εκδίκαση της εν θέματι εφέσεως.

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

 

 

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Ως θεσμικό όργανο που εκπροσωπεί σε πρώτο βαθμό αυτοδιοικητικής οργάνωσης τους Κατοίκους και Δημότες της Βέργας, το Συμβούλιο της Κοινότητας Βέργας, του Δήμου Καλαμάτας, θεωρούμε δικαίωμα και υποχρέωσή μας να πάρουμε θέση στο επίκαιρο θέμα της υποστήριξης της Κοινοχρησίας και της Κυριότητας τμημάτων της οδού Ευαγγελίστριας στην περιοχή “Ροβόλα”.

Ως αυτόχθονες Σελιτσάνοι, τόσο εμείς όσο και οι γονείς μας και οι άμεσοι πρόγονοί τους, έχουμε άμεση γνώση των πραγματικών στοιχείων και περιστατικών :

 

-τόσο για την αμαξωτή οδό Ευαγγελίστριας, που άρχισε να διανοίγεται την 10-ετία του 1960 και σταδιακά έφθασε στον οικισμό της Κάτω Βέργας στα μέσα της 10-ετίας του 1980,

– όσο και για το αρχαίο Καλντερίμι της “Ροβόλας”, την “Παλαιά Κοινοτική Οδό”, που έχει χαρακτηριστεί Μνημείο της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς παλαιότερο τουλάχιστον των τελευταίων 100 ετών στη μορφή που σώζεται σήμερα, τόσο στην περιοχή της Ροβόλας – Πάνω Βρύσης (Καλντερίμι 3 στο ΦΕΚ 185/ΑΑΠ/2015), όσο και στη συνέχειά του έως την Άνω Βέργα και τον Αγ. Γεώργιο στο όρος Καλάθι (ΦΕΚ 143/ΑΑΠ/2018).

 

Όσον αφορά τους αναληθείς ισχυρισμούς των εναγόντων για πλάτος της Ευαγγελιστρίας 4 μ. και μή ύπαρξη Μονοπατιού – Καλντεριμιού εντός της φερόμενης ως “ενιαίας” ιδιοκτησίας τους, αποδεχόμαστε πλήρως την σχετική ενυπόγραφη Ανακοίνωση δεκάδων κατοίκων της Κοινότητας Βέργας και δημοτών της Καλαμάτας από Δεκέμβριο του 2013, που εκτίθεται στη συνέχεια (υποβολή στο Δήμο Καλαμάτας με Αρ. Πρωτ. : 74885/19.12.2013, 75864/27.12.2013, 75909/27.12.2013).

Επίσης αποδεχόμαστε την γραπτή και ενυπόγραφη Παρέμβαση κατοίκων, που κατατέθηκε στη Συνεδρίαση # 11/10.7.2014 του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, που εκτίθεται στη συνέχεια.

Η αναλήθεια των ισχυρισμών των εναγόντων, πέραν των αποδεικτικών στοιχείων που αναφέρθηκαν, προκύπτει αβίαστα από τις επισυναπτόμενες αεροφωτογραφίες (Google Earth) κατά μήκος της όλης διαδρομής της οδού Ευαγγελιστρίας, από τη διασταύρωση με την οδό Μάνης στην Παραλία (Shell), έως την Ροβόλα – Πάνω Βρύση. Επ’ αυτών έχουν σημειωθεί οι μετρήσεις του πλάτους οδοστρώματος, τόσο στα σχετικά ευθύγραμμα τμήματα όσο και στις στροφές

(Ελαιοτριβείο, Μπάρ “Αρόζα”, Ταβέρνα “Σέλιτσα”, “Γκάρτζα” και “Ροβόλα”), που διενεργήθηκαν

από Μέλη του Συμβουλίου σε πρόσφατη αυτοψία.

 

Είναι γνωστό σε όλους τους αρμόδιους και εμπλεκόμενους φορείς ότι κατά τα ά. 82 επ. του ν. 3852/2010 μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Προέδρου και του Συμβουλίου της Κοινότητας είναι να προστατεύουν την ιδιοκτησία του Δήμου εντός των ορίων τους.

Καθίσταται επομένως επιτακτική η προστασία της οδού Ευαγγελιστρίας από την καταπάτηση

μέρους του πλάτους της εκ παροδίων ιδιοκτητών, είναι άμεση η ανάγκη παρέμβασης του Δήμου για

την αποκατάσταση του πλάτους της οδού, εν όψει του κινδύνου ασφαλείας των διερχομένων και την

κατοχύρωση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του δικαστικώς.

 

Ως Συμβούλιο της Κοινότητας διατυπώσαμε ομόφωνα αυτές τις προτάσεις για τα ως άνω θέματα, τις οποίες διαβιβάζουμε στον Δήμαρχο Καλαμάτας, προκειμένου να τεθούν αμέσως υπόψη των αρμόδιων οργάνων του δήμου, τα οποία και οφείλουν να τις μελετήσουν και να ενημερώσουν σχετικά για κάθε θέμα το αρμόδιο όργανο της κοινότητας (ά. 87 ν. 3852/2010).

 

 

Η  απόφαση  αυτή  έλαβε  αύξοντα  αριθμό 25/2020

Γι  αυτό  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  υπογράφεται  ως  ακολούθως

                      Ο  Πρόεδρος                                                         Τα Μέλη

                                                            Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

 

 

ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κοινότητα Βέργας: “Άμεση ανάγκη παρέμβασης του Δήμου Καλαμάτας για αποκατάσταση του πλάτους της οδού Ευαγγελιστρίας από τις καταπατήσεις”
To Top